Doktori fokozatot szereztek


Név

Fokozat éve

Disszertáció címe

Témavezető neve

Berei Emese Beáta 2018 A méltányosság percepciói és befogadással kapcsolatos attitűdök felsőoktatási hallgatók körében Flóra Gábor - Veressné Gönczi Ibolya
Morvai Laura 2018 Ora et labora? Egyházi középiskolások eredményessége a 2010 utáni szektorbővülést követően Pusztai Gabriella
Bordás Andrea 2017 Romániai magyar pedagógusok szakmai fejlődése – narratívák a rendszeren belülről Szabó László Tamás
Dusa Ágnes Réka 2017 Nemzetköziesedés a Debreceni Egyetemen. A hallgatói mobilitás mint a nemzetköziesedés célja és eszköze Szabó Ildikó– Engler Ágnes
Pásztor Rita Gizella 2017 Kisebbségi és kettős kisebbségi létben élő fiatalok továbbtanulási aspirációi egy hátrányos helyzetű térségben Csoba Judit
Szelesné Árokszállási Andrea 2017 Rekrutáció és pályaszocializáció regionális összehasonlításban. Mentőtiszt szakiroányon tanuló hallgatók érték- és pályaorientációja Murányi István
Tamusné Molnár Viktória 2017 Művészeti nevelés az egyetem falai között és azon túl. A debreceni tudományegyetem bölcsészettudományi kara oktatóinak művészeti, művészetelméleti és művészetpártolói tevékenysége 1914-1949 Rébay Magdolna
Portik Erzsébet Edit
2017
"Jó" gyermekek - felnőtt szemmel. Erdélyi gyermekkép, gyermekszemlélet a Cimbora című gyermekfolyóirat tükrében a két világháború között (1922-1929)
Fenyő Imre
Belényi Emese
2017
Többszörös kisebbségben: identitás és oktatási inklúzió egy romániai magyar siket közösségben Pető Ildikó
Támba Renátó
2016
Gyermekkor és gyermeknevelés a vásznakon. A dualizmuskori gyermekszemlélet megjelenítése egy festőiskola példáján Rébay Magdolna
Horváth Zsófia
2016
A kisebbségi magyar közoktatás regionális vetületei A romániai magyar általános iskolás tanulók családi és iskolai környezetének szerepe az egyéni és közösségi identitás alakulásában Engler Ágnes
Bicsák Zsanett Ágnes 2015 Vált(ak)ozó olvasatok Johann Friedrich Herbart pedagógiájának hazai recepciójában Brezsnyánszky László
Takács Tamara 2015 Közösségi kötődés és identitás egy határmenti felsőoktatási térségben Brezsnyánszky László
Neszt Judit 2015 A középfokú elemi iskolai tanítóképzők intézményrendszerének kiépülése és változásai 1828-tól 1945-ig Orosz Gábor
Tőzsér Zoltán 2015 Részidősek a felsőoktatásban - Egy határon átnyúló régió részidős hallgatóinak a vizsgálata Kozma Tamás
Kovács Klára 2015 A sportolás mint támogató faktor a felsőoktatásban Szabó Ildikó
Homoki Andrea 2015 A gyermekvédelmi gondozottak reziliencia vizsgálata a Dél-alföldi és az Észak-alföldi régióban Gönczy Ibolya
Bacskai Katinka 2014 Mit ér (el) a tanár, ha közép-európai? Alacsony státusú diákokat tanító eredményes tanárok két közép-európai régióban Pusztai Gabriella
Garami Erika 2014 Kistérségi jellemzők együttes hatása az oktatás eredményességére és a továbbtanulási döntésekre Györgyi Zoltán

Szolár Éva

2014

A Bologna-folyamat Magyarországon. Felsőoktatás reformviták (1999-2009)

Kozma Tamás

Vargáné Nagy Anikó

2013

Jausz Béla a pedagógus professzor

Az 1919–1959 közötti szakmai életút elemzése

Brezsnyánszky László

Németh Nóra Veronika

2013

Pedagógusjelöltek olvasáskultúrája egy határmenti régióban

Mojzesné Székely Katalin

Dankó-Herczegh Judit

2013

Internethasználat és elektronikus kommunikáció a Debreceni Egyetem tanár szakos hallgatói körében

Buda András

Márton Sándor

2013

Egy tehetséggondozó program hallgatóinak rekrutációja és professzióképe a program első szakaszában

Kiss János

Rusinné Fedor Anita

2013

„Kettős kötődés” – A munkaerő-piaci karriertől a familiarizmusig. A kisgyermekes nők munkavállalási attitűdjei és integrációja.

Dr. habil. Fónai Mihály

Jankó Krisztina Julianna

2012

Az iskolakörzetesítés társadalmi hatásai

Prof. Dr. Kozma Tamás, Prof. Dr. Forray R. Katalin

Jancsák Csaba

2012

Tanárképzésben részt vevő hallgatók értékítéleteinek szerkezete két regionális egyetem en. A Debreceni és Szegedi Tudományegyetem tanárjelöltjeinek értékstruktúrái

Prof. Dr. Kozma Tamás

Szabó János Zoltán

2012

Kulturális fesztiválok mint a művelődés új formái

Prof. Dr. Szabó László Tamás

Hausmann Alíz

2012

Ízlés vagy sodródás? Összefüggések a romániai magyar középiskolások zenei ízlése, zenével kapcsolatos magatartása és értékrendje, kulturális fogyasztása között

Prof. Dr. Szabó László Tamás

Molnár Balázs

2011

Pedagógushallgatók internethasználata és internetalapú tanulási tevékenységei a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karán

Dr. Chrappán Magdolna

Hollósi Hajnalka

2011

A magyar kisebbségi felsőoktatás egy példája.
A kolozsvári Babeş−Bolyai Tudományegyetem Szatmárnémeti Kihelyezett Tagozata

Dr. habil Fényes Hajnalka

Vincze Tamás

2011

Karrierutak és iskolateremtés a XX. század első felének magyar neveléstudományában

Prof. Dr. Brezsnyánszky László

Csiha Tünde

2011

Az önkormányzatok és civil ifjúsági szervezetek együttműködése az önkormányzati feladatellátásban

Dr. Szekeres Melinda

Rákó Erzsébet

2010

A gyermekvédelem intézményrendszerének átalakulása, helyzete Hajdú-Bihar megyében

Mojzesné Dr. Székely Katalin

Engler Ágnes

2010

Kisgyermeket nevelő hallgatók felsőfokú tanulmányi beruházásainak és hozamainak nevelésszociológiai vizsgálata

Dr. Pusztai Gabriella

Takács-Miklósi Márta

2010

Minőségirányítás és akkreditáció a felnőttképzésben – az észak-alföldi intézmények esete

Dr. Juhász Erika

Simándi Szilvia

2010

Turizmus és tanulás – egy vidéki város középiskolásainak turisztikai magatartása

Dr. Juhász Erika

Fináncz Judit

2009

Tudományos utánpótlásképzés Európában és Magyarországon:
A doktori képzésben résztvevők helyzete

Prof. Dr. Kozma Tamás

Bocsi Veronika

2009

Az idő a campusokon. Felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók időszociológiai vizsgálata

Prof. Dr. Szabó Ildikó

Horkai Anita

2008

Ifjúsági kultúrák Észak-kelet Magyarországon

Dr. Fónai Mihály

Nagy Krisztina

2008

Segítő hivatásokat választó hallgatók pályaorientációja a "Partiumban"

Dr. habil Pusztai Gabriella

Virág Irén

2008

Az arisztokrácia neveltetése Magyarországon

(1790-1848)

Prof. Dr. Brezsnyánszky László

Szilágyiné dr. Szemkeö Judit

2008

Életvilágok és a nevelés

(kísérlet az intézményes nevelés modellezésére)

Prof. Dr. Kozma Tamás

Dr. Sipos László

2008

Alapítványok az iskolában

Prof. Dr. Kozma Tamás

Erdei Gábor

2008

A vállalatok szerepe a felnőttkori tanulásban az Észak-alföldi Régióban

Prof. Dr. Kozma Tamás

Nagy Edit

2007

Egy segítő foglalkozás képviselőinek pályaképe, a kiégés szempontjából

Prof. Dr. Brezsnyánszky László

Drabancz M. Róbert

2007

Disputák a kulturális igazgatásról. Az 1920-as évek második felének magyarországi sajtónyilvánosságában

Prof. Dr. Kozma Tamás

Farkas Éva

2007

Rendszerváltás a szakképzésben. A szakképzés szerkezeti, tartalmi átalakulása Magyarországon 1989 után, különös tekintettel az iskolarendszerű szakképzés reformjának jellemzőire a képzést végző intézmények aspektusából

Dr. Juhász Erika

Péter Lilla

2007

Reform és visszhangok: A romániai közoktatási reform fogadtatása romániai magyar pedagógusok körében

Mojzesné dr. Székely Katalin

Rébay Magdolna Éva

2007

A leány-középiskolák jogi szabályozása Magyarországon és nemzetközi kitekintésben

Dr. Orosz Gábor

Benkő Brigitta

2007

A szociálpedagógia szakos hallgatók a felsőoktatásban és a munkaerő-piacon

Prof. Dr. Kozma Tamás

Holik Ildikó Katalin

2007

A tanárképzés gyakorlati műhelyei: A gyakorlóiskolák tanárképzési szerepének vizsgálata

Prof. Dr. Bezsnyánszky László

Vidra Anikó

2006

A bevásárlóközpontok szerepe a budapesti fiatalok szabadidő-felhasználásában

Dr. Kiss Gabriella

Pető Ildikó

2006

Hátrányos helyzetű csoportok a felnőttoktatásban: motivációk, esélyek

Dr. Fónai Mihály

K. Nagy Emese

2006

Az esélyegyenlőtlenség iskolai kezelése csoportmunkával

Dr. Béres Csaba

Barabási Tünde

2006

Az elmélet és a gyakorlat integrációja a magyarországi és a romániai magyar tanítóképzési rendszerben

Dr. Balogh László

Szabó Irma

2006

Utópiák és valóság: az elmélet és a gyakorlat ellentmondásai az általános művelődési központok fejlődésében

Prof. Dr. Durkó Mátyás

Kleiszt Teréz

2006

A népművelés és a szociális munka szakmásodása angolszász és magyar metszetekben

Dr. Rubovszky Kálmán

Márkus Edina

2006

Szektorsemlegesség a kultúra területén

Dr. Sári Mihály

Torkos Katalin

2006

Két kultúra határán - cigány diplomások életút vizsgálata az ezredfordulón Magyarországon

Dr. Béres Csaba

Lipcsei Imre

2006

A Békés vármegyei oktatásügy története a két világháború közötti időszakban

Dr. Vaskó László

Koncz Gábor

2006

A művelődés közgazdasági összefüggései

Dr. Éles Csaba

Ugrai János

2005

Önállóság és kiszolgáltatottság

Dr. Síró Béla,

Prof. Dr. Barta János

Mandel Kinga

2005

A román felsőoktatás politika változásai

Prof. Dr. Nagy Péter Tibor

Juhász Erika

2005

Hajdú-Bihar megye felnőttoktatási intézményrendszere az oktatás- és művelődéspolitikai tendenciák tükrében

Dr. Sári Miháy

Kézi Erzsébet

2003

Pedagógiai modernizációs kísérlet a két világháború között (A sárospataki angol nyelvoktatás)

Dr. Brezsnyászky László

Kocsis Mihály

2003

A tanárképzés megítélése hallgatók és végzettek körében

Dr. Balogh László

Bodnárné Kiss Katalin

2002

Serdülő korú cigány tanulók énképe és modellkövetési sajátosságai

Prof. Dr. Forray R. Katalin

Deme Tamás

2002

Karácsony Sándor pedagógiájának aktualitása

Dr. Komlósi Sándor

Pusztai Gabriella

2002

Felekezeti középiskolák az ezredforduló Magyarországon

Dr. Tomka Miklós

Sallai Éva

2002

A szakmai személyiség szerepe a pedagógus mesterségben, és a pedagógusképzés lehetőségei kialakulásának segítségében

Dr. Papp János

T. Szabó Júlia

2002

A gyermekjáték szerepéről alkotott elképzelések és a valóság a 19-20. század fordulóján Magyarországon

Dr. Rubovszky Kálmán

Antalóczy Tímea

2001

Sorozatok - Szappanoperák - Értékek

Dr. Szekeres Melinda

Bényei Judit

2001

Az Alkonyzónától A Simpson családig televíziós befogadás-vizsgálat a médiaoktatás nézőpontjából

Dr. Rubovszky

Kálmán

Buda András

2001

Mérnöktanárok (pályaválasztás, pályakezdés)

Dr. Varga Lajos

Fülöp Ilona

2001

Kultúra és turizmus a változó világban

Dr. Bujdosó

Dezső

Györgyi Zoltán

2001

A középfokú szakképzés megújulásának regionális súlypontjai

Prof. Dr. Polónyi István

Orosz Ildikó

2001

A magyarnyelvű oktatás helyzete Kárpátalján az ukrán államiság kialakulásának első évtizedében (1989-1999)

Prof. Dr. Szabó László Tamás

Chrappán Magdolna

2000

A tantárgyi integráció alapkérdései

Dr. Vaskó László

T. Kiss Tamás

2000

A kulturális intézmények állami rendszere Magyarországon az 1920-as években (Gróf Klebelsberg Kunó kultúrát szervező tevékenysége)

Dr. Vitányi Iván

Veressné Gönczi Ibolya

2000

Tendenciák a hazai gyermekvédelemben

Dr. B. Aczél Anna

Goda Éva

2000

Társasági élet és művelődés

Dr. Éles Csaba

Dr. Timárné Dr. Szabó Júlia

2000

A gyermekjátékok szerepéről alkotott elképzelések és a valóság a 19-20. század fordulóján, Magyarországon

Prof. Dr. Szabó László Tamás

Duló Károly

2000

Közelítő távolítás

Dr. Rubovszky Kálmán

Szíjártó Imre

2000

A filmvetítéstől a média ismeretig, A Mozgóképoktatás Magyarországon 1960-2000

Prof. Dr. Szabó László Tamás

Dráviczki Sándor

1999

Tanítóképzés Északkelet- Magyarországon 1914-1959 között

Dr. Vaskó László

Horváth Zsuzsanna

1999

Az anyanyelvi tudás érvényességének összehasonlító vizsgálata

Dr. Csapó Benõ

Kálmán Anikó

1999

Köztisztviselőképzés PHARE támogatással

Prof. Dr. Kozma Tamás

Buda Mariann

1998

Az iskola szellemisége és a társadalmi gyakorlat

Prof. Dr. Zrinszky László

Bolvári-Takács Gábor

1998

Filmművészet és kultúrpolitika a művészeti díjak tükrében

Dr. Éles Csaba

Sári Mihály

1997

Város és művelődése (A lokális művelődéspolitikai döntések művelődéstörténeti és művelődésszociológiai háttere egy alföldi középvárosban és a helyi cselekvés…)

Prof. Dr. Kozma Tamás

Martinkó József

1996

Katonai középiskolák az ezeréves magyar iskola történetében

Dr. Kelemen Elemér