Nevelés- és Művelődéstörténet alprogram

Vezetője: Dr. Rébay Magdolna


Az alprogram kutatóműhelyében a kutatási témák a szociológia, társadalomtörténet, társadalompolitika tudományok és az oktatás/nevelés összefüggéseinek kérdéskörére koncentrálnak. E témakörökön belül különös hangsúlyt kap a társadalmi egyenlőtlenségek és a társadalmi hátrányok kutatása, elemzése, az ifjúság mérvadó társadalmi struktúrákhoz és mintákhoz való alkalmazkodásának vizsgálata, illetve a fiatal generációknak az idősebbektől eltérő beilleszkedési formáinak, mintáinak megismerése. Kiemelt szerepet kap továbbá a társadalmi szerkezet és rétegződés, a térbeli és társadalmi mobilitás valamint az oktatás kölcsönhatásainak vizsgálata, az iskolarendszer társadalmi egyenlőtlenségek keletkezésére, fenntartására gyakorolt hatásának elemzése, az iskolai lemorzsolódás társadalmi hátterének, a "második esély iskolák" speciális rendszerének, a felnőttoktatás helyének és szerepének kutatása.

A társadalmi változások hatására mindinkább aktualitást nyer az alprogram által folytatott kutatásokban az oktatás- és ifjúságpolitika, valamint a foglalkoztatáspolitika összefüggéseinek feltárása, az oktatás és a munkaerő-piaci folyamatok összefüggéseinek elemzése.

A kutatóműhelyben elsődleges cél, illetve elvárás az empirikus kutatások módszertani elemeinek elmélyült ismerete és a gyakorlatban való, jó színvonalon történő alkalmazásának képessége. Ennek kialakulását számos kutatószeminárium, szakmai műhely, és a Szociológia és Szociálpolitika Tanszéken a doktoranduszokkal közösen folytatott kutatások is segítik.