Új doktori szigorlati tematikák

 

 

Főtárgyak:
 

Melléktárgyak:


1. Elméleti történeti pedagógia
2. Oktatáspolitika
3. Andragógia
4. Társadalomelmélet

1. Didaktika
2. Társadalompedagógia
3. Oktatásgazdaságtan
4. Oktatásszociológia
5. Művelődéstörténet
6. Művelődésszociológia
7. Speciális társadalmi csoportok
8. Társadalom- és szociálpolitika

 

 

FŐTÁRGYAK

I.1 Elméleti-történeti pedagógia

 

1.                  A neveléstudomány története, paradigmái

Kozma Tamás (2001): Paradigmáink. Iskolakultúra. 1. 63-72.

 

König, E.-Zedler, P. (2002): Theorien der Erziehungswissenschaft. Beltz Verl. Weinheim-Basel.

 

Nagy József (2000): XXI. század és nevelés. Osiris, Bp

 

Németh András (2005): A magyar pedagógia tudománytörténete. Gondolat Kiadó, Bp.

 

Németh András - Biró Zsuzsanna Hanna szerk. (2009): A magyar neveléstudomány a XX. század második felében. Budapest: Gondolat Kiadó.

 

2.                  A pedagógia ember- és gyermekfelfogásának változásai

Golnhofer Erzsébet-Szabolcs Éva (2005): Gyermekkor: nézőpontok, narratívák. Eötvös József Könyvkiadó, Bp.

 

Miller, Alice (2002): Kezdetben volt a nevelés. Pont Kiadó, Bp.

 

Neil Postman (2000): Das Verschwinden der Kindheit. FaM, Fischer, 13. Aufl. 191 S. /The Disappeareance of Childhood,. NY, Delacorte press, 1982

 

Pukánszky Béla (2001): A gyermekkor története. Műszaki Könyvkiadó, Bp.

 

Pukánszky Béla (2005): A gyermek a 19. századi magyar neveléstani kézikönyvekben. Iskolakultúra könyvek 28. Pécs.

 

Szabolcs Éva (1999): Tartalomelemzés a gyermekkortörténet kutatásában. Gyermekkép Magyarországon, 1869-1890. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

 

3.                  Célok, értékek és normák a neveléstani rendszerekben

Brezinka, Wolfgang (1981): Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft. UTB, Reinhaedt, 4. Auflage.

 

Mester és tanítvány tematikus száma. 2004. január, 1. szám, PPKE, BTK, Piliscsaba

Oelkers, Jürgen (1998): Nevelésetika - Vince Kiadó, Bp.

 

Mihály Ottó (1999): Az emberi minőség esélyei. Szerk: Hotváth Attila-Trencsényi László. Okker-Iskolafejlesztési Alapítvány. Bp. 483 p.

 

Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Bp.

 

4.                  Nevelésfilozófiák, iskolaelméletek, iskolamodellek

Dietrich, Jürgen/Tenorth, Heinz-Elmar (2003): A modern iskola kialakulása és működése. - Műszaki Könyvkiadó, Budapest.

Giesecke, Hermann (1986): Ende der Erziehung, Klett-Cotta Verlag

 

Mikonya György (2009): Rend a rendetlenségben, vagy a szabadság útvesztői - anarchisták és nevelés. ELTE Eötvös Kiadó, Bp.

 

Zrinszky László (2000): Iskolaelméletek és a mai iskolák. Okker, Bp.

 

5.                  A reformpedagógia eszmetörténeti alapjai és korszakai

Alternatív oktatás. Educatio, 2004. tavasz, XIII. évf. 1. sz.

 

Benner, Dietrich - Kemper, Herwart (2003): Theorie und Geschichte der Reformpädagogik, I-II. Weinheim etc.: Beltz.

 

Németh András/Skiera, Ehrenhard (1999): Reformpedagógia és az iskola reformja. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. Bp.

 

Németh András szerk. (2002): Reformpedagógia-történeti tanulmányok. Európai kölcsönhatások, nemzeti sajátosságok. Budapest: Osiris.

 

6.                  Pedagógia és politika találkozásai

1000 év törvényei http://www.1000ev.hu/index.php?a=3 (A 19. és 20. századi Magyarország közoktatási rendszerének alakulása, változása szempontjából jelentős törvények)

 

Báthory Zoltán (2002): Maratoni reform. Önkonet, Bp

 

Golnhofer Erzsébet (2004): Hazai pedagógiai nézetek 1945-1949. Iskolakultúra-könyvek 23. Pécs.

 

Kardos József (2007): Iskola a politika sodrásában, 1945-1993. Budapest: Gondolat.

 

Mann Miklós (2004): Oktatáspolitikusok és koncepciók a XX. században. Önkonet Kiadó, Bp.

 

Mann Miklós (1996):  Kultúrpolitikusok a dualizmus korában. Budapest: OPKM.

 

Szabolcs Éva szerk. (2006): Pedagógia és politika a XX. század második felében Magyarországon. Budapest: Eötvös J. Könyvkiadó.

 

7.                  A magyarországi pedagógusképzés intézmény- és politikatörténete

Ladányi Andor (1999): Magyar felsőoktatás a 20. században. - Bp. 

 

Ladányi Andor (2008): A középiskolai tanárképzés története. Új Mandátum

 

Mészáros/Németh/Pukánszky (1999): Bevezetés a pedagógia és az iskolázás történetébe. Osiris, Bp.

 

Németh András/Pukánszky Béla (2004): A pedagógia problématörténete. Gondolat Kiadó, Bp.

Szárny és teher (2009) Bölcsek Tanácsa Alapítvány, 21-126.

 

Németh András (1990): A magyar tanítóképzés története, 1775-1975. Főiskolai füzetek 11, Zsámbék.

 

8.                  A történetiség szempontja a pedagógiai kutatásokban és a neveléstörténetírásban

Gyáni Gábor (2000): Emlékezés, emlékezet és történelem elbeszélése. Budapest, 2000.

Gyáni Gábor (2010): Az elveszthető múlt. A tapasztalat mint emlékezet és történelem. Budapest, Nyitott Könyvműhely.

 

Kéri Katalin (2001): Bevezetés a neveléstörténeti kutatásokba. Műszaki Könyvkiadó, Bp.

 

Kriston Pál (1995): A történetírás története. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp.

 

Szabolcs Éva (1992): Neveléstörténet és pedagógia. - Magyar Pedagógia, 1992. 3. sz. 215-221. p

 

 

9.                  A neveléstudomány egyetemi műhelyeinek története, kutatása

A "Debreceni Iskola" neveléstudomány-történeti vázlata. (2007) Szerk: Brezsnyánszky László, Gondolat Kiadó, Bp.

 

Gyakorlógimnázium a Simonyi úton. (2009) A Debreceni Magyar Királyi Középiskolai Tanárképzőintézet Gyakorló Gimnáziuma 1936-49. Szerk: Brezsnyánszky László és Fenyő Imre. Acta Paedagogica Debrecina CIV. Debrecen

 

Németh András (2002): A magyar neveléstudomány fejlődéstörténete. Osiris Kiadó, Bp. V. fejezet, (259-375.)

 

10.              A nőnevelés elvei és története

 

Kereszty Orsolya (2010): Nőnevelés és nemzetépítés Magyarországon, 1867-1918. Sopron, Ed Nove.

 

Kéri Katalin (2008): Hölgyek napernyővel. Nők a dualizmus kori Magyarországon, 1867 - 1914. Pécs, Pro Pannonia.

 

Müller Ildikó (2000): Nők iskolája. Az első magyar leánygimnázium oktatói és diákjai, 1896-1917. In Bódy Zsombor, Mátay Mónika, Tóth Árpád szerk.: A mesterség iskolája. Tanulmányok Bácskai Vera 70. születésnapjára. Budapest, Osiris, 202-226.

 

Pukánszky Béla (2006): A nőnevelés évezredei. Fejezetek a lányok nevelésének történetéből. Budapest, Gondolat. 

 

Rébay Magdolna (2009): A leánynevelés jogi szabályozása Magyarországon és a német nyelvű országokban. Budapest, ÚMK.


II.2 Oktatáspolitika

 

 

  1.         Az oktatáspolitika nemzetközi kihívásai (gazdasági, társadalmi és demográfiai változások)

Cséfalvay Zoltán 2004. Globalizáció. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó

 

Pokol Béla 2005. Globális uralmi rend. Budapest: Kairosz Kiadó

 

2.         A közoktatás és a felsőoktatás átalakulása

Coombs, Philip H. 1969, 1971. Az oktatás világválsága. Budapest: Tankönyvkiadó

 

Halász Gábor 1996. A közoktatási rendszerek irányítása. Budapest: OKKER

 

3.        A szakképzés és a felnőttoktatás átalakulása

Benedek András 2003. Változó szakképzés: a magyar szakképzés szerkezetének változásai a

XX. század utolsó negyedében. Budapest: OKKER

 

Hrubos Ildikó ed. 2002. Az ismeretlen szakképzés az akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzés kutatásának tanulságai. Budapest: Új Mandátum

 

Kozma Tamás - Illés Péter eds. 2002 Felnőttképzés és gazdaság. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó

 

4.        Diákok és tanárok mint a nemzetközi oktatáspolitika formálói

Huszár Tibor - Sükösd Mihály eds. 1969. Ifjúságszociológia. Budapest: Közgazdasáógi és Jogi Kiadó

 

Gazsó Ferenc - Stumpf István eds. 1995. Vesztesek: ifjúság az ezredfordulón. Budapest: Ezredforduló Alapítvány

 

5.        Kormányzatok és NGO-k mint a nemzetközi oktatáspolitika formálói

Kozma Tamás 2005. Kisebbségi oktatás Közép-Európában. Budapest: Új Mandátum

 

Nagy Péter Tibor 2000. Járszalag és aréna.Egyház és állam az oktatáspolitika erõterében a 19. és 20. századi Magyarországon Budapest: Új Mandátum

 

Pusztai Gabriella 2004. Iskola és közösség. Budapest: Gondolat Kiadó

 

6.        Nemzetközi szervezetek mint az oktatáspolitika formálói (különös tekintettel az EU-ra)

Bábosik István - Kárpáty Andrea eds. 2002. Összehasonlító pedagógia: a nevelés és oktatás nemzetközi perspektívái.Budapest: Books in Print

 

Education at a Glance 2004 Paris: OECD

Daele, Henk van 2001. Összehasonlító pedagógia. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó

 

7.        Az oktatásügy és oktatáspolitika kontinentális rendszere (egy választott ország alapján)

Báthory Zoltán - Falus Iván eds. 1997. Pedagógiai Lexikon. Budapest: Keraban (néhány jellemző ország oktatási rendszere)

 

Ferge Zsuzsa et al eds. 1979.  Iskolaszociológia. Budapest: Közgazdasági és Jogi Kiadó

 

Inkei Péter - Kozma Tamás 1975.  Célok és stratégiák a köznevelés tervezésében. Budapest: Akadémiai Kiadó

 

8.        Az oktatásügy és oktatáspolitika atlanti rendszere (egy választott ország alapján)

Zsigmond Anna 2005.  Társadalom és oktatás Amerikában. Budapest: Gondolat Kiadó

 

Báthory Zoltán - Falus Iván eds. 1997. Pedagógiai Lexikon. Budapest: Keraban (vonatkozó szócikkek)

 

9.        Oktatásügy és oktatáspolitika a harmadik világban (egy választott ország alapján)

Báthory Zoltán - Falus Iván eds. 1997. Pedagógiai Lexikon. Budapest: Keraban (a harmadik világra vonatkozó szócikkek)

 

Myrdal, Gunnar 1974. Korunk kihívása, a világszegénység. Budapest: Gondolat Kiadó

 

Daele, Henk van 2001. Összehasonlító pedagógia. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó

 

10.      Tudományelméleti és történeti kérdések

Bajkó Mátyás 1978. Összehasonlító pedagógia I-II. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó

 

Kozma Tamás-Sike Emese eds. 1994. Pedagógiai informatika. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó

 

Husén, Torsten 1994. Az oktatás világproblémái. Budapest: Keraban

 

***

Valamennyi témakörhöz ajánlott:

Husén Torsten, Postlethwaite, Newille eds 1993. National Systems of Education. Oxford: Pergamon  (néhány kiválasztott országtanulmány)

 

Allemann-Ghionda, Cristina 2004. Einführung in die Vergleichende Erziehungswissenschaft. (Herausgegeben von Klaus Hurrelmann - Jürgen Oelkers.) München: Beltz Studium


I.3. Andragógia

 

 

1. A felnőttnevelés - felnőttoktatás - felnőttképzés fogalma, tudományos alapjainak meghatározása

Benedek András/Csoma Gyula/Harangi László eds. 2002. Felnőttoktatási és képzési lexikon. Budapest: Magyar Pedagógiai Társaság - OKI Kiadó - Szaktudás Kiadó Ház (vonatkozó szócikkek)

 

Durkó Mátyás 1999. Andragógia. Budapest: Magyar Művelődési Intézet

 

Zrinszky László 1996. A felnőttképzés tudománya. Budapest: Okker Kiadó

 

2. A felnőttnevelés hazai története és elméletei

Juhász Erika 2010. A hazai felnőttképzés története I-III. In: A szak- és felnőttképzés-szervezés gyakorlata, 2010. I-III. szám

 

Maróti Andor 2005. Tanulmányok és előadások a felnőttek képzéséről. Budapest: Nyitott Könyv

 

3. Felnőttképzés az Európai Unióban

Benedek András et al. ed. 2008. Az Európai Unió és a felnőttképzés. [Tanár-továbbképzési sorozat VIII. kötet.] Budapest: NSZFI

 

Maróti Andor 2010. Nemzetközi összehasonlító felnőttoktatás. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó

 

Sz. Tóth János ed. 2001., 2004. Felnőttképzés az Európai Unióban I-II. Budapest: Magyar Népfőiskolai Társaság - Nemzeti Felnőttképzési Intézet

 

4. A felnőttképzés gazdasági megközelítése

Kozma Tamás ed. 2002. Felnőttképzés és gazdaság. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó

 

Polónyi István 2004. A felnőttképzés megtérülési mutatói. Budapest: Felsőoktatási Kutatóintézet

 

Polónyi István 2008. Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaságtan. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó

 

5. A felnőttképzés jogi relevanciája           

Váradi László 2008. Felnőttképzés a jogszabályok tükrében. Budapest: NSZFI

 

(Valamint az aktuális felnőttképzési és szakképzési törvények és rendeletek)

 

6. A felnőttek tanulása és tanítása (Andragógiai didaktika)

Benedek András et al. ed. 2008. A felnőttképzés módszertani kérdései. [Tanár-továbbképzési sorozat IV. kötet.] Budapest: NSZFI

Csoma Gyula 2003. Mesterség és szerep: A nevelési-tanítási szerep a pedagógusok és az andragógusok munkájában. Pécs: PTE TTK Felnõttképzési és Emberi Erõforrás Fejlesztési Intézet

 

Gartenschlager, Uwe - Hinzen, Heribert ed. 2001. A felnőttoktatás perspektívái és a fejlődés irányai. [Nemzetközi felnőttoktatás és együttműködés sorozat 8. kötet.] Budapest, NNSZ NEI

 

7. A felnőttoktatás formái, intézményei és funkciói

Benedek András et al. ed. 2008. A felnőttképzés rendszere. [Tanár-továbbképzési sorozat I. kötet.] Budapest: NSZFI

 

Durkó Mátyás 1998. Társadalmi kihívások és a felnőttnevelés funkciói. Pécs: PTE TTK Felnõttképzési és Emberi Erõforrás Fejlesztési Intézet

 

Forray R. Katalin - Juhász Erika 2008. Az autonóm tanulás és az oktatás rendszere. In: Új Pedagógiai Szemle, 3. szám, 62-68. p.

 

8. Felnőttoktatási kutatások

Basel Péter - Eszik Zoltán eds. 2001. A felnőttoktatás kutatása. Budapest: Német Népfõiskolai Szövetség Nemzetközi Együttmûködési Intézete, Oktatáskutató Intézet Koltai Dénes 2001. A felnőttképzés elméleti, gazdasági és területi problémái. Pécs: PTE TTK Felnõttképzési és Emberi Erõforrás Fejlesztési Intézet

 

9. Távoktatás elmélete és gyakorlata

Benedek András et al. ed. 2008. Távoktatás és e-learning a felnőttképzésben. [Tanár-továbbképzési sorozat V. kötet.] Budapest: NSZFI

 

Kovács Ilma 2005. Új út az oktatásban? A távoktatás. Budapest: OKKER

 

Mankó Mária 1999. A távoktatás elmélete és gyakorlata. Szombathely:Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Művelődéstudományi és Felnőttképzési Tanszék

 

10. Az emberi erőforrás fejlesztés elmélete és módszerei

Gáspár László 2000. Bevezetés az emberi erőforrások elméletébe. Pécs: PTE TTK Felnõttképzési és Emberi Erõforrás Fejlesztési Intézet

 

Kotler, Philip 2004: Marketing menedzsment. Budapest, KJK.

 

Zachár László 2003. Felnőttképzés, munkaerőpiaci képzés tervezése. Pécs: PTE TTK Felnõttképzési és Emberi Erõforrás Fejlesztési Intézet

 

***

Valamennyi témakörhöz ajánlott:

Tuijnman, C. Albert ed. 1996. International Encyclopedia of Adult Education and Training. Oxford: Pergamon

Henczi Lajos ed. 2009. Felnőttoktató. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó

 

 

 


I.4 Társadalomelmélet

 

 

Tételek

1.      A társadalmi változás fogalma. A társadalom megváltoztatásának kérdései. A változáshoz való viszony történelmi változatai. A változások mikro-, mezzo- és makroszintjei.

2.      Fejlődés, reform, forradalom, modernizáció.

3.      A társadalmi változások értelmezésének elméleti modelljei. Hálózati társadalom. Élménytársadalom.

4.      A társadalom szerkezete és rétegződése. Mobilitás és migráció.

5.      Az egyén, a csoport és a társadalom. Kultúrák, csoportkultúrák, kulturális reprezentációk, tudásközösségek.

6.      Életforma, életmód, életminőség.

7.      A többség és a kisebbségek.

8.      A társadalmi emlékezet.

9.      Emancipációs folyamatok a társadalomban.

10.  Ismeretek, értékek, minták és normák. Konfliktus és együttműködés.

11.  Embereszmény és magatartáseszménynek. Szocializáció, politikai és állampolgári szocializáció.

12.  Társadalom, állam, hatalom és kommunikáció.

13.  Az iskola szerepe a társadalmi változásokban.

14.  A 20. századi magyar történelem politikai korszakainak és néhány fordulatának társadalomtörténeti értelmezése.

Irodalom

 

 1. Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Budapest, Osiris Kiadó 2006.
 2. Jan Assmann: A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban. Budapest, Atlantisz Kiadó 2010. 1586. oldal és 129158. oldal
 3. Bajomi-Lázár Péter: Média és társadalom. Budapest, Antenna Könyvek 2008.
 4. Peter L. Berger Thomas Luckmann: A valóság társadalmi felépítése. Budapest, Jószöveg Műhely Kiadó 1998.
 5. Pierre Bourdieu: A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. Budapest, Gondolat 1978. 770. oldal
 6. Manuel Castells: Az identitás hatalma. 1. fejezet: Közösségi mennyországok: identitás és életcélok a hálózati társadalomban. Budapest, GondolatInfonia 2006. 27102. oldal
 7. Norbert Elias: A civilizáció folyamata. Budapest, Gondolat 2004.
 8. Anthony Giddens: Szociológia. Budapest, Osiris Kiadó 2008.
 9. Erving Goffmann: Stigma és szociális identitás. In (Erős Ferenc szerk.): Megismerés, előítélet, identitás. Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó, Wesley János Lelkészképző Főiskola 1998. 263-295.
 10. Beth B. Hess - Elisabeth W. Markson - Peter J. Stein: Sociology. New York, London, Macmillan, 1988.
 11. Martin Kohli: Társadalmi idő és egyéni idő. In (Gellériné Lázár Márta szerk.): Időben élni. Történeti-szociológiai tanulmányok. Budapest, Akadémiai Kiadó 1990. 175- 212. old.
 12. Robert K. Merton: Társadalomelmélet és társadalmi struktúra. Budapest, Gondolat 1980. 15260; 338391; 472572. oldal (az Osiris 2002-es kiadásában mások az oldalszámok)
 13. Gerhard Schulze (1992): Élménytársadalom. A jelenkor kultúrszociológiája. A mindennapi élet esztétizálódása. (részlet az 1. Fejezetből) Szociológiai Figyelő 2000. 12. 135157. oldal
 14. Somlai Péter Szocializáció. Corvina, Budapest 1997.
 15. Szabó Ildikó: Nemzet és szocializáció. A politika szerepe az identitások formálódásában Magyarországon 18672006. Budapest, L’Harmattan Kiadó 2009.

MELLÉKTÁRGYAK

 

II.1 Didaktika

 

 

 

 1. Didaktikai paradigmák az ezredforduló körül a külföldi szakirodalomban

Berner, Hans (2004): Az oktatás kompetenciái.
Bevezetés az oktatásközpontú tervezés és a reflektív oktatás elméleti alapjaiba.
Fordította: Perjés István. Aula Kiadó, Budapest.

Kron, Friedrich (1997): Pedagógia. Osiris Kiadó, Budapest.

 

Perjés István-Vass Vilmos (eds.) (2009) A kompetenciák tantervesítése. kn. Budapest.

 

 1. A tanulás és a tudás fogalmának fejlődése. A konceptuális váltás.

Csapó Benő (1998): Az iskolai tudás. Osiris.

 

Nahalka István (2002): Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Konstruktivizmus és pedagógia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

 

Korom Erzsébet (2005): Fogalmi fejlődés és fogalmi váltás. Műszaki Kiadó, Budapest.

 

 1. Társadalom-képzés-tanulási környezetek.

Komenczi Bertalan (2009): Elektronikus tanulási környezetek. Gondolat Kiadó, Budapest.

 

Kovács Ilma (2007): Az elektronikus tanulásról. Holnap Kiadó, hn.

 

Tapscott, Don (2001): Digitális gyermekkor. Az internetgeneráció felemelkedése. Információs társadalom kicsiknek és nagyoknak. Inforum Kossuth Kiadó, Budapest.

 

 1. Mérés és értékelés: tanulói teljesítmények Magyarországon és Európában.

Halász Gábor (2002): Hazai és nemzetközi törekvések az iskolai értékelés rendszerében. In: Új Ped. Szle. 2002/2.

 

Vári Péter ed. (2003): PISA vizsgálat 2000. Műszaki Kiadó, Budapest.

 

 1. A tanítás mint reflektív gyakorlat és a reflektív tanár: konceptusok a kritika mérlegén.

Falus Iván (2006): A tanári tevékenység és a pedagógusképzés új útjai. Gondolat Kiadó, Budapest.

 

Schon, Donald A. (1990): The reflective turn. Case studies in and on educational praktice. New York.

 

Szabó László Tamás (2009): A tanár visszanéz. Új Mandátum Kiadó.

 

 1. Hazai és külföldi (EU) tantervpolitikák

Ballér Endre (1996): Tantervelméletek Magyarországon a XIX-XX. században. Országos  Közoktatási Intézet. A tantervelmélet forrásai 17.

 

Mátrai Zsuzsa (1999): Tanterv és vizsga külföldön. Műszaki Kiadó, Budapest.

 

Szabó László Tamás (ed.) (2006): Tantervelmélet. Debreceni Egyetem, BTK, Neveléstudományi Tanszék. Pallas Debrecina 5.

 

Tanulmányok a neveléstudomány köréből 2001. Báthory Zoltán-Falus Iván (eds.) Osiris Kiadó, Budapest.

 

 1. A tanárképzés reformjai: érvek és ellenérvek.

Brezsnyánszky László (2006): A maga vájta meder. Gondolatok a formálódó tanárképzésről. Gondolat Kiadó, Budapest.

 

Falus Iván (2006): A tanári tevékenység és a pedagógusképzés új útjai. Gondolat Kiadó, Budapest.

 

OECD (2007): A tanárok számítanak. A hatékony pedagógusok pályára vonzása, fejlesztése és a pályán való megtartása. Oktatási és Kulturális Minisztérium EU Kapcsolatok Főosztálya. Budapest.

 

Óhidy Andrea-Edward Terhart-Zsolnai József (eds.) (2008): Tanárkép és tanárképzés. A tanárképzés perspektívái Németországban és Magyarországon. Pannon Egyetem, BTK, Neveléstudományi Intézet, Pedagógiai Oktató- és Kutatóközpont, Pápa.

 

Szabó László Tamás (1998): Tanárképzés Európában. Országos Közoktatási Intézet. Budapest.

 

 

Valamennyi témakörhöz ajánlott: Anderson Lorin W. ed. (1995): Teacher Education In: International Encyclopedia of Teaching and Teacher Education.

 


II.2. Társadalompedagógia

1.  A szociálpedagógia mint tudomány és praxis

Kozma Tamás - Tomasz Gábor (szerk.)( 2000):  Szociálpedagógia Szöveggyűjtemény. Budapest, Osiris Kiadó.

Jacob Kornbeck, Niels Rosendal Jensen (eds.)(2009): The Diversity of Social Pedagogy in Europe. Studies in Comparative Social Pedagogies and International Social Work and Social Policy, Vol. VII. Bremen, Europaischer Hochschulverlag, Gmbh&Co. KG

2. Szocializációs színterek és hatásmechanizmusai I. -az informális nevelés 

Anthony Giddens (2003): Szociológia. Budapest, Osiris Kiadó.  (IV/12. fejezet)

Cseh-Szombathy László (1979): Családszociológiai problémák és módszerek. Budapest, Gondolat Kiadó.

Somlai Péter (1997): Szocializáció. A kulturális átörökítés és a társadalmi beilleszkedés folyamata. Budapest, Corvina

Educatio, 2002. 11. 3. sz. A család tematikus szám

3. Szocializációs színterek és hatásmechanizmusai II. -a formális és nem formális nevelés

Anthony Giddens (2003): Szociológia. Osiris Kiadó. (III/8,9,10,11, IV/13,14,15, fejezetek)

Kozma Tamás (2001): Bevezetés a nevelésszociológiába. Budapest, Nemzetei Tankönyvkiadó

Somlai Péter (1997): Szocializáció. A kulturális átörökítés és a társadalmi beilleszkedés folyamata. Budapest, Corvina

 

4. A gyermekek és az ifjúság a mai magyar társadalomban, devianciák gyermek- és ifjúkorban

Elekes Zsuzsanna (2009): Egy változó kor változó ifjúsága: Fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztása Magyarországon, ESPAD 2007. Budapest,  L’ Hartmann

Gábor Kálmán -Jancsák Csaba (szerk.)(2008): Ifjúságszociológia. Szeged, Belvedere

Papp János (szerk.) (2005): Devianciák és ifjúság. (Pallas Debrecina 17.) Debrecen., Kossuth Egyetemi Kiadó

Rácz József (szerk.)(2001): Devianciák. Bevezetés a devianciák szociológiájába. Budapest, Új Mandátum Kiadó

Szabó Andrea-Bauer Béla (szerk.)(2009): Ifjúság2008 Gyorsjelentés. Budapest, Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet

 

5.                  A család- gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos fogalmak, feladatok, intézményrendszer

Herczog Mária (1997): A gyermekvédelem dilemmái. Budapest, Pont Kiadó

Petrie P.,  Boddy J.,  Cameron C.,  Wigfall V.,  Simon A. (2006): Working with children in Care: European Perspectives. London, Open University Press.

Veressné Gönczi Ibolya (2002): A gyermekvédelem pedagógiája. (Pallas Debrecina 12.) Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó

6.        A szociálpedagógia különleges gondozásra szoruló célcsoportja: a fogyatékkal élő gyermekek nevelése, társadalmi integrációja

Kálmán Zsófia-Könczei György (2002): A Taigetosztól az esélyegyenlőségig. Budapest, Osiris Kiadó

Meijer, Cor. J. W. (ed.)(1998): Integration in Europe: Provision for Pupils with Special Education Needs Trend with 14 European Countries. Middelfart Denmark, European Agency for Development in Special Needs Education

 Reynolds C.R., Fletcher-Janzen E.(eds.)(2007): Encyclopedia of Special Education. A reference for the Education of Children, Adolescents, and Adults with Disabilities and other Exeptional Individuals. New Yersey, John Willey & Sons

7.A  nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos társadalompedagógiai kérdések

Havas Gábor- Kemény István- Liskó Ilona (2002): Cigány gyerekek az általános iskolában. Budapest, Oktatáskutató Intézet, Új Mandátum Kiadó.

Forray R. Katalin - Hegedűs T. András (2003.): Cigányok, iskola, oktatáspolitika. Budapest, Oktatáskutató Intézet, Új Mandátum Kiadó.

Kállai Ernő - Törzsök Erika (2000.;2007.): Cigánynak lenni Magyarországon. Budapest. Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Programiroda

Sisák Gábor (szerk.)(2001): Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon. Budapest. Osiris Kiadó, MTA Kisebbségkutató Műhely.

8. Valamennyi témakörhöz ajánlott:

Otto H.U.-Thiersch H. (hrsg.)(2005):  Handbuch Sozialarbeit/Sozialpädagogik, (Gebundene Ausgabe) München

Eyferth, Hanns - Otto Hans - Uwe - Thiersch, Hans eds. 1987. Handbuch zur Socialarbeit /Socialpedagogik.  Darmstadt: Neuwied

 

 

 


II.3 Oktatásgazdaságtan

 

 1. Az oktatás, illetve az emberi erőforrás fejlesztés és a gazdaság közötti kapcsolatot elemző közgazdasági teóriák (az emberi tőke elmélet, a szűrő elmélet, az emberi erőforrás tervezési elmélet, az oktatás fogyasztási megközelítése) valamint szociológiai és politológiai megközelítések.
 2. Az oktatás demográfiai összefüggései, a fejlett és fejlődő világ továbbá a hazai demográfiai folyamatok (termékenység, házassági mozgalom, csonka családok, etnikai csoportok stb.) és azok hatása az oktatási rendszerekre a 20. század végén és a 21. század elején - oktatáspolitikai és oktatásgazdasági összefüggések.
 3. Az oktatás-gazdaságtan és oktatáspolitika összefüggései, a 20. század végének, 21. század elejének oktatásfejlődési és oktatásfinanszírozási tendenciái az oktatás-gazdaságtan aspektusából.
 4. Munkaerőpiac, munkaerő kereslet és az oktatás kapcsolatai. Az oktatás alrendszereinek (közoktatás, szakképzés, felsőoktatás, felnőttképzés, munkahelyi oktatás, élethosszig tartó oktatás/tanulás) gazdasági, munkaerő-piaci és államháztartási kapcsolatai, gazdaságpolitikai összefüggései.
 5. Az egyes oktatási rendszerek és alrendszerek működésének elemzési lehetőségei gazdasági, fenntarthatósági, költséghatékonysági szempontból kitekintve a hazai és az OECD országok oktatási rendszereinek legfontosabb gazdasági, költséghatékonysági indikátoraira, jellemzőire.
 6. A pedagógusok képzésének, továbbképzésének, munkaterhelésének és díjazásának kérdései - hazai helyzet, nemzetközi összehasonlítás.
 7. Az oktatáspolitikai aréna szereplői (tanulók, szülők, munkaadók, egyházak, civil szféra, önkormányzatok, kormányzat, szociális partnerek) a finanszírozás, a finanszírozás motivációinak szempontjából. Költségmegosztás az oktatás különböző színterein, alrendszereiben. Az oktatás finanszírozásának közgazdasági és méltányossági összefüggései. Az oktatás államháztartási illeszkedése, a közoktatás és a felsőoktatás finanszírozási módjai, forrásai, néhány gazdasági jellemzője.
 8. Oktatáspiaci verseny és az oktatásmarketing.
 9. A kultúra-gazdaságtan és a kultúra-finanszírozás teóriái, módszerei és sajátosságai.

 

Irodalom:

 

Oktatás-gazdaságtan:

Bär, Siegfried: A céh. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005

 

Brewer, Dominic - Patrick J. McEwan (eds): The Economics of Education, (Third Edition) Elsevier 2009

 

Carnoy, Martin (ed.): International Encyclopedia of Economics of Education Second Edition. Pergamon Press. 1996.

 

Fazekas Károly (szerk): Közoktatás, iskolai tudás és munkapiaci siker MTA Közgazdaságtudományi Kutatóintézet Budapest 2008

Fazekas Károly (szerk): Oktatás és foglalkoztatás MTA Közgazdaságtudományi Kutatóintézet Budapest 2009

 

Galasi Péter-Varga Júlia: Munkaerőpiac és oktatás MTA Közgazdaságtudományi Kutatóintézet Budapest 2005

 

Glennerster, H.: Az oktatás gazdaságtana: a szerencse forgandó? In.: A jóléti állam politikai gazdaságtana (szerk.: Csaba I.- Tóth I. Gy.) Osiris - Láthatatlan Kollégium, Budapest, 1999.

 

Hanushek, E - F. Welch (eds):  Handbook of the Economics of Education North Holland 2006

 

Hirschman, A., O.(1995): Kivonulás, tiltakozás, hűség Osiris Kiadó, Budapest

 

Johnes, Geraint - Jill Johnes (eds): International Handbook On The Economics Of Education Edward Elgar Publishing 2007

 

Polónyi István - Tímár János: Tudásgyár vagy papírgyár Új Mandátum Kiadó 2001

 

Polónyi István (szerk.): Oktatás és gazdaság, Pallas Debrecina 6., DE Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen 2002

 

Polónyi István: A hazai oktatás gazdasági jellemzői a 20-21 századfordulón Felsőoktatási Kutató Intézet Új Mandátum Kiadó Budapest 2005

 

Polónyi István: Az oktatás gazdaságtana Osiris Kiadó, Budapest, 2002

 

Polónyi István: Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaság Nemzeti tankönyvkiadó Budapest 2008

 

Schultz, Th.W.: Beruházás az emberi tőkébe - Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Budapest 1983

 

Spence, Michael A.: Market Signaling: Informational Transfer in Hiring and Related Screening Processes. Harvard University Press, Cambridge, MA, 1974.

 

Teixeira, Pedro Nuno: A Portrait of the Economics of Education, 1960-1997. History of Political Economy, 2000, vol. 32., no. 4., pp. 257-287.

 

Thurow, L. C.: Education and Economic Equality. Public Interest, Vol 28., pp. 66-81, 1972.

Varga Júlia : Oktatás-gazdaságtan. Közgazdasági Szemle Alapítvány, Budapest, 1998

 

 

Kultúra-gazdaságtan:

Baán László: Kultúra és gazdaság Magyarországon Budapest : Média-Print, 1997.

 

Bourdieu, Pierre: Gazdasági tőke, kulturális tőke, társadalmi tőke. Megjelent: Angelusz Róbert (szerk.): A társadalmi rétegződés komponensei. Válogatott tanulmányok. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 122-137. 2004.

 

Coleman, James S.: A társadalmi tőke az emberi tőke termelésében. Megjelent: Lengyel György - Szántó Zoltán (szerk.): Gazdaságszociológia. Aula kiadó, Budapest, 132-146, 2006

 

Ginsburgh, A., Victor - David Throsby (Eds.): : Handbook of the Economics of Art and Culture, Elsevier, 2006

 

Heilbrun, J. - Gray, CH. M.: The Economics of Art and Culture. Cambridge University Press, 2001

 

Daubner K. - Horváth S. - Petró K. (szerk.): Kultúra-gazdaságtani tanulmányok AULA, Budapest 2000

 

Fazekas I.-Nagy A.: Szponzorálás. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 2000

 

Littoz-Monnet, A.: The European Union and Culture. Manchester University Press, Manchester, 2007

 

Stark A.: Kultúra és finanszírozás. Pénzügyi Szemle, 2008. LIII. évf., pp. 64-82.

Throsby, D.: Economics and Culture. Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2001

 

 

 


II.4. Oktatásszociológia

1. Az oktatás és a nevelés fogalma a különböző nevelésszociológiai elméletekben

Riesman, David  1983. A magányos tömeg. Budapest: KJK

Levinson, David L. ed. 2002. Education and Sociology. New York-London: Routledge Falmer

Hurrelmann, Klaus-Ulich Dieter (eds.) 2001. Neues Handbuch der Sozialisationsforschung. Weinheim/Basel: Beltz Verlag S.

2. A társadalmi struktúra és az oktatás összefüggései

Bourdieu, Pierre 1978. A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelése. Budapest: Gondolat

Bourdieu, Pierre 1988 Homo Academicus. Stanford: Stanford University Press

Ladányi János  1994  Rétegződés és szelekció a felsőoktatásban. Budapest: Educatio

 

 3. A társadalmi tér és az oktatás

Kozma Tamás 2001. Határokon innen, határokon túl. Regionális változások az oktatásügyben 1990-2000. Budapest: Új Mandátum

Forray R.Katalin - Kozma Tamás 1992. Társadalmi tér és oktatási rendszer. Budapest: Akadémiai

VAGY:

Forray R.Katalin - Kozma Tamás 2010. ÚJ! Budapest: Új Mandátum

Wiseman, Stephen 1964. Education and environment. Manchester: Manchester University Press

 

4. A társas kapcsolatok és az oktatás

Coleman, James S.-Hoffer, Thomas  1987. Public and privat high schools. The impact

of communities. New York: Basic Books

 

Pusztai Gabriella 2009. A társadalmi tőke és az iskola. Kapcsolati erőforrások hatása az iskolai pályafutásra. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó.

5. Kulturális kisebbségek és az oktatás

Kozma Tamás 2005. Kisebbségi oktatás Közép-Európában. Budapest: FKI - Új Mandátum Könyvkiadó

 

Forray R. Katalin - Hegedűs T. András: Iskola, cigányok, oktatáspolitika  Budapest: Új Mandátum - Oktatáskutató Intézet,

 

Pusztai Gabriella 2004.Iskola és közösség. Felekezeti középiskolások az ezredfordulón. Budapest: Gondolat

6. Tanárok, oktatók, nevelők oktatásszociológiája

Szabó László Tamás ed. 1993. Pedagógusok. Educatio 4.

Nagy Mária ed. 1998. Tanári pálya és életkörülmények. Budapest: OKKER

Nagy Péter Tibor  ed. 2007. Felsőoktatók.  Educatio 3.

Becher, Tony 1989. Academic Tribes and Territories: intellectual inquiry across the disciplines. Bristol: Open University Press.

7. Intézményi kutatások az oktatásban

Willis, Paul 2000. A skacok: iskolai ellenkultúra, munkáskultúra. Budapest: Új Mandátum - Max Weber Alapítvány

Tinto, Vincent 1993. Leaving college. Rethinking the Causes ad Cures of Student Attrition. Chicago-London: The University of Chicago Press.

Kozma Tamás 2004. Kié az egyetem? A felsőoktatás nevelésszociológiája. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó.

 

***

Valamennyi témakörhöz ajánlott:

Saha, Lawrence J. ed. 1997. International Encyclopedia of the Sociology of Education. Oxford: Pergamon

Grimm, Susanne 1987. Soziologie der Bildung und Erziehung. München: Ehrenwirth

Lange, Elmar 2005. Soziologie Erziehungswesens. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften

 

 


II.5 Művelődéstörténet

 

1.                  Az európai érett középkori kultúra társadalmi háttere

Duby, Georges (1984):  A katedrálisok kora. Budapest: Gondolat

2.                  Humanizmus és reneszánsz Itáliában

Hauser Arnold (1980): A művészet és irodalom társadalomtörténete. I-II. Budapest: Gondolat

Éles Csaba (1995): A szépségtől a megszállottságig. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó

 

3.        Humanizmus és reformáció Németalföldön és Németországban

Hauser Arnold (1980): A művészet és irodalom társadalomtörténete. I-II. Budapest: Gondolat

Éles Csaba (1998): A genti oltártól Wittenbergig. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó

 

4.        A 17. század társadalma és kultúrája

Chaunu, Pierre (2001): A klasszikus Európa. Budapest: Osiris

 

5.        A felvilágosodás korának társadalma és szellemi élete

Im Hof, Ulrich (1995):  A felvilágosodás Európája. Budapest: Atlantisz

 

6.        Klasszicizmusok a 18-19. században

Honour, Hugh (1991): Klasszicizmus. Budapest: Corvina, 1991.

 

7.        A 20. századi magyar szellemi élet

Éles Csaba (1996): A tradíció kalandjai. Budapest: Seneca

 

***

Valamennyi témakörhöz ajánlott:

Kagan, Donald - Ozment, Steven - Turner, Frank M. (1983): The Western Heritage. I-II.. New York: MacMillan Publishing Company

Golden, Richard M. (1980): Social History of Western Civilization. I-II. New York: St. Martin’s Press

 

 

 


II.6 Művelődésszociológia

 

1. A művelődés fogalma, folyamata, társadalmi-politikai beágyazottsága. A kulturális tőke.
Wessely Anna: A kultúra szociológiája, Osiris Kiadó, Budapest, 1998.


Művelődésszociológiai szöveggyűjtemény, Szerk.: Heleszta Sándor, Budapest, Mikszáth Kiadó, Budapest, 1988.


2. A kultúra rétegei és társadalomtörténeti megközelítése (népi kultúra, autonóm kultúra és tömegkultúra).
Peter Burke: A népi kultúra a kora újkori Európában, Századvég Kiadó - Hajnal István Kör, Budapest, 1991.


3. A művelődési szokások helye az életmód és a szabadidő rendszerében
Hunyadi Zsuzsa: Kulturálódási és szabadidő eltöltési szokások, életmód csoportok. Magyar Művelődési Intézet, Budapest, 2005.


4. A magyar társadalom művelődési szokásai a rendszerváltás előtt és után (a művelődési intézményrendszer használata)
Anatalóczy Tímea - Füstös László - Hankiss Elemér: Magyarország kulturális térképe. In: Mire jó a kultúra? (Szerk.: Anatalóczy Tímea - Füstös László - Hankiss Elemér ) Magna Produkció, Budapest, 2010. 14-55.


5. Irodalom- és olvasásszociológia
Escarpit, Robert: Irodalomszociológia. A könyv forradalma. Gondolat Kiadó, Budapest, 1973.

Leo Löwenthal: Irodalom és társadalom, Gondolat Kiadó, Budapest, 1973.


6. A művelődés legújabb csatornái, ezek helye a kulturális fogyasztás rendszerében. Globalizáció és művelődés
György Péter: Digitális éden. Magvető Kiadó, Budapest, 1998.


Lasztóczi Petra: Digitális könyvkiadás, digitális könyvtárak. In.: Mire jó a kultúra? Szerk.: Antalóczy Tímea - Füstös László - Hankiss Elemér, Magna Produkció, Budapest, 2010. 279-308.

7. Művészetszociológia
Művészetszociológia. Szerk.: Józsa Péter, Budapest, 1978.

 

***

 

Valamennyi témakörhöz ajánlott:

Gerhards, Jürgen (Hg.): Soziologie der Kunst: Produzenten, Vermittler und Rezipienten
Westdeutscher Verlag, Opladen, 1997. 

Slevin, James: The internet and the society
Polity Press, Cambridge, 2000

Spilmann, Lyn (Ed.): Cultural sociology
Blackwell Publishers Ltd, Oxford, 2002


 II.7. Speciális társadalmi csoportok szociológiája

 

 1.        Középszintű elméletek és kutatások: kiemelt társadalmi problémák és csoportok aktualitása, elméleti alapok

*The Inclusive Society?: Social Exclusion and New Labour Ruth Levitas (Author) 

1998

 

Elszabaduló egyenlőtlenségek : állam, kormányok, civilek / Ferge Zsuzsa.   - Budapest : Hilscher Szociálpol. Egyes. : ELTE Szociológiai Int., 2000.
 

2.        Kisebbségi csoportok, migráció- migránsok

Sík Endre ed. 2001. A migráció szociológiája. Budapest: Szociális és Családügyi Minisztérium

 

Örkény Antal: Kisebbségszociológia. /társszerzők: Csepeli György és Székelyi Mária/ Minoritás Könyvek 4., Budapest, 1997

 

*Multicultural Education in a Pluralistic Society (8th Edition) Donna M. Gollnick

(Author)   1986

 

 3.        A munkanélküliség - munkanélküli lét jellemzői és következményei

Bánfalvy Csaba 1989. A munkanélküliség. Budapest: Magvető Kiadó

 

4.        A lakás, lakhatás, hajléktalanság, a hajléktalanok rétegzettsége

Ladányi János - Szelényi Iván 2004. A kirekesztettség változó formái. Budapest: Napvilág

 

Albert Fruzsina-Dávid Beáta 2001: Ha elszakad a háló. A magyarországi hajléktalanság kapcsolathálózati megközelítésben. Új Mandátum kiadó

 

2005. évi mikrocenzus / [kész. a Központi Statisztikai Hivatal Népszámlálási Főosztályán] ; [közread. a] Központi Statisztikai, 2005-

 

 

 5.       Elit: definíciók, elitelméletek, az elit típusai, a hazai elitkutatás

Szalai Erzsébet 2001. Gazdasági elit és társadalom a magyarországi újkapitalizmusban. Budapest: Aula Kiadó

 

Kovách Imre (Szerk.): Hatalom és társadalmi változás. A posztszocializmus vége. Budapest, Napvilág Kiadó, 2002. 367 o.

 

6.      Demográfiai csoportok szociológiai problémái és jelenleg kutatások: nők

Demográfiai portré: jelentés a magyar népesség helyzetéről 2009 / KSH Népességtudományi Kutató Intézet, http://www.demografia.hu/letoltes/kiadvanyok/portre/honlap_teljes.pdf

 

Palasik Mária- Sipos Balázs (szerk.):  Házastárs?  Munkatárs? Vetélytárs? Napvilág Kiadó, 2005

 

H. Sas Judit,: Nőies nők, férfias férfiak Akadémiai Kiadó, 1984

 

Women and Workplace Discrimination: Overcoming Barriers to Gender Equality Raymond F. Gregory (Author)

 

7.  Demográfiai csoportok szociológiai problémái és jelenlegi kutatások: fogyatékosok

Demográfiai portré: jelentés a magyar népesség helyzetéről 2009 / KSH Népességtudományi Kutató Intézet, http://www.demografia.hu/letoltes/kiadvanyok/portre/honlap_teljes.pdf

 

Kálmán Zsófia - Könczei György: A Taigetosztól az esélyegyenlőségig. Osiris, 2002

 

Fogyatékosság és a mai magyar társadalom (2008): Konferenciakötet / szerk. Laki Ildikó ; MTA Szociológiai Kutatóintézet, Belvedere Meridionale Budapest ; MTA Szociológiai Kutatóintézet, 2009, Szeged

 

8.   Demográfiai csoportok szociológiai problémái és jelenlegi kutatások: ifjúság

Gábor Kálmán - Jancsák Csaba (szerk.): fjúságszociológia
Szeged, 2006. 495p.

 

Furlong, Andy - Stalder, Barbara - Azzopardi, Anthony: Sebezhető ifjúság. Belvedere, Szeged, 2003

 

9.        A deviancia értelmezési problémái, szociokulturális meghatározottsága, veszélyeztetett csoportok

Rácz József (szerk): Devianciák. Szabálykövetelők és bajkeverők. Bevezetés a devianciák szociológiájába. Budapest: Új Mandátum Kiadó, 2001


II.8. Társadalom- és szociálpolitika

1.. Társadalom és szociálpolitika. A társadalompolitika fogalmi megközelítési lehetőségei

 

2. A jóléti állam kialakulása és fogalomrendszere

 

3. Gazdaság, társadalom, szociálpolitika. A társadalmi újratermelés és társadalompolitika. Az állami beavatkozás elméletei

 

4. Értékek és szociálpolitika

 

5. A szociálpolitika ágazatai

 

6. A szociálpolitika intézményei és eszközei

 

7. A jóléti állam válsága és a jóléti pluralizmus

 

8. A hazai jóléti átalakulás szociálpolitikai jellemzői

 

 

 

Kötelező irodalom:

 

A jóléti állam: (szerk.) Ferge Zsuzsa-  Lévai Katalin T-Twins Kiadó Budapest  1991.  74-85. old.

 

Castel, Robert: A szociális kérdés alakváltozásai. A Szociálpolitikai Értesítő  Könyvtára, Budapest 1988, 349-417. old.

 

Csoba Judit: "Segély helyett munka" A közfoglalkoztatás formái és sajátosságai. Szociológiai Szemle 20. évf. 1. sz. 2010/1 26-52.

 

Darvas Ágnes -Mózer Péter: Kit támogassunk? Esély 2004/6. 64-100. old. http://www.szochalo.hu/folyoiratok/hircentrum/article/103365/1309/

 

Esping-Andersen, Gösta: Ismét a Jó Társadalom felé? Esély 2006/6.  3-28. old.

 

Ferge Zsuzsa: És mi lesz, ha nem lesz? Tanulmányok az államról a 20. század végén Helikon, Koridor Kiadó  1997. 145-172. old.

 

Ferge Zsuzsa: Miért szokatlanul nagyok a magyarországi egyenlőtlenségek Esély 2008/ 2. 3-15. old.

 

Jensen, Carsten: A jóléti szolgáltatások és transzferek világai Esély 2009/6 27-45. old.

 

Sen, Amartya: A piac, az állam és a szociális lehetőségek In Amartya Sen: A fejlődés mint szabadság     Európa Könyvkiadó, Budapest 2003. 179-230. old.