A fokozatszerzési eljárás

Tájékoztató a doktori fokozatszerzési eljárásról

Tudományos munkásság:

Publikációs lista, amely tartalmazza a jelölt önálló kiadványait (ISBN vagy ISSN számmal), 3-5 lektorált tanulmányát (hazai vagy nemzetközi folyóiratban, a nemzetközi kiadványban megjelent tanulmányt kettőnek számítva), illetve cikkeit, recenzióit (szakmai hetilapokban, illetve ISSN számú kiadványokban), valamint dokumentált kéziratait és konferencia előadásait. A publikációs listát a programtanács ajánlja elfogadásra, a DSz 12. cikkére figyelemmel.

A doktori fokozatszerzésig a doktoranduszoknak minimum öt nívós, hazai és nemzetközi folyóiratban és/vagy lektorált kötetben közzétett publikációt kell összegyűjteniük. A tudományterületenként elfogadható folyóiratok kiválasztásakor a Magyar Tudományos Akadémia tudományos bizottságainak 2013-ban elfogadott és az MTA honlapján közzé tett folyóiratok listáját tartjuk irányadónak, de a publikálással kapcsolatos elvárásokat programonként pontosító rendelkezésekkel egészítjük ki.

A Neveléstudományi programban az öt publikáció egyikének az Educatio, a Magyar Pedagógia valamint a Hungarian Educational Research Journal (HERJ) vagy a kutatási iránynak megfelelő impakt faktorral rendelkező nemzetközi folyóiratban kell megjelennie, s további publikációk elhelyezhetők az MTA Pedagógiai Tudományos Bizottsága által felsorolt folyóiratok bármelyikében vagy lehetnek lektoralt könyvfejezetek, tanulmányok.

Nyelvtudás:Angol (kötelező), német, francia (választható). Más nyelvek esetén a programtanács dönt, a DSz 13. cikkelyére figyelemmel. Egy úgynevezett A nyelvből állami középfokú C típusú nyelvvizsgát kell szerezni, egy úgynevezett B nyelvből pedig állami alapfokú C típusú nyevvizsgát vagy azzal egyenértékű egyetemi típusú záróvizsgát az egyetem Idegennyelvi közpntjában.

Értekezés:A kutatás céljait, a vonatkozó szakirodalom rendszeres földolgozását, egy (új) empirikus kutatás eredményeit, bemutató munka magyarul vagy angolul mintegy 200 oldalnyi terjedelemben (mellékletek nélkül). További tartalmi és formai követelményeit lásd: DSz 14. cikk.

Előzetes vita: Benyújtása előtt az értekezés előzetes vitára (ún. elővita) bocsátandó; amelyet a programtanács - a DSz 14. cikkére figyelemmel - valamennyi felkészülőnek előír.