Komplex vizsga tételek

Választható tárgyak (kettő tárgy választása kötelező):

1. Pedagógia- és oktatástörténet

2. Művelődés- és társadalomtörténet

3. Neveléselméletek

4. Az oktatás társadalomelmélete

5. Komparatív oktatáspolitika

6. Emberi erőforrás-kutatások

7. Az oktatás és nevelés alrendszereinek kutatásai (egy alrendszert választ az alábbiakból)

a. Közoktatási kutatások

b. Szakképzési kutatások

c. Andragógiai és felnőttképzési kutatások

d. Felsőoktatási kutatások

8. Szakmódszertani kutatások (egy szakmódszertant választ az alábbiakból)

a. Kutatások a természettudományok oktatása területén

b. Kutatások a zenei nevelés és oktatás területén

c. Kutatások a test- és egészségnevelés oktatása területén

d. Kutatások a nyelvoktatás területén

e. Olvasás és szövegértés pedagógiájának kutatása

- . - . - . - . - . - . - . - . - .

1.

Pedagógia- és oktatástörténet

1. A történetiség szempontja a pedagógiai kutatásokban és a neveléstörténet-írásban

Gyáni Gábor: Emlékezés, emlékezet és történelem elbeszélése. Budapest, Napvilág Kiadó, 2000.

Gyáni Gábor: Az elveszthető múlt. A tapasztalat mint emlékezet és történelem. Budapest, Nyitott Könyvműhely.

Kéri Katalin: Bevezetés a neveléstörténeti kutatásokba. . Budapest, Műszaki Könyvkiadó

Kriston Pál: A történetírás története. . Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó

Németh András: The Historical Educational Research in Hungary. His History and Actual Position.: Die historische Pädagogik in Ungarn. Geschichte und heutiger Stand. ESPACIO TIEMPO Y EDUCACIÓN 3:(1) 85-110. (2016)

Németh András: A történeti antropológiai megközelítés napjaink neveléstudományában. In: Fizel Natasa, Nóbik Attila (szerk.) Ünnepi tanulmányok a 60 éves Pukánszky Béla tiszteletére. Szeged, Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2014. 171-188.

Szabolcs Éva (1992): Neveléstörténet és pedagógia. Magyar Pedagógia, 1992. 3. sz. 215-221.

2. Az állami (uralkodói) oktatáspolitika kezdetei és az oktatási rendszer kiépülése, az oktatáspolitikai irányítás kiteljesülése (az oktatástörténet fordulatai a 19. század közepétől a 20. század közepéig)

Sasfi Csaba: Gimnazisták és társadalom Magyarországon a 19. század első felében. Társadalomtörténeti monográfiák 4. Budapest, Korall, 2013, 21-178.

Ugrai János: A központosítás és a modernizáció ellentmondásai. A bécsi állami (uralkodói) oktatáspolitika megszületése a 18. század második felében. Oktatás és társadalom 18. Budapest, Új Mandátum, 2014.

Mann Miklós: Kultúrpolitikusok a dualizmus korában. Budapest, OPKM, 1993.

Mann Miklós: Oktatáspolitikusok és koncepciók a két világháború között. Budapest, OPKM, 1997.

Nagy Péter Tibor: Járszalag és aréna. Egyház és állam az oktatáspolitika erőterében a 19. és 20. századi Magyarországon. Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó, 2000. 5-114.

3. A felekezetek és az oktatás: a felekezetek oktatási politikája a 18–20. században, a felekezeti oktatás szabályozása

Barcza József: Az egyház iskolaügye. In Bartha Tibor – Makkai László (szerk.): Tanulmányok a Magyarországi Református Egyház történetéből 1867–1978. Studia et Acta Ecclesiastica V. Budapest, A Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya, 1983, 116–127.

Hörcsik Richárd: Református iskola és nevelés. In Bartha Tibor – Makkai László (szerk.): Tanulmányok a Magyarországi Református Egyház történetéből 1867–1978. Studia et Acta Ecclesiastica V. Budapest, A Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya, 1983, 299–311.

Karády Viktor: Szekularizáció, szegregáció, asszimiláció : felekezetek a magyar elemi iskolai piacon (1867-1946). Világosság 43. évf. 8/9. sz. (2002), 61–83.

Ladányi Sándor (2002): A magyar református egyházi oktatás- és művelődéspolitikájának alakulása a XX. században. In Ablonczy Balázs – ifj. Bertényi Iván – Hatos Pál – Kiss Réka (szerk.): Hagyomány, közösség, művelődés. Tanulmányok a hatvanéves Kósa László tiszteletére. Budapest, BIP, 249–257.

Mészáros István: A katolikus iskola ezeréves története Magyarországon. Budapest, Szent István Társulat, 2000.

Mészáros István: Kimaradt tananyag… Diktatúra és az egyház I-III. Budapest, Márton Áron Kiadó, 1993.

Nagy Péter Tibor: Járszalag és aréna. Egyház és állam az oktatáspolitika erőterében a 19. és 20. századi Magyarországon. Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó, 2000.

Rébay Magdolna: Az autonómia határai(n): Református kontra állami oktatáspolitika az 1920-as években. Iskolakultúra XX. évf. 3. szám, 2010, 76–86

Szabó Csaba, Szigeti László (szerk.): Az egyházi iskolák államosítása Magyarországon. Budapest, Új Ember, 2008.

4. A oktatásban való részvétel társadalmi meghatározottsága és az anyanyelvi oktatás lehetőségei a 18-20. században

Föglein Gizella: A nemzetiségi oktatás jogi szabályozása Magyarországon 1945-1956. Levéltári Szemle, 1990/4. 13-28.

Karády Viktor: Iskolarendszer és felekezeti egyenlőtlenségek Magyarországon, 1867–1945. Történeti-szociológiai tanulmányok. Budapest, Replika Kör, 1997.

Kéri Katalin: Az 1879:XVII. törvénycikktől a „Lex Apponyi”-ig. 1997, http://kerikata.hu/publikaciok/text/lexapony.htm

Korall 2001. 3–4., Iskola: intézmény – esély – érvényesülés c. tematikus szám (http://korall.org/lapszam/3-4)

Korall 2014. 56., Iskola, nemzetépítés, társadalmi mobilitás c. tematikus szám (http://korall.org/lapszam/56)

Kovács I. Gábor: Elitek és iskolák, felekezetek és etnikumok. Társadalom- és kultúratörténeti tanulmányok. Budapest, L’Harmattan, 2011.

Nagy Péter Tibor: Nemzetiség és oktatás a dualizmuskori Magyarországon. Educatio (1993) 2. évf. 1. sz., 253–269.

Sasfi Csaba: Gimnazisták és társadalom Magyarországon a 19. század első felében. Budapest, Korall, 2013.

Somogyvári Lajos: Származási kategóriák és lemorzsolódás a középiskolában (1953–1962). Neveléstudomány 3. évf. (2015) 3. szám, 56–68. http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2015/nevelestudomany_2015_3_56-68.pdf

5. A magyar tanítóképzés reformjait meghatározó szempontok, a tanítói szakma rekrutációjának jellemzői és a néptanítói pálya professzionalizációjának története 1867 és 1975 között

Baska Gabriella: Iskola, gyermek és tanítói ideál a 19. és 20. század fordulóján. Gondolat Kiadó, Budapest, 2011

Kelemen Elemér: Múlt, jelen, jövő a tanítóképzésben. In: Uő: A tanító a történelem sodrában. Tanulmányok a magyar tanítóság 19–20. századi történetéből. (Iskolakultúra Könyvek 32.) Iskolakultúra, Pécs, 2007, 33–43.

Kékes Szabó Mihály: A tanítóképzés kritikus pontja a dualizmus időszakában. Iskolakultúra 2003/3. sz., 17-24.

Kovács Krisztina: A néptanítói szakmásodás alakulása két dualizmus kori neveléstan-könyv tanítóképének elemzése tükrében. Magyar Paedagogia 2011/4. sz., 289-311.

Németh András: A magyar tanítóképzés története 1775–1975. Zsámbéki Tanítóképző Főiskola, Zsámbék, 1990

Pethő László: A tanítók és a társadalom. Educatio Kiadó, Budapest, 1991

6. Egy gyakorlatias iskolatípus tanítói (tanári) feladataira felkészítő, modern pedagógiai tartalmakat hordozó képzés 1873 és 1948 között: a polgári iskolai pedagógusképzés fejlődésének hazai útja

Karády Viktor – Valter Csilla: Egy országos vonzáskörű szegedi főiskola. A polgári iskolai tanárképző diplomásai (1928-1950). Móra Ferenc Múzeum, Szeged, 1990

Kiss Róbert Károly - Vajda Tamás (szerk.): Az Állami Polgári Tanárképző Főiskola története (1928–1947). Belvedere Meridionale, Szeged, 2010

Nagy Péter Tibor: A polgári iskolai tanítóképzés 19. századi történetéhez. Iskolakultúra 2004/ 6-7. sz., 171-178.

Pornói Imre: A magyar tanárképzés vázlatos áttekintése, különös tekintettel a polgári iskolai tanárképzésünkre. In: Venter György (szerk.): Egyféle elképzelés a pedagógusképzésről. Bessenyei György Tanárképző Főiskola, Nyíregyháza, 1991, 21-32.

Tóth Gábor: A polgári iskolai és a tanítóképző intézeti tanárképzés helye a magyar közoktatás történetében. Pedagógusképzés 1996/1-2. sz., 70-82.

7. A tudósképzés és a pedagógiai pályára való felkészítés dualizmusának problémái a hazai középiskolai tanárképzésben 1870 és 1950 között, a tanárképző intézetek és a gyakorlógimnáziumok szerepe a szakmai szocializációban

Biró Zsuzsanna Hanna – Nagy Péter Tibor: Bölcsészek és tanárok a 19-20. században. Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest, 2012

Brezsnyánszky László (szerk.): Gyakorlógimnázium a Simonyi úton. A Debreceni Magyar Királyi Középiskolai Tanárképző Intézet Gyakorló Gimnáziuma 1936-1949. Debreceni Egyetem Neveléstudományi Intézet, Debrecen, 2009

Ladányi Andor: A középiskolai tanárképzés története. Új Mandátum, Budapest, 2008

Németh András: A magyar középiskolai tanárképzés és szakmai professzió kialakulása a 18-20. században. Educatio 2009/3. sz., 279-290.

Pukánszky Béla: A középiskolai tanárképzés 1924-es reformja Magyarországon. Pedagógiai Szemle 1989/11. sz., 1045-1055.

Rakaczkiné Tóth Katalin: A szervezett tanárképzés kialakulása a budapesti tudományegyetemen. Mozaikok a középiskolai tanárképzés történetéből. Magyar Pedagógia 1996/2. sz., 157-168.

8. A magyar felsőoktatás változásai a két világháború között: Klebelsberg kontra Hóman

Ladányi Andor: A gazdasági válságtól a háborúig (A magyar felsőoktatás az 1930-as években). Argumentum Kiadó, [Budapest], 2002.

Ladányi Andor: A magyar felsőoktatás a 20. században. Akadémiai Kiadó, [Budapest], [2000].

Ladányi Andor: Klebelsberg felsőoktatási politikája. Argumentum Kiadó, Budapest, 2000.

Kardos József (szerk.): A magyar felsőoktatás évszázadai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000.

Mudrák József: A Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának története (1914-1949). Debreceni Egyetemi Kiadó – Debrecen University Press, 2012. 136-163.pp.

9. Oktatói előmenetel – Az egyetemi magántanári intézmény célja, funkcióváltozásai és a habilitációs eljárás jellemzői a hazai egyetemeken 1848 és 1952 között.

Bíró Judit: Magántanárok a pesti tudományegyetemen 1848-1952. (Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből 12.) ELTE, Budapest, 1990.

Vincze Tamás: Utódjelölt, rivális, alárendelt tanerő vagy megtűrt vendégszereplő: magántanári szerepvariációk a két világháború közötti magyar egyetemeken. In: Jenei Teréz, Margitics Ferenc (szerk.): Generációk és nézőpontok. Nyíregyháza: Élmény '94 Bt., 2011. pp. 97-113.

Mudrák József: A Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának története (1914-1949). Debreceni Egyetemi Kiadó – Debrecen University Press, 2012. 8-11. és 124-127.pp.

Mudrák József: Magántanárok a Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 1917-1949. In: Kun András – Szeszák Eleonóra – Bálint Ágnes (szerk.): Könyv és könyvtár XXVIII. Debreceni Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, Debrecen, 2006. 269-272.pp. + mellékletek.

10. Hallgatók az egyetemeken (1914-1950): szociálpolitika, hátrányos helyzetűek és az "egyetemi nőkérdés”, informális egyetemi nevelés.

Király Sándor: A m. kir. Tisza István Tudományegyetem hallgatóságának viszonyai és a diáksegélyezés fejlődése a kezdetektől 1945-ig. In: Hollósi Gábor (szerk.): Közlemények a Debreceni Tudományegyetem történetéből I. Debrecen, 2005. 27-42.pp.

Ladányi Andor: Két évforduló. A nők felsőfokú tanulmányainak száz éve. Educatio, 1996/3. 375-383.pp.

Bobula Ida: Az egyetemi nőkérdés Magyarországon. Napkelet, 1928. 581-595.pp.

Czeke Marianne – Ritoók Emma: Nők az egyetemen. Napkelet, 1925. 496-504.pp.

Kornis Gyula: Nők az egyetemen. Napkelet, 1925. 60-71., 149-184.pp.

Magyaryné Techert Margit: A diplomás nők helyzete Magyarországon. Magyar Szemle, 1938/5. 43-51.pp.

Király Sándor: A m. kir. Tisza István Tudományegyetem hallgatóságának viszonyai és a diáksegélyezés fejlődése a kezdetektől 1945-ig. In: Hollósi Gábor (szerk.): Közlemények a Debreceni Tudományegyetem történetéből I. Debrecen, 2005. 27-42.pp.

Király Sándor: A Mensa Academicához kötődő alaptványok története. In: Hollósi Gábor (szerk.): Közlemények a Debreceni Tudományegyetem történetéből IV. DE BTK Történelem és Néprajzi Doktori Iskola, [Debrecen], 2006. 63-76.pp.

Király Sándor: Egyetemi hallgatók és szociális problémák Magyarországon a két világháború között (Szülői levelek, hallgatói kérelmek Debrecenben). In: Ujváry Gábor (főszerk.): Lymbus – Magyarságtudományi forrásközlemények 2009. 259-271.pp.

Király Sándor: Tanulmányaikat megszakítani kényszerülő hallgatók hazánk egyetemein az 1930-as évek derekán. Gerundium – Egyetemtörténeti Közlemények 2012/1-2. 92-107.pp.

Nagyné Szegvári Katalin–Ladányi Andor: Nők az egyetemeken. Budapest, 1976.

Tóth Ágnes: A debreceni Tisza István Tudományegyetem alapítványai a két világháború között. In: Radics Kálmán (szerk.): A Hajdú-Bihar megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. Debrecen, 2001. 299-358.pp.

Kerepeszki Róbert: Ifjúsági egyesületek a debreceni Tisza István Tudományegyetemen a két világháború között. In: Hollósi Gábor (szerk.): Közlemények a Debreceni Tudományegyetem történetéből IV. DE BTK Történelem és Néprajzi Doktori Iskola, [Debrecen], 2006. 51-62.pp.

2.

Művelődés- és társadalomtörténet

1. A főbb társadalmi rétegek, csoportok műveltségének és iskolázottságának változásai

2. Az értelmiség egyetemes története

Bär, S. (2005). A céh. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Bok, D. (2003): Universities in the Marketplace. Princeton: Princeton Press.

Bourdieu, P. (1988): Homo Academicus. Stanford: California Press.

Ettrich, F. (2007): „Szabadon lebegő értelmiség” és „új osztály”. Világosság, 2007/7-8. 175-190.

Goff, J. L. (1979): Az értelmiség a középkorban. Budapest: Magvető.

Huszár T. (1977): Fejezetek az értelmiség történetéből. Budapest: Gondolat.

3. A magyar értelmiség története a második világháborúig

Karády V. & Nagy P. T. (szerk.): Iskolázás, értelmiség és tudomány a 19-20. századi Magyarországon. Budapest: WJLF, Budapest.

Karady, V. & Nagy, P. T. (2012): The numerus clausus in Hungary. Budapest: Pasts Inc. Centre for Historical Research, History Department of the Central European University.

Mazsu J. (2012): Tanulmányok a magyar értelmiség társadalomtörténetéhez. Budapest: Gondolat Kiadó.

Romsics I. (2010): Magyarország története a XX. században. Budapest: Osiris.

4. A magyar értelmiség 1945-től napjainkig

Congdon, L. (2001): Seeing red. Hungarian intellectuals in exile and the challenge of communism. Illinois: Northern Illinoise University Press.

Standeisky É. (1996): Az írók és a hatalom. 1956-1963. Budapest: 1956-os Intézet.

Kristóf L. (2011): A magyar értelmiség rekrutációja. Értekezés. BCE, Szociológiai Doktori Iskola. Budapest.

Mátay M. (2002): Fiatal budapesti elit értelmiségiek szocializációja. Budapest: Oktatáskutató Intézet.

Romsics I. (2010): Magyarország története a XX. században. Budapest: Osiris.

5. A nőnevelés elvei és története

Kereszty Orsolya (2010): Nőnevelés és nemzetépítés Magyarországon, 1867-1918. Sopron, Ed Nove.

Kéri Katalin (2008): Hölgyek napernyővel. Nők a dualizmus kori Magyarországon, 1867 - 1914. Pécs, Pro Pannonia.

Müller Ildikó (2000): Nők iskolája. Az első magyar leánygimnázium oktatói és diákjai, 1896-1917. In Bódy Zsombor, Mátay Mónika, Tóth Árpád szerk.: A mesterség iskolája. Tanulmányok Bácskai Vera 70. születésnapjára. Budapest, Osiris, 202-226.

Pukánszky Béla (2006): A nőnevelés évezredei. Fejezetek a lányok nevelésének történetéből. Budapest, Gondolat.

Rébay Magdolna (2009): A leánynevelés jogi szabályozása Magyarországon és a német nyelvű országokban. Budapest, ÚMK.

6. Művelődéspolitika fogalma, értelmezési keretei (kultúrpolitika, művelődéspolitika, kulturális politika)

DRABANCZ M. Róbert- FÓNAI Mihály (2005): Magyar kultúrpolitika története 1920-1990. Csokonai Kiadó, Debrecen

T. KISS Tamás (2002): Fordulatok, folyamatok. Fejezetek a magyarországi kormányok kultúrpolitikáiról 1867-2000. Új Mandátum Kiadó, Bp. 9- 113. old.

AGÁRDI Péter (2014): Nemzeti értékviták és kultúrafelfogások. Napvilág Kiadó, Bp.

7. Kulturális modernizáció intézményei Magyarországon 1867-1945

MANN Miklós (1996): Kultúrpolitikusok a dualizmus korában. OPKM, Bp.

UJVÁRY Gábor (2013): Kulturális hídfőállások. A külföldi intézetek, tanszékek és lektorátusok szerepe a magyar kulturális külpolitika történetében. Budapest, Ráció Kiadó

T. KISS Tamás (szerk., 1999): Klebelsberg Kuno. Új Mandátum Kiadó, Bp.

8. A kulturális elit és a hatalom 20. század második felében

KALMÁR Melinda (1998): Ennivaló és hozomány. A korai kádárizmus ideológiája. Magvető Kiadó, Bp.

KALMÁR Melinda (2014): Történelmi galaxisok vonzásában 1945- 1990. Osiris Kiadó, Bp. 53- 69. old., 81- 157. old., 251- 285.old., 399- 451. old., 540- 556.old.

STANDIENSKY Éva (2005): Gúzsba kötve. 1956-os Intézet, Bp. 235- 422. old.

9. Kulturális politika a hálózati társadalmak korában

BAJOMI-LÁZÁR Péter: Média és politika. Budapest, PrintXBudavár, 2010.

SARIKAKIS, Katharine (szerk., 2007): Media and Cultural Policy in the European Union. Rodopi, Amsterdam-New York

TÓTH Ákos (2013): Kultúrafinanszírozás az Európai Unió tagállamaiban és Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Bp.

10. Hazánk és Európa kultúrkapcsolatai - peregrináció, hazai tudósok külföldön, külföldiek hazánkban; külföldi magyar tudós intézetek

3.

Neveléselméletek

Brezsnyánszky László Ph.D. habil. és Fenyő Imre Ph.D.

 1. 1.Pedagógiai antropológia
  (A pedagógiai antropológia alapvető koncepciói: teleológia, embereszmény, emberkép, szocializáció, individualizáció, intézményes nevelés.)

Skiera, Ehrenhard 2000. Egy antropológiai pedagógia alapvonásai. Budapest, Eötvös József Könyvkiadó.

Neil Postman (2000): DasVerschwinden der Kindheit. FaM, Fischer, 13. Aufl. 191 S. /The Disappeareance of Childhood,. NY, Delacortepress, 1982

MAX SCHELER (1995): Az ember helye a kozmoszban OSIRIS KIADÓ BUDAPEST,

Gehlen, Arnold (1993): Der Mensch : Seine Natur und seine Stellung in der Welt /

Pukánszky Béla (2001): A gyermekkor története. Műszaki Könyvkiadó, Bp.Frankfurt am Main : Klostermann,

Pukánszky Béla (2005): A gyermek a 19. századi magyar neveléstani kézikönyvekben. Iskolakultúra könyvek 28. Pécs.

Szabolcs Éva (1999): Tartalomelemzés a gyermekkortörténet kutatásában. Gyermekkép Magyarországon, 1869-1890. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

Schaffhauser Ferenc (2000): A nevelés alanyi feltételei. Telosz, Budapest.

 1. 2.Pedagógia és politika kapcsolata
  (Törvénykezési-, oktatásszervezési- és irányítási elvek liberális, konzervatív és szocialista változatai a pedagógiában)

Lukács Péter és Nagy Péter Tibor (szerk., 2004): Oktatáspolitika : válogatás a hazai szakirodalomból Budapest : Új Mandátum : Felsőoktatási Kutatóintézet

Halász Gábor (2011): Az oktatáspolitika két évtizede Magyarországon: 1990-2010. Kézirat (http://halaszg.ofi.hu/download/Policy_kotet.pdf)

Foucault, M. (1990): Felügyelet és büntetés. Gondolat Kiadó, Budapest

Habermas, J. (1994): Legitimációs problémák a modern államban. In: Habermas: Válogatott tanulmányok. Atlantisz, Budapest, 183-222.

Szabolcs Éva (2006): Pedagógia és politika a XX. század második felében Magyarországon Eötvös József Könyvkiadó

Mann Miklós (szerk., 2004): Oktatáspolitikusok és koncepciók a XX. században Budapest ÖNKONET SZOLGÁLTATÓ ÉS TAN.KFT.

 1. 3.Klasszikus neveléstani gondolkodás

(Értékek és célok, normatív gondolkodás, intellektuális emberkép, intellektualisztikus hatásszervezés, direkt módszerek. A Comenius – Herbart nevével jellemzett érvelési hagyomány, neveléstani konstrukciók)

Brezinka, Wolfgang (1981): Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft. UTB, Reinhaedt, 4. Auflage.

Mester és tanítvány tematikus száma. 2004. január, 1. szám, PPKE, BTK, Piliscsaba

Bábosik István, Mezei Gyula (2005): Neveléstan /Budapest : Telosz

Oelkers, Jürgen (1998): Nevelésetika - Vince Kiadó, Bp.

Mihály Ottó (1999): Az emberi minőség esélyei. Szerk: Hotváth Attila-Trencsényi László. Okker-Iskolafejlesztési Alapítvány. Bp. 483 p.

Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Bp.

 1. 4.Modern neveléstani gondolkodás
  (A klasszikus neveléstani elvek kritikája, a reformpedagógiák elméleti megalapozása, a gyermekközpontú érvelés logikája, a pragmatizmus, a mélylélektani alapozású iskolák (nevelésfelfogások), a perszonalizmus pedagógiája)

Dietrich, Jürgen/Tenorth, Heinz-Elmar (2003): A modern iskola kialakulása és működése. - Műszaki Könyvkiadó, Budapest.

Giesecke, Hermann (1986): Ende der Erziehung, Klett-CottaVerlag

Benner, Dietrich - Kemper, Herwart (2003):Theorie und Geschichte der Reformpädagogik,I-II.;Weinheim etc.: Beltz.

Németh András/Skiera, Ehrenhard (1999): Reformpedagógia és az iskola reformja. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. Bp.

Németh András szerk. (2002):Reformpedagógia-történeti tanulmányok. Európai kölcsönhatások, nemzeti sajátosságok. Budapest: Osiris.

Zrinszky László (2000): Iskolaelméletek és a mai iskolák. Okker, Bp

Dewey, John (1976): A nevelés jellege és folyamata. Tk., Bp.,.

Dewey, John: DEMOCRACY AND EDUCATION http://www.gutenberg.org/files/852/852-h/852-h.htm

Espacio, Tiempo y EducaciónVol 3, No 2 (2016): John Dewey’s Reception and Influencein Europe and America

Alfred Adler (2012) Életünk jelentése Budapest Kossuth Kiadó

 1. 5.Posztmodern neveléstani gondolkodás
  (Kritikai pedagógia, antipedagógia, pedagógiai anarchimzus, fekete pedagógia, ezredfordulós kihívások a pedagógiában)

Miller, Alice (2002): Kezdetben volt a nevelés. Pont Kiadó, Bp.

Antonia Darder, Marta Baltodano, Adolfo R. Torres (eds. 2003): The Critical Pedagogy Reader London Routledge Farmer

Heinrich Kupffer(1990): Pädagogik der Postmoderne Weinheim ; Basel : BBeltzVerl.,

Mikonya György (2009): Rend a rendetlenségben, vagy a szabadság útvesztői - anarchisták és nevelés. ELTE Eötvös Kiadó, Bp.

Ivan Illich: Deschooling Society (Marion Boyars, 1971 több kiadás, online is elérhető)

John Holt (1991): Iskolai kudarcok Budapest : Gondolat

Theodor W. Adorno: A tanári hivatás tabuiról 2000 12/9.

 1. 6.Neveléstudományi kutatások ismeretelméleti összefüggései

(Különös tekintettel a hermeneutika, a fenomenológia és a tudásszociológia megfontolásaira)

Hernádi Miklós (szerk., 1984): Fenomenológia a társadalomtudományban; Budapest : Gondolat

Hans-Georg Gadamer (2003): Igazság és módszer: egy filozófiai hermeneutika vázlata Budapest : Osiris,

A hermeneutika elmélete: [Auerbach, Palmer, Ricoeur, Hirsch, Szondi, Frye, Kermode : szöveggyűjtemény : tanulmányok / vál. és szerk. Fabiny Tibor ; [ford. Angyalosi Gergely et al.] Szeged : JATEPress, 1998

Karácsony András (1995): Bevezetés a tudásszociológiába / Budapest : Osiris-Századvég

Mannheim Károly: A gondolkodás struktúrái. Bp. Atlantisz 1995.

Peter L. Berger – Thomas Luckmann (1998): A valóság társadalmi felépítése : tudásszociológiai értekezés Budapest : Jószöveg Műhely K

Mannheim Károly (2005): A tudásszociológia Budapest : Typotex, 2005.

Mannheim Károly (1996): Ideológia és utópia Budapest : Atlantisz

Csontos László (1999): Ismeretelmélet, társadalomelmélet, társadalomkutatás Budapest : Osiris

 1. 7.Konstruktivista ismeretelmélet – Kognitív pedagógia
  (A megismeréstudomány kognitív fordulata, a kognitív pszichológia, a kognitív megközelítés neveléstudományi alkalmazási módjai)

Nahalka István (2002): Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó

Csapó Benő (szerk., 2002): Az iskolai tudás Budapest : Osiris

Csapó Benő (2004): Tudás és iskola Budapest : Műszaki Könyvkiadó

Csapó Benő (1992) Kognitív pedagógia Budapest : Akadémiai

Pléh Csaba (2003) Bevezetés a megismeréstudományba Budapest : Typotex

Pléh Csaba (2015) A tanulás és gondolkodás keretei : a népi pszichológiától a gépi pszichológiáig Budapest : Typotex

 1. 8.Az erkölcsi nevelés elméleti megfontolásai
  Morális megfontolások és pedagógia. Értékátadás értelmezése a neveléselmélet történeté

Oelkers, Jürgen (1998): Nevelésetika - Vince Kiadó, Bp.

MacIntire, Alasdair (1999): Az erény nyomában. Budapest, Osiris Kiadó.

Mester és tanítvány tematikus száma: Erkölcs 2004. 01.

Hoffmann Rózsa (2004 szerk): Szakmai etikai kódex pedagógusoknak : tanulmányok, normák és esetleírások / Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó ai Anna]

Prohászka Lajos: A mai élet erkölcse http://mek.oszk.hu/11700/11726/11726.pdf

Fináczy Ernő: Elméleti pedagógia. Budapest: OPKM, 1995.

Rorty, R. (1999): Etika egyetemes követelmények nélkül. In: uő: Megismerés helyett remény. Jelenkor, Pécs.

 1. 9.Az esztétikai nevelés elméleti megfontolásai
  Az esztétikum szerepe a neveléselméletben, a nevelési gyakorlatban. Az esztétikai nevelés elméleti formációi.

Friedrich Schiller(2005): Levelek az ember esztétikai neveléséről in.:Művészet- és történelemfilozófiai írások Budapest, Atlantisz

Mitrovics Gyula (1933): A neveléstudomány alapvonalai Debrecen/Budapest

Trencsényi László (2000): Művészetpedagógia Budapest, Okker

ZRINSZKY László (2001):Az esztétikai nevelésről.Új Pedagógiai Szemle, 2001, 12.

Prohászka Lajos: A pedagógia mint kultúrfilozófia http://mek.oszk.hu/06400/06427/06427.pdf

Edgar Wind (1990): Művészet és anarchia : Budapest, Corvina

 1. 10.Magyar nevelésfilozófiai iskolák a XX. században
  (A Budapesti, a Debreceni, a Szeged-Kolozsvári, Pécs-Pozsonyi egyetem neveléstudományi iskolái, neveléselméleti kutatások a huszadik század második felében.)

Németh András – Bíró Zsuzsanna Hanna (szerk., 2009.): A magyar neveléstudomány a XX. század második felében. Gondolat Kiadó

Németh András (2002): A magyar neveléstudomány fejlődéstörténete: Nemzetközi tudományfejlődési és recepciós hatások, egyetemi tudománnyá válás, középiskolai tanárképzés. Osiris, Budapest., Budapest.

Kozma Tamás (2001): Paradigmáink. Iskolakultúra. 1. 63-72.

König, E.-Zedler, P. (2002): Theorien der Erziehungswissenschaft. BeltzVerl. Weinheim-Basel.

Németh András (2005): A magyar pedagógia tudománytörténete. Gondolat Kiadó, Bp.

Brezsnyánszky László (2007., szerk.): A Debreceni Iskola Neveléstudomány-történeti vázlata Gondolat, Budapest

4.

Az oktatás társadalomelmélete

Prof. Dr. Pusztai Gabriella

1. A nevelés és oktatás értelmezései a társadalomelméleti paradigmákban

Kozma Tamás 2001. Bevezetés a nevelésszociológiába. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó

Luhmann, Niklas 2002. Das Erziehungssystem der Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp

Levinson, David L. ed. 2002. Education and Sociology. New York-London: Routledge

Morel, J., Bauer E., Meleghy,T., Niedenzu, J, Preglau, M., Staubmann, H. 2004. Szociológiaelmélet. Budapest: Osiris

Némedi Dénes 2005. Klasszikus szociológia. Budapest: Napvilág Kiadó

Lange, Elmar 2005. Soziologie Erziehungswesens. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften

2. Az oktatás és a nevelés fogalma nevelésszociológiában

Kozma Tamás 2001. Bevezetés a nevelésszociológiába. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó

Saha, Lawrence J. ed. 1997. International Encyclopedia of the Sociology of Education. Oxford: Pergamon

Hallinan, Maureen T. 2006. Handbook of the Sociology of Education. Springer

Hurrelmann, Klaus-Ulich Dieter eds. 2001. Neues Handbuch der Sozialisationsforschung. Weinheim/Basel: Beltz Verlag S.

Varga Aranka 2015. A nevelésszociológia alapjai. Pécs: Wlislocki Henrik Szakkollégium

3. A társadalmi struktúra és az oktatás összefüggései

Bourdieu, Pierre 1978. A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelése. Budapest: Gondolat

Bourdieu, Pierre 1988 Homo Academicus. Stanford: Stanford University Press

Ladányi János 1994 Rétegződés és szelekció a felsőoktatásban. Budapest: Educatio

Dronkers, Jaap 2010. Quality and Inequality of Education. Cross-National Perspectives. New York: Springer

Andorka R., Hradil, S. Peschar J. 1995. Társadalmi rétegződés. Budapest:Aula

Fényes Hajnalka – Róbert Péter (2006) (szerk.): Iskola és mobilitás. Debrecen: Debreceni Egyetem

Róbert Péter szerk. 1998. A társadalmi mobilitás: hagyományos és új megközelítések. Budapest: Új Mandátum

4. Oktatás és társadalmi tér, a tanulmányi és oktatói mobilitás

Kozma Tamás 2001. Határokon innen, határokon túl. Regionális változások az oktatásügyben 1990-2000. Budapest: Új Mandátum

Forray R.Katalin - Kozma Tamás 2010. Budapest: Új Mandátum

Wiseman, Stephen 1964. Education and environment. Manchester: Manchester University Press

Kalervo N. G., Symes, C. eds. 2007. Spatial Theories of Education Policy and Geography Matters, New York, London: Routledge.

Nemes Nagy József 2004. A „hely" és a "fej". A regionális tagoltság tényezői az ezredforduló Magyarországán. Budapest: MTA Közgazdaságtudományi I

Híves Tamás 2015. Területi oktatáskutatás. Vizsgálatok az iskolázás területi folyamatairól. http://nevtudphd.pte.hu/sites/nevtudphd.pte.hu/files/files/Vedesek/2015/phd_dolgozat_-_hives_tamas.pdf

Zgaga, P., Teichler, U., Brennan, J. eds. 2013. The Globalisation Challenge for European Higher Education. Frankfurt am Main: Peter Lang

Altbach, Ph. G. Yudkevich, M., Rumbley, L.E. 2015. Academic Inbreeding and Mobility in Higher. New York: Palgrave Macmillan

5. Nemek és oktatás

Schaefer, Richard T. 1989. Stratification by gender. In:: Sociology. New York: McGraw-Hill 269-293.

Haralambos, M., Holborn, M. 1995. Sex and gender. In: Sociology, Themes and Perspectives. Avon: Bath 580-647.

Kendell, Diana 2007. Sex és gender. In: Sociology in Our times, Belmont: Thomson- Wadsworth. 344-377.

Fényes Hajnalka 2010. A nemi sajátosságok különbségének vizsgálata az oktatásban. A nők hátrányainak felszámolódása? Debrecen: DUPress

Engler Ágnes 2011. Kisgyermekes nők a felső- oktatásban. Budapest: Gondolat

6. Nemzet, etnikum és oktatás

Cordell, K.,- Agarin, T., Osipov, A. 2013. Institutional Legacies of Communism: Change and Continuities in Minority Protection. London: Routledge

Forray R. Katalin - Hegedűs T. András: Iskola, cigányok, oktatáspolitika Budapest: Új Mandátum - Oktatáskutató Intézet

Kozma Tamás 2005. Kisebbségi oktatás Közép-Európában. Budapest: FKI - Új Mandátum Könyvkiadó

Papp Z. Attila 2012 Kisebbségi magyarok oktatási részvételének értelmezési lehetőségei Educatio 21. 3-23. (2012)

Csata Zsombor 2014: Az erdélyi magyar tanulók iskolai teljesítményének meghatározói a TIMSS-vizsgálatok alapján. Kisebbségkutatás, 2014/4. 126-157.

7. Vallás, felekezet és oktatás

Coleman, James S. & Thomas Hoffer 1987. Public and privat high schools. The Impact of communities. New York Basic Books

Smith, Christian. 2003. Secularizing American Higher Education. In: The Secular Revolution: Power, Interests, and Conflict in the Secularization. Berkeley: University of California Press, 97–159.

Lehrer, Evelyn 2009. Religion, Economics, and Demography: The Effects of Religion on Education, Work, and the Family. London: Routledge

Pusztai Gabriella 2004. Iskola és közösség. Felekezeti középiskolások az ezredfordulón. Budapest: Gondolat

Pusztai Gabriella 2009. A társadalmi tőke és az iskola. Kapcsolati erőforrások hatása az iskolai pályafutásra. Budapest: Új Mandátum

Keister, L.A., McCarthy, J., Finke, R. eds. 2012. Religion and Education. In: Religion, Work, and Inequality. Bingley: Emerald, 153-253.

8. Intézményi és intézményen kívüli kapcsolatok és az oktatás

Riesman, David 1983. A magányos tömeg. Budapest: KJK

Coleman, James S.-Hoffer, Thomas 1987. Public and privat high schools. The impact of communities. New York: Basic Books

Rubie-Davies, Christine M., Stephens, Jason M., Watson, P. 2015. International Handbook of Social Psychology of the Classroom. London-New York: Routledge

Kovács Klára 2015. A sportolás hatása a debreceni egyetemisták értékrendjére és jövőképére. Debrecen: CHERD

Christenson, S. L., & Reschly, A. L. (eds.). (2010). Handbook of school-family partnerships. London: Routledge

9. Tanárok, oktatók, nevelők oktatásszociológiája

Szabó László Tamás ed. 1993. Pedagógusok. Educatio 4.

Nagy Mária ed. 1998. Tanári pálya és életkörülmények. Budapest: OKKER

Hargreaves, Andy 1993. Changing Teachers: Changing Times: Teachers’ Work and Culture in the Postmodern Age. Cassell, London.

Wenglinsky, Harold 2000. How Teaching Matters: Bringing the Classroom Back Into Discussions of Teacher Quality. Princeton: Milken FamilyFoundation and Educational Testing Service

Hargreaves, Andy – Fullan, Michael 2012. Professional Capital: transforming teaching in every school. New York, Teachers College Press.

Kocsis Mihály és Sági Matild (szerk.) 2013. Pedagógusok a pályán. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest

Bacskai Katinka 2015. Iskolák a társadalom peremén, Author: Belvedere Meridionale.

10. A felsőoktatás oktatásszociológiája

Becher, Tony 1989. Academic Tribes and Territories: intellectual inquiry across the disciplines. Bristol: Open University Press.

Tinto, Vincent 1993. Leaving college. Rethinking the Causes ad Cures of Student Attrition. Chicago-London: The University of Chicago Press.

Kozma Tamás 2004. Kié az egyetem? A felsőoktatás nevelésszociológiája. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó.

Teichler, Ulrich, Arimoto, A, Cummings, William K. 2013. The Changing Academic Profession. Dordrecht: Springer

Cote, James E., Furlong, Andy 2016. Routledge Handbook of the Sociology of Higher Education. London: Routledge

5.

Komparatív oktatáspolitika

Prof. Dr. Kozma Tamás

1. Az oktatáspolitika nemzetközi kihívásai (gazdasági, társadalmi és demográfiai változások)

Cséfalvay Zoltán 2004. Globalizáció. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó

Hautzinger Zoltán et al 2014. A migráció elmélete. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem

http://real.mtak.hu/16634/1/w207.bat_session%3D1164013711%26infile%3D%26sobj%3D8961%26cgimime%3Dapplication%252Fpdf

Husén, Torsten 1994. Az oktatás világproblémái. Budapest: Keraban

Spéder Zoltán ed, 2011. Demográfiai jövőkép. Budapest: Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács

http://www.nfft.hu/dynamic/NFFT_muhelytanulmanyok_1_KSH_NKI_demografia_2011.pdf

2. A közoktatás és a felsőoktatás átalakulása

Coombs, Philip H. 1969, 1971. Az oktatás világválsága. Budapest: Tankönyvkiadó

Halász Gábor 1996. A közoktatási rendszerek irányítása. Budapest: OKKER

Sáska Géza ed. 2015. Az általános iskola hetven éve. Educatio ® 24, 4. tematkius szám. http://www.edu-online.eu/hu/educatio_reszletes.php?id=110

Kozma Tamás 2004. Kié az egyetem? Budapest: Új Mandátum Kiadó http://mek.oszk.hu/08900/08962/08962.pdf

Pusztai, Gabriella 2015. Pathways to Success in Higher Education. Frankfurt a.M.: Peter Lang Publishers

3. A szakképzés és a felnőttoktatás átalakulása

Benedek András 2003. Változó szakképzés: a magyar szakképzés szerkezetének változásai a XX. század utolsó negyedében. Budapest: OKKER

Fehérvári Anikó 2015. Szakmai képzés és társadalmi átalakulás. Budapest: Új Mandátum Kiadó. http://hera.org.hu/herj/oktatas-es-tarsadalom/fehervari-aniko-a-szakmai-kepzes-es-tarsadalmi-atalakulas/

Juhász Erika 2016. A felnőttek képzése és művelődése egykor és ma Magyarországon. Debrecen, Csokonai Kiadó. http://mek.oszk.hu/16200/16283/index.phtml

Kozma Tamás et al eds 2015. Tanuló régiók Magyarországon. (Régió és Oktatás XI.) Debrecen: CHERD. http://mek.oszk.hu/14100/14182/

4. Diákok és tanárok mint a nemzetközi oktatáspolitika formálói

Gazsó Ferenc, Gazsó Tibor & Laki László 1998. Fiatalok a munkaerőpiacon. Budapest: OKKER.

Csákó Mihály ed. 2017. Ifjúsági mozgalmak. Educatio ® 26, 1. tematikus szám.

Chrappán Magdolna ed, 2015. Tanárképzési háromszögek. Debrecen: Debreceni Egyetem. http://tanarkepzes.unideb.hu/szaktarnet/kiadvanyok/tanarkepzesi_haromszogek.pdf

Polónyi István 2002. Az oktatás gazdaságtana (vonatkozó fejezetek). Budapest: Osiris Kiadó. http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/oktatas-gazdasagtana/adatok.html

5. Kormányzatok és NGO-k mint a nemzetközi oktatáspolitika formálói

Kozma Tamás 2005. Kisebbségi oktatás Közép-Európában. Budapest: Új Mandátum

Sáska Géza ed. 2013. Centralizáció, decentralizáció, demokrácia. Educatio ® 22, 1. tematkus szám. http://www.edu-online.eu/hu/educatio_reszletes.php?id=94

Pusztai Gabriella 2009. A társadalmi tőke és az iskolai pályafutás. Budapest: Új Mandátum Kiadó. http://mek.oszk.hu/12100/12193/12193.pdf

6. Nemzetközi szervezetek mint az oktatáspolitika formálói (különös tekintettel az EU-ra)

Bábosik István - Kárpáti Andrea eds. 2002. Összehasonlító pedagógia: a nevelés és oktatás nemzetközi perspektívái. Budapest: Books in Print

Kozma Tamás 2006. Az összehasonlító neveléstudomány alapjai. Budapest: Új Mandátum Kiadó. http://mek.oszk.hu/08900/08963/

Education at a Glance. Paris: OECD (az időszerű évfolyam)

https://www.oecd.org/edu/education-at-a-glance-19991487.htm

Halász Gábor 2012 Oktatás az Európai Unióban - tanulás és együttműködés. Új Mandátum, Budapest.

7.Az oktatásügy és oktatáspolitika kontinentális rendszere (egy választott ország alapján)

Báthory Zoltán - Falus Iván eds. 1997. Pedagógiai Lexikon. Budapest: Keraban (néhány jellemző ország oktatási rendszere)

EURYDICEhttp://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php (választott ország és oktatási rendszere / rendszerei)

Döbert, Hans et al eds 2010, Die Bildungssysteme Europas. München: Schneider Verlag. (Hörner, Wolfgang et al. eds, 2015. The Educational Systems of Europe. Springer Publishing House.)

8. Az oktatásügy és oktatáspolitika atlanti rendszere (egy választott ország alapján)

Báthory Zoltán - Falus Iván eds. 1997. Pedagógiai Lexikon. Budapest: Keraban (vonatkozó szócikkek)

Zsigmond Anna 2005. Társadalom és oktatás Amerikában. Budapest: Gondolat Kiadó

ERIC Institute of Education Sciences. (választott szócikk: Egyesült Királyság, Ausztreálisa, Kanada, Új-Zéland, Egyesült Államok). https://eric.ed.gov/

9.Oktatásügy és oktatáspolitika a harmadik világban (egy választott ország alapján)

Báthory Zoltán - Falus Iván eds. 1997. Pedagógiai Lexikon. Budapest: Keraban (a harmadik világra vonatkozó szócikkek)

Myrdal, Gunnar 1974. Korunk kihívása, a világszegénység. Budapest: Gondolat Kiadó

Daele, Henk van 2001. Összehasonlító pedagógia. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó

UNESCO IIEP Planipolis. http://www.iiep.unesco.org/en/our-expertise/planipolis (választott földrész választott országa)

10. Oktatáspolitika: tudományelméleti és -történeti kérdések

Bajomi I ed (2010), Oktatás és politika. Educatio ® 19, 1. tematikus szám. http://www.edu-online.eu/hu/educatio_reszletes.php?id=82

Berényi E, Imre A, Török B 2015. Oktatáspolitikai modellek és elemzések. Budapest: OFI https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxva3RhdGFzcG9saXRpa2F8Z3g6ZmU5YTNjMTM3ZGEwMmQ4

Kozma Tamás, Sike Emese eds. 2006. Pedagógiai informatika. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó.

Kozma Tamás 2012. Oktatáspolitika. (Elektronikus jegyzet.) Debrecen -- Pécs.

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxva3RhdGFzcG9saXRpa2F8Z3g6NGJlODU2NTNiMGE4M2Q1Nw

Nagy Péter Tibor, Lukács Péter eds, 2004: Oktatáspolitika. Bp: Új Mandátum Kiadó

6.

Emberi erőforrás-kutatások

Prof. Dr. Polónyi István

(A szakirodalom frissítve: 2018. 03. 01.)

1.) Az oktatás, illetve az emberi erőforrás fejlesztés és a gazdaság közötti kapcsolatot elemző közgazdasági teóriák (az emberi tőke elmélet, a szűrő elmélet, az emberi erőforrás tervezési elmélet, az oktatás fogyasztási megközelítése) valamint szociológiai és politológiai megközelítések.

Barr, Nicholas: A felsőoktatás finanszírozása http://www.eltereader.hu/media/2013/07/FEMU_2012_1.pdf

Fazekas Károly (2011): A közgazdasági kutatások szerepe az oktatási rendszerek fejlődésében Magyar Tudomány 2011/9 http://www.matud.iif.hu/2011/09/08.htm

Polónyi István (2002): Az oktatás gazdaságtana Osirs http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/oktatas-gazdasagtana/adatok.html

Polónyi István (2011): Az oktatás és az oktatáspolitika közgazdasági ideológiái Educatio 2011/1

Vanicsek Mária et al. (2003) : Az egészségügy makrogazdasági összefüggésrendszere http://docplayer.hu/804014-Gki-gazdasagkutato-rt-az-egeszsegugy-makrogazdasagi-osszefuggesrendszere-budapest-2003-december.html

(ajánlott)

Atkinson, G.B.J.: Újabb fejlemények az oktatás finanszírozásában, In.: Oktatásfinanszírozás (Szer: Semjén A - Lukács P.) Oktatáskutató Intézet, Budapest, 1988)

Becker, G.S.: Investment in Human Capital. A Theoretical Analysis, Pournal of Political Economy, 1962. okt. Supplement

Bertrand, Olivier: Az emberi erőforrások tervezése. Felsőoktatási Koordinációs Iroda, 1993.

Coombs, Ph. H.: Az oktatás világválsága, Rendszerelemzés, Tankönyvkiadó, Budapest, 1971.

Csaba Iván - Tóth István György (1999): A jóléti állam politikai gazdaságtana In.: A Jóléti állam politikai gazdaságtana (Szerk.: Csaba Iván - Tóth István György) Osiris - Láthatatlan Kollégium, Budapest

Friedman, M. : Kapitalizmus és szabadság - Akadémia Kiadó, Budapest, - MET Publishing Corp., Florida-Budapest, 1996

Fuller, Bruce -Richard Rubinson: Az iskolázottság hatása a nemzetgazdaság növekedésére. In.: Oktatási rendszerek elmélete. Szöveggyűjtemény (Szerk.: Halász Gábor–Lannert Judit) Okker Kiadó Kft.

Fuller, Bruce -Richard Rubinson: Kiterjeszti-e az állam az iskoláztatást? A tapasztalatok áttekintése In.: Oktatási rendszerek elmélete. Szöveggyűjtemény (Szerk.: Halász Gábor-Lannert Judit) Okker Kiadó Kft.

Gábor R. István: Mi a hasonlóság az egyetemi tanulmányok és a disznóól között? Ajánlás és széljegyzetek. Közgazdasági Szemle, 1999. június

Glennerster, H.(1999): Az oktatás gazdaságtana: a szerencse forgandó? In.: A jóléti állam politikai gazdaságtana (szerk.: Csaba I.- Tóth I. Gy.) Osiris - Láthatatlan Kollégium, Budapest, 1999.

Hirschman, A., O. (1995): Kivonulás, tiltakozás, hűség Osiris Kiadó, Budapest

Johnson, D.,B. (1999): A közösségi döntések elmélete Osiris Kiadó, Budapest

Oktatásfinanszírozás (szerk: Semjén A. - Lukács P.) Oktatáskutató Intézet, Budapest, 1988.

Polányi Károly: Az archaikus társadalom és a gazdasági szemlélet, Gondolat Budapest 1976.

Schultz, Th.W.: Beruházás az emberi tőkébe - Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Budapest 1983

Semjén András: Oktatásfinanszírozás: az európai út Egy modell változása - In: Az oktatás jövője és az európai kihívás (Szerk: Halász G.) - Educatio Bp. 1993.

Varga Júlia (1998) Oktatás-gazdaságtan. Közgazdasági Szemle Alapítvány, Budapest, 1998 http://www.kszemle.hu/kiadvany/Varga_-_Oktatas-gazdasagtan/

2.) Az egyes oktatási rendszerek és alrendszerek működésének elemzési lehetőségei gazdasági, fenntarthatósági, költséghatékonysági szempontból kitekintve a hazai és az OECD országok oktatási rendszereinek legfontosabb gazdasági, költséghatékonysági indikátoraira, jellemzőire.

Education at a Glance OECD Indicators (valamelyik 2010-es évekbeli kiadása alapján)

Hajdu Tamás - Hermann Zoltán - Horn Dániel - Varga Júlia: A közoktatás indikátorrendszere 2015 MTA KRTK KTI 2015 http://econ.core.hu/file/download/kozoktatasi/indikatorrendszer.pdf

Imre Anna: Indikátorok az oktatás eredményességének értékelésében a különböző szinteken - Indikátorok az elemzésben és az értékelésben a különböző szinteken http://ofi.hu/3-vitaforum-indikatorok-az-oktatas-eredmenyessegenek-ertekeleseben-kulonbozo-szinteken

Oktatási törzsindikátorok és mérési eredmények alapján készülő indikátorok rendszerének továbbfejlesztése a TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 azonosító számú projekt Kutatási jelentés (2015) http://www.t-tudok.hu/files/2/kimer2015kutatasi_jelentes_final.pdf

Thematic Indicators to Monitor the Education 2030 Agenda UNESCO 2015 http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/43-indicators-to-monitor-education2030.pdf

Tot Éva (2004): Oktatási indikátorok Kutatás Közben www.hier.iif.hu/hu/letoltes.php?fid=kutatas_kozben/180

3.) Az oktatás demográfiai összefüggései, a fejlett és fejlődő világ továbbá a hazai demográfiai folyamatok (termékenység, házassági mozgalom, csonka családok, etnikai csoportok stb.) és azok hatása az oktatási rendszerekre a 20. század végén és a 21. század elején – oktatáspolitikai és oktatásgazdasági összefüggések.

Jövőnk Educatio 2016/4

Monostori Judit - Őri Péter - Spéder Zsolt (szerk.): Demográfiai portré 2015 http://www.demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/demografiaiportre/issue/view/532

Polónyi István (2002): Az oktatás gazdaságtana Osiris Kiadó, Budapest, 2002 http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/oktatas-gazdasagtana/adatok.html

Polónyi István (2016) Emberi erőforrásaink 21. százada Gondolat

UN 2015 Revision of World Population Prospects https://esa.un.org/unpd/wpp/

(ajánlott)

Bleha, B. – Sprocha, B. – Vanjo, B. – Földházi, E. (2014): Population projections for Hungary and Slovakia at national, regional and local levels. INFOSTAT Bratislava –Hungarian Demographic Research Institute.http://www.seemig.eu/downloads/outputs/SEEMIGPopulationProjectionsHUSK.pdf

Földházi Erzsébet: A népesség szerkezete és jövője http://www.demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/demografiaiportre/article/download/2475/2482

Hablicsek László (2007): Kísérlet a roma népesség 2021-ig történő Demográfia 1. http://demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/demografia/article/viewFile/540/483

Hermann Zoltán – Varga Júlia (2012): A népesség iskolázottságának előrejelzése 2020-ig Iskolázási mikroszimulációs modell http://www.econ.core.hu/file/download/bwp/bwp1204.pdf

Polónyi István (2004): A magyar felsőoktatás demográfiai összefüggése a 21. század elején FKI

4.) Az oktatás-gazdaságtan és oktatáspolitika összefüggései, a 20. század végének, 21. század elejének oktatásfejlődési és oktatásfinanszírozási tendenciái az oktatás-gazdaságtan aspektusából.

Berényi Eszter – Imre Anna – Török Balázs (2015): Oktatáspolitikai modellek és elemzések OFI http://mek.niif.hu/15600/15622/15622.pdf

Centralizáció, decentralizáció, demokrácia Educatio 2013/1

Ideológiák Educatio 2011/1

Polónyi István (2008): Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaság Nemzeti tankönyvkiadó Bp. (www.academia.edu)

Radó: Bevezetés az oktatáspolitikába: a közpolitikák eszközeiről http://oktpolcafe.hu/bevezetes-az-oktataspolitikaba-a-kozpolitikak-eszkozeirol-208/

Temesi József (szerk) (2012): Felsőoktatás-finanszírozás: nemzetközi tendenciák és a hazai helyzet AULA Kiadó Kft. - Budapesti Corvinus Egyetem 2012 http://mek.oszk.hu/11300/11399/11399.pdf

(ajánlott)

Financing Schools - Mechanisms, Methods and Criteria in Public Funding in Europe Eurydice Report 2014 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/170en.pdf

Gondolkodás az oktatásról – forgatókönyvek OECD 2012 (OFI fordítás) http://ofi.hu/sites/default/files/ofipast/2012/03/Gondolkodas_az_oktatasrol.pdf

Halász Gábor (2012): Az oktatáspolitika két évtizede Magyarországon: 1990-2010 http://halaszg.ofi.hu/download/Policy_kotet.pdf

Halász Gábor (2007): Tényekre alapozott oktatáspolitika (evidence based education policy) http://www.oktatasikerekasztal.hu/hattertanulmanyok/09/halasz_tenyekre_alapozott.pdf

Mihály Ildikó: Harminc ország oktatáspolitikai alapelvei http://epa.oszk.hu/00000/00035/00078/2004-01-vt-Mihaly-Harminc.html

5.) Az oktatás alrendszereinek (közoktatás, szakképzés, felsőoktatás, felnőttképzés, munkahelyi oktatás, élethosszig tartó oktatás/tanulás) gazdasági, munkaerő-piaci kapcsolatai, a foglalkoztathatóság kérdései.

Felsőoktatás és foglalkoztathatóság Educatio 2010/3

Frissdiplomások 2010 https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/DPR/dprfuzet4/DPRfuzet4_teljes.pdf

Galasi Péter – Varga Júlia (2005): Munkaerőpiac és oktatás
http://mek.oszk.hu/03600/03666/03666.pdf

Garai et al (2010) : Frissdiplomások 2010 https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/DPR/dprfuzet4/DPRfuzet4_teljes.pdf

Hermann Zoltán: Foglalkoztatás, iskolázottság és képzettség http://econ.core.hu/file/download/konfea/Foglalkoztat%C3%A1s,%20iskol%C3%A1zotts%C3%A1g%20%C3%A9s%20k%C3%A9pzetts%C3%A9g.ppt

(ajánlott)

Falusné Szikra Katalin: Munkanélküliség és képzettség. Közgazdasági Szemle, 1997. december

Flabbi, l. – Paternostro, S. – Tiongson, E. R. (2007): Returns to Education in the Economic Transition: A Systematic Assessment Using Comparable Data. World Bank Policy Research Working Paper 4225

Galasi Péter (2008a): A felsőfokú végzettségű munkavállalók munkaerő-piaci helyzete és foglalkozásuk-iskolai végzettségük illeszkedése, Budapesti Munkagazdaságtani Füzetek BWP – 2008/3

Hermann Zoltán (2008): Hogyan értelmezzük az iskolarendszer minőségi mutatóit nemzetközi összehasonlításban?, Fazekas K. (szerk.): Közoktatás, iskolai tudás és munkapiaci siker, KTI könyvek 9., MTA KTI

Kertesi Gábor–Köllő János (2006): Felsőoktatási expanzió, „diplomás munkanélküliség” és a diplomák piaci értéke. Közgazdasági Szemle, LIII. /3, (201–225. o.)

Kézdi Gábor (2004): Iskolázottság és keresetek. In.: Fazekas Károly–Varga Júlia (szerk.): Munkaerőpiaci Tükör 2004. MTA KTI–OFA, Budapest

Kézdi Gábor (2008): Nem csupán a rendszerváltás következménye A szakiskolai képzés hanyatló hozadékai mögött álló okok Magyarországon, In.: Fazekas K. (szerk.): Közoktatás, iskolai tudás és munkapiaci siker, KTI könyvek 9., MTA KTI

Köllő János (2008): Munkahelyi olvasási követelmények és a képzetlen munkaerő foglalkoztatása Nyugat- és Közép-Kelet-Európában, Fazekas K. (szerk.): Közoktatás, iskolai tudás és munkapiaci siker, KTI könyvek 9., MTA KTI

Szakképzés, szakképzettség Educatio 2016/1

Varga Júlia (2007): Munkapiaci trendek magyarországon, 2006, In.: Fazekas Károly, Cseres-Gergely Zsombor, Scharle Ágota (szerk.): Munkaerőpiaci tükör 2007, MTA KTI - Országos Foglalkoztatási Közalapítvány

Varga Júlia (2008): Szakképzés, Nagy Gyula (szerk.): Jóléti ellátások, szakképzés és munkakínálat, KTI könyvek 10., MTA KTI

Vámos Dóra: A munkapiacon – diplomával Educatio 2000 Tavasz

Wang, Yidan (2012): Education in a Changing World: Flexibility, Skills,and Employability The World Bank https://openknowledge.worldbank.org

6.) Az oktatás finanszírozásának közgazdasági és méltányossági összefüggései, magyarázatai, az oktatás államháztartási illeszkedése, a közoktatás és a felsőoktatás finanszírozási módjai, forrásai, néhány gazdasági jellemzője

Botos Katalin – Schlett András – Halmosi Péter Államháztartástan SZTE 2015. http://eco.oldportal.u-szeged.hu/download.php?docID=11652

Csűrös Gabriella (2015): Államháztartási alapismeretek http://tanarkepzes.unideb.hu/szaktarnet/kiadvanyok/allamhaztartasi_alapismeretek.pdf

Dilemmák és modellek a felsőoktatásban Felsőoktatási Műhely 2012/1 http://www.eltereader.hu/media/2013/07/FEMU_2012_1.pdf

Financing Schools - Mechanisms, Methods and Criteria in Public Funding in Europe Eurydice Report 2014 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/170en.pdf

Polónyi István: Az élethossziglani tanulás finanszírozása Educatio 1999/1 www.edu-online.eu/hu/letoltes.php?fid=tartalomsor/472

Polónyi István (2017): finanszírozási libikóka Educatio 2017/1

Semjén András (1997): Állami szerepvállalás és finanszírozás a közoktatásban: merre tovább? http://epa.oszk.hu/00000/00035/00002/1997-02-ko-Semjen-Allami.html

Semjén András (2011): Decentralizált közoktatási rendszerek finanszírozási tapasztalatai http://www.oktatasikerekasztal.hu/hattertanulmanyok/10/semjen_decentralizalt.pdf

Szakképzés, szakképzettség Educatio 2016/1

Temesi József (szerk) (2012): Felsőoktatás-finanszírozás: nemzetközi tendenciák és a hazai helyzet AULA Kiadó Kft. - Budapesti Corvinus Egyetem 2012 http://mek.oszk.hu/11300/11399/11399.pdf

(ajánlott)

Bajomi Iván & Berkovits Balázs & Erőss Gábor & Imre Anna: Esélyegyenlőség és oktatáspolitika öt európai országban Educatio 2003/4 http://www.hier.iif.hu/hu/letoltes.php?fid=tartalomsor/1003

Kozma Tamás (1998) Szabadság vagy igazság? http://epa.oszk.hu/00000/00035/00020/1998-10-ta-Kozma-Szabadsag.html

Pulay Gyula (2009): A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban ÁSZ Kutatóintézet https://www.asz.hu/storage/files/files/Szakmai%20kutat%C3%A1s/2009/t312.pdf?ctid=739

7.) A pedagógusok képzésének, továbbképzésének, munkaterhelésének és díjazásának kérdései, gazdasági, társadalmi összefüggései – hazai helyzet, nemzetközi összehasonlítás .A felsőoktatók foglalkoztatási és bérezési jellemzői.

Felsőoktatók Educatio 2007/3

Pedagógus életutak - karrierek Educatio 2015/1

TALIS Összefoglaló jelentés az OECD nemzetközi tanárkutatás első eredményeiről OFI 2009 http://www.okm.gov.hu/letolt/kozokt/talis_090618.pdf

Varga Júlia. (2012): A tanárok foglalkoztatása és bérezése – hazai és nemzetközi kitekintés. In: Sági Matild (Szerk): Erők és ere­dők. A pedagógusok munkaerőpiaci helyzete és szakmai továbbfejlődése – nemzetközi kitekintés és hazai gyakorlat. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. http://ofi.hu/tanarok-foglalkoztatasa-es-berezese-hazai-es-nemzetkozi-kitekintes

Varga Júlia (2007): Kiből lesz ma tanár? A tanári pálya választásának empirikus elemzése Közgazdasági Szemle, LIV. évf., 2007. július–augusztus www.kszemle.hu/tartalom/letoltes.php?id=925

(ajánlott)

Imre Nóra - Nagy Mária (2003): 7. fejezet Pedagógusok (Jelentés a magyar közoktatásról 2013) http://mek.oszk.hu/01300/01399/html/pedagogusok.html

Nagy Mária (2009) A tanárképzés és a Bologna-folyamat Educatio 2009/3

Nagy Mária – Varga Júlia (2006): 7. fejezet PEDAGÓGUSOK (Jelentés a magyar közoktatásról 2006) https://www.ofi.hu/nagy-maria-varga-julia-7-pedagogusok

Paksi Borbála – Veroszta Zsuzsanna – Schmidt Andrea – Magi Anna – Vörös András – Endrődi-Kovács Viktória – Felvinczi Katalin: Pedagógus-pálya-motiváció Oktatási Hivatal Budapest, 2015 http://viselkedeskutato.hu/index.php?option=com_attachments&task=download&id=53&lang=hu

Polónyi István – Timár János (2001): Tudásgyár vagy papírgyár Új mandátum Bp. https://www.academia.edu/9986978/Pol%C3%B3nyi_I_Tim%C3%A1r_J_Tud%C3%A1gy%C3%A1r_vagy_pap%C3%ADrgy%C3%A1r

Polónyi István (2015): A papírgyárakról másfél évtized után Magyar Tudomány 2015/7http://www.matud.iif.hu/2015/07/10.htm

Robinson, David (2006):The Status of Higher Education Teaching Personnel in Australia, Canada, New Zealand, the United Kingdom, and the United States

TALIS 2013 Results An International Perspective on Teaching and Learning OECD 2014 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/talis-2013-results_9789264196261-en#page1

8.) Az oktatáspolitikai aréna szereplői (tanulók, szülők, munkaadók, egyházak, civil szféra, önkormányzatok, kormányzat, szociális partnerek) a finanszírozás, a finanszírozás motivációinak szempontjából. Költségmegosztás az oktatás különböző színterein, alrendszereiben.

Polónyi István: Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaság Nemzeti tankönyvkiadó Budapest 2008 https://www.academia.edu/9989063/Pol%C3%B3nyi_I_Oktat%C3%A1s_oktat%C3%A1spolitika_oktat%C3%A1sgazdas%C3%A1g

Polónyi István: Felsőoktatás gazdasági értékei, In: Fehérvári et al (szerk.) Oktatás és fenntarthatóság. Debrecen: HERA, 2016. pp. http://hera.org.hu/wp-content/uploads/2016/05/HERA_Evkonyvek_III.pdf

Polónyi István (2017): finanszírozási libikóka Educatio 2017/1

Polónyi István: Az élethossziglani tanulás finanszírozása Educatio 1999/1 www.edu-online.eu/hu/letoltes.php?fid=tartalomsor/472

Polónyi István (2017): finanszírozási libikóka Educatio 2017/1

Pulay Gyula (2009): A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban ÁSZ Kutatóintézet https://www.asz.hu/storage/files/files/Szakmai%20kutat%C3%A1s/2009/t312.pdf?ctid=739

Semjén András (1997): Állami szerepvállalás és finanszírozás a közoktatásban: merre tovább? http://epa.oszk.hu/00000/00035/00002/1997-02-ko-Semjen-Allami.html

Semjén András (2011): Decentralizált közoktatási rendszerek finanszírozási tapasztalatai http://www.oktatasikerekasztal.hu/hattertanulmanyok/10/semjen_decentralizalt.pdf

Semjén András (2013): Költségmegosztás a felsőoktatásban. Utak és tévutak KTI Könyvek, 16. MTA Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest, 2013 http://econ.core.hu/file/download/ktik16/beliv.pdf    

Szakképzés, szakképzettség Educatio 2016/1

Temesi József (szerk): Felsőoktatás-finanszírozás: nemzetközi tendenciák és a hazai helyzet AULA Kiadó Kft. - Budapesti Corvinus Egyetem 2012 http://mek.oszk.hu/11300/11399/11399.pdf

(ajánlott)

Balázs Éva, Kocsis Mihály, Vágó Irén: Jelentés a magyar közoktatásról 2010 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Bp, 2011 https://szoc.edu20.org/files/483588/Jelentes_2010_1004_vegleges_lmsauth_a91eeaf619533c56d19aee7d8d0573cca3fe9650.pdf

Financing Schools - Mechanisms, Methods and Criteria in Public Funding in Europe Eurydice Report 2014 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/170en.pdf

Halász Gábor (2012): Az oktatáspolitika két évtizede Magyarországon: 1990-2010 http://halaszg.ofi.hu/download/Policy_kotet.pdf

Johnstone Bruce D (2006): Financing Higher Education: Cost-Sharing in International Perspective https://www.sensepublishers.com/media/405-financing-higher-educationa.pdf

Radó Péter (2010): Politika és oktatáspolitika átrendeződő kapcsolatáról http://oktpolcafe.hu/politika-es-oktataspolitika-atrendezodo-kapcsolatarol-849/

Rendszerváltás és oktatáspolitika Educatio 2009/4.

Woodhall, M: Funding Higher Education: The Contribution of Economic Thinking to Debate and Policy Development The World Bank 2007 http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/278200-1099079877269/547664-1099079956815/Funding_HigherEd_wps8.pdf

9.) A kétezres évek hazai oktatáspolitikai reformkísérleteinek gazdasági háttere, az oktatás – elsősorban a szakképzés és a felsőoktatás - munka-erőpiaci illeszkedésének és összehangolásának kérdései, az élethosszig tartó tanulás gazdasági szerepe és összefüggései

Farkas Éva (2013): A szak- és felnőttképzés gyakorlata http://www.jgypk.hu/dft/wp-content/uploads/2014/10/tankonyv_farkas_eva_szakkepzes.pdf

Fehérvári Anikó (20149: A szakmai képzés és társadalmi átalakulás Új Mandátum 2014 http://hera.org.hu/en/herj/oktatas-es-tarsadalom/fehervari-aniko-a-szakmai-kepzes-es-tarsadalmi-atalakulas/

Fehérvári A - Kocsis M (2009): felsőfokú? Szakképzés? OKI https://ofi.hu/sites/default/files/attachments/felsofoku_szakkepzes_e.pdf

Györgyi Zoltán (2012): A képzés és a munkaerőpiac - Találkozások és töréspontok Új Mandátum Könyvkiadó,

Hrubos Ildikó: A „bologna folyamat” OKI http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/235_hrubosbologna.pdf

Hrubos Ildikó: Bologna folytatódik Educatio 2010/1 www.hier.iif.hu/hu/letoltes.php?fid=tartalomsor/1713

Hrubos Ildikó (szerk): Ismeretlen szakképzés OKI-Új Mandátum 2002

Nagy Mária A tanárképzés és a Bologna-folyamat Educatio 2009/3 www.edu-online.eu/hu/letoltes.php?fid=tartalomsor/1337

Polónyi István (2015): A hazai felsőoktatás-politika átalakulásai ISKOLAKULTÚRA 2015/5-6

Polónyi István (2008): Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaság Nemzeti tankönyvkiadó Budapest 2008

Polónyi István (1999): Az élethossziglani tanulás finanszírozása Educatio 1999/1 www.edu-online.eu/hu/letoltes.php?fid=tartalomsor/472

Polónyi István (2007): Félúton Bologna felé – átmenet zavarokkal Educatio 4. www.hier.iif.hu/hu/letoltes.php?fid=tartalomsor/663

Polónyi István (2017): finanszírozási libikóka Educatio 2017/1

Pulay Gyula (2009): A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban ÁSZ Kutatóintézet https://www.asz.hu/storage/files/files/Szakmai%20kutat%C3%A1s/2009/t312.pdf?ctid=739

Szakképzés, szakképzettség Educatio 2016/1

Temesi J: Az Országos képesítési keretrendszer kialakítása Magyarországon http://413.hu/files/K%C3%A9pes%C3%ADt%C3%A9si%20keretrendszerek%20men%C3%BC%20anyagai/beliv_OKKR_press.pdf

(ajánlott)

Adult Education and Training in Europe: Widening Access to Learning Opportunities Eurydice Report 2015 https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications:Adult_Education_and_Training_in_Europe:_Widening_Access_to_Learning_Opportunities

Farkas Éva (2014): Tények és tendenciák a felnőttképzés 25 évéről in HERA évkönyv 2014 (289-301) http://hera.org.hu/hera-evkonyv-2014/

Juhász Erika - Szabó Irma: Nemzetnevelés – felnőttnevelés – közművelődés Csokonai Kiadó 2010 http://mek.oszk.hu/15200/15243/15243.pdf

Polónyi István (2002): Az oktatás gazdaságtana Osiris

Polónyi István (2009): Félúton Bolognába, avagy a kétszintű képzés (előzetes) fogadtatása Magyarországon In: Pusztai G, Rébay M (szerk.) Kié az oktatáskutatás?: Tanulmányok Kozma Tamás 70. Születésnapjára. Debrecen: Csokonai Kiadó, 2009. pp. 268-283.

10.) Az oktatás expanziója, és társadalmi, gazdasági összefüggései.

Hrubos Ildikó (1999): A felsőoktatás dilemmái a tömegessé válás időszakában OKI www.hier.iif.hu/hu/letoltes.php?fid=kutatas_kozben/62

Hrubos Ildikó (2012): Elefántcsonttoronyból világítótorony AULA https://www.uni-corvinus.hu/index.php?id=41618&type=p&file_id=876

Kozma Tamás (2006): Az összehasonlító neveléstudomány alapjai Új Mandátum Kiadó Budapest 2006 mek.oszk.hu/08900/08963/08963.pd

Polónyi István (2015): Az általános iskola történetének néhány gazdasági aspektusa Educatio 2015/4

Felsőoktatás, tömegoktatás Educatio 2000/1

Felsőoktatási expanzió Educatio 2014/2

(ajánlott)

Berend T. Iván (1978) Öt előadás gazdaságról és oktatásról (Gyorsuló idő sorozat.) Magvető, Budapest.

Ladányi Andor (1989) Mennyiségi fejlődés és strukturális változások: a felsőoktatás útja a felszabadulás után. Tankönyvkiadó – Oktatáskutató Intézet, Budapest.

Ladányi Andor (1999): A magyar felsőoktatás a 20. században Akadémia Kiadó 1999

Ladányi Andor (2012): A magyar felsőoktatás helye Európában Statisztikai Szemle, 90. évfolyam 5. szám

Polónyi István (2009): Felsőoktatás és tudománypolitika Educatio 2009/1 www.hier.iif.hu/hu/letoltes.php?fid=tartalomsor/1330

Polónyi István (2011): A tudomány és a felsőoktatás egy minőségibb rendszeréről JOGELMÉLETI SZEMLE 1 http://jesz.ajk.elte.hu/polonyi45.html

Polónyi István (2010): Az akadémiai szféra és az innováció – a hazai felsőoktatás és a gazdasági fejlődés Új Mandátum Könyvkiadó, 2010 https://www.academia.edu/9986931/Pol%C3%B3nyi_I_Az_akad%C3%A9miai_szf%C3%A9ra_%C3%A9s_az_innov%C3%A1ci%C3%B3_a_hazai_fels%C5%91oktat%C3%A1s_%C3%A9s_a_gazdas%C3%A1gi_fejl%C5%91d%C3%A9s

Trow, M. (1974) Problems in the Transition from Elit to Mass Higher Education. From the General Report on the Conference on Future Structure of Post-Secondary Education. OECD, Paris 1973. Carnegy Fundation of Higher Education. Berkeley, California. 60 p. http://eric.ed.gov/?id=ED091983

Trow, M. (2000) From Mass Higher Education to Universal Access. The American Advantage. University of California, Berkeley. 16 p. http://www.cshe.berkeley.edu/sites/default/files/shared/publications/docs/PP.Trow.MassHE.1.00.pdf

7. a.

Közoktatási kutatások

Összeállította: Dr. Imre Anna

1.A közoktatási rendszer irányítása, irányítási változások

Halász Gábor (2000) Az oktatási rendszer. Műszaki Kiadó.

Halász Gábor (2012) Az oktatás az Európai Unióban. Tanulás és együttműködés.Új Mandátum Kiadó.

Györgyi Zoltán (2015) Szerep- és funkcióváltások a közoktatás világában. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

2.Fejlesztés, innováció és változások a közoktatásban

Fullan, M. (2008) Változás és változtatás. I-III. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Hopkins, M. (2011) Minden iskola kiváló iskola. A rendszervezetés lehetőségeinek kiaknázása. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Kovács E.-Mayer J. (2015) Egész nap az iskolában. Egy fejlesztés anatómiája. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Varga Attila- Ugrai János (2016) Tanulmányok a pedagógiai innnováció támogatásának lehetőségeiről. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Mourshed, M., Chijioke, C., Barber, M. (2010) Howtheworld’s most improved schoolsystems keepgetting better. McKinsey report

3. Az iskolázottság, továbbhaladás és iskolaszerkezet kérdései

Th. F. Green (é.n.) Az oktatási rendszerek viselkedése. (részlet) in: Halász Gábor – Lannert Judit (szerk.) Oktatási rendszerek elmélete. Szöveggyűjtemény. p. 12-67.

Forray R. Katain – Kozma Tamás (1992) Társadalmi tér és oktatási rendszer. Akadémiai Kiadó

Imre Anna (szerk.) (2005) A középiskolai oktatás nemzetközi tükörben. Országos Közoktatási Intézet

Török B. (2015) Változások az óvodarendszerben. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Lyche, C. S. (2010) Taking on the Completion Challenge. A Literature Revie won Policies to Prevent Drop out and Early School Leaving. OECD Education Working papers No. 53. OECD Publishing.

4. Az iskolai eredményesség és összetevői

OECD (2005) Schoolfactors related to Quality and Equity. Results from PISA 2000.

Lannert J. - Nagy M. (2006) Eredményes iskola. Országos Közoktatási Intézet

Szemerszki M. (szerk.) Eredményesség az oktatásban. Dimenziók és megközelítések. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Scheerens, J. (2015) Theories on educational effectiveness and ineffectiveness. in: School Effectiveness and School Improvement, Vol. 26, No. 1, 10–31,

5. A tanulói eredményesség és meghatározó tényezői

Csapó Benő (2004) Tudás és iskola. Műszaki Kiadó.

Pusztai Gabriella (2009) A társadalmi tőke és az iskola. Új Mandátum Kiadó

OECD (2006) Schooling for Tomorrow. Personalising Education.

Kállai G. (szerk.) (2015) Tehetséggondozó programok. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Ostorics L.-Szalay B.- Szepesi I. – Vadász Cs. (2016) PISA 2015. Összefoglaló jelentés. Oktatási Hivatal.

Personalising Education (2006). Schooling for Tomorrow. OECD, CERI

6.Tartalmi változások a közoktatásban

Demeter K. (szerk.) (2006) Kompetencia: kihívások és értelmezések. Országos Közoktatási Intézet.

Vass Vilmos – Perjés István (2009) A tartalmi szabályozás meghatározó elemei, a tantervi paradigmák komparatisztikája. in: Iskolakultúra, 12. 81-100

Kerber Zoltán (szerk.) (2010) Sokarcú implementáció. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Ütőné Visi J. (szerk.) (2015) A Magyar Képesítési Keretrendszer és a validáció a köznevelés szemszögéből. Oktatási Hivatal

Bánkuti Zs. – Lukács J. (szerk.) (2015) Tanterv, tankönyv, vizsga. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Gábor Halász and Alain Michel (2011) Key Competencesin Europe: interpretation, policy formulation and implementation. European Journal of Education, Vol. 46, No. 3,

7.A pedagógus szakma és szakmai fejlődés

Nagy Mária (1994) Tanári szakma és professzionalizálódás. Országos Közoktatási Intézet

OECD (2007) A tanárok számítanak. A hatékony pedagógusok pályára vonzása, fejlesztése és a pályán való megtartása. (OECD Teachers Matter 2005. fordítása) Országos Közoktatási Intézet

Pedagógusok. Az oktatás kulcsszereplői. Összefoglaló jelentés az OECD nemzetközi tanárkutatás első eredményeiről. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Sági M. (szerk.) (2011) Erők és eredők. A pedagógusok munkaerő-piaci helyzete és szakmai továbbfejlődése: nemzetközi kitekintés és hazai gyakorlat. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Bacskai Katinka (2015) Iskolák a társadalom peremén. Alacsony státuszú diákokat tanító eredményes tanárok. Belvedere.

8.Szelekciós mechanizmusok az általános iskolai oktatásban

Berényi E. – Berkovics B. – Erőss G. (szerk.) (2008) Iskolarend. Kiváltság és különbségtétel a közoktatásban. Gondolat

Kertesi Gábor (2010) Iskolázatlan szülők gyermekei és roma fiatalok a középiskolában. in: Kolosi Tamás-Tóth István György (szerk.): Társadalmi riport 2010. TÁRKI, 2010

Fehérvári A. - Tomasz G. (szerk.) (2015) Kudarcok és megoldások. Iskolai hátrányok, lemorzsolódás, problémakezelés. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Varga Aranka (2015) Esélyegyenlőség és inklúzió az iskolában. in: Varga A. (szerk.) (2015) A nevelésszociológia alapjai. PTE BTK Neveléstudományi Intézet

9. Az egyenlőtlenségek és kezelési lehetőségük

Németh Szilvia (szerk.) (2004) Integráció a gyakorlatban. Országos Közoktatási intézet.

Rapos Nóra (szerk.) (2010) Az adaptív-elfogadó iskola koncepciója. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Szemerszki M. (szerk.) (2016) Hátrányos helyzet és iskolai eredményesség. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.

OECD (2012) Equity and Qualityin Education. Supportingdisadvantagedstudents and schools

10.Nemzetközi folyamatok, nemzetközi szervezetek

Széll Krisztián (szerk.) (2014) Az OECD az oktatásról – adatok, elemzések, értelmezések. Körkép az oktatásról. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Széll Krisztián (szerk.) (2016) Az Európai Unió az oktatásról – stratégiai irányok és értelmezések. Körkép az oktatásról. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Szegedi E.(szerk.) (2016) Az Európai oktatási szakpolitika prioritásai az Oktatás és képzés 2020 szakértői munkacsoportok tevékenységének tükrében. Tempus Közalapítvány.

Lawn, M. – Grek, S. (2012)Europeanizing Education. Governing a new policy space. Symposium Books

7. b.

Szakképzési kutatások

Dr. habil Györgyi Zoltán

Az alábbi vizsgatételekhez ajánlott szakirodalmon kívül ajánljuk a Szakképzési Szemle, a Szakoktatás, illetve a Felnőttképzés c. folyóiratok nem felsorolt, de releváns cikkeit.

1. A szakképzés helye az oktatási rendszerben

2. Szakképzés Magyarországon a rendszerváltást követően

 • Benedek András (szerk.): Szakképzés Magyarországon 1995. Munkaügyi Minisz­térium. Budapest, 1995.
 • Educatio folyóirat 2006/II. szám. Képzés és munkaerőpiac tematikus szám cikkei, tanulmányai. Szerk: Györgyi Zoltán és Polónyi István. Budapest. HU ISSN 1419-8827
 • Hrubos Ildikó (szerk.).: Az ismeretlen szakképzés az akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzés kutatásának tanulságai. Új Mandátum. Budapest, 2002. ISBN: 0489002864047
 • Mártonfi György: Szakiskolai Fejlesztési Programok, 2003–2009. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. Budapest, 2015. ISBN 978-963-682-859-2
 • Tót Éva: A világbanki szakképzési modell. Educatio 1996/1. 40-49. o. HU ISSN 1419-8827

3. Az Európai Unió és a szakképzés

4. A hazai szakképzés irányítása

 • Benedek András (szerk.): A szakképzés és felnőttképzés fejlesztése. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest, 2010. ISBN: 978-963-264-072-3

5. A szakképzés finanszírozása

6.A szakképzés tanulói

7. Társadalmi hátrányok, korai iskolaelhagyás és a szakképzés

8. Szakképzés és munkaerőpiac

9. Szakképzés, felnőttképzés, validáció

10. Egy kiválasztott európai ország szakképzési rendszerének elemző bemutatása

7.c.

Andragógiai és felnőttképzési kutatások

Dr. Juhász Erika

1. A felnőttnevelés – felnőttoktatás – felnőttképzés fogalma, rendszere, tudományos és elméleti alapjainak meghatározása

Durkó Mátyás 1999. Andragógia. Budapest: Magyar Művelődési Intézet

Maróti Andor 2016. A tanuló felnőtt. Budapest: ELTE

Zrinszky László 2008. A felnőttképzés tudománya. Budapest: Okker Kiadó

2. A felnőttnevelés hazai történeti tendenciái

Juhász Erika 2016. A felnőttek képzése és művelődése egykor és ma Magyarországon. Debrecen:Csokonai Kiadó, 10-77. pp.

Farkas Éva 2013. A láthatatlan szakma. Tények és tendenciák a felnőttképzés 25 évéről. Szeged: typiART Médiaműhely Kft

Maróti Andor – Rubovszky Kálmán – Sári Mihály (szerk.) 1998. A magyar felnőttoktatás története. Debrecen – Budapest, KLTE – IIZ/DVV

3. Felnőttképzés az Európai Unióban – egy választott ország mintáján

Benedek András et al. ed. 2008. Az Európai Unió és a felnőttképzés. [Tanár-továbbképzési sorozat VIII. kötet.] Budapest: NSZFI

Harangi László – Kellner Gitta szerk. 2001. Az európai felnőttoktatás és közművelődés perspektívái (országmonográfiák). Budapest:MMI

Maróti Andor 2010. Nemzetközi összehasonlító felnőttoktatás. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó

4. A felnőttképzés gazdasági megközelítése

Györgyi Zoltán 2012. A képzés és a munkaerőpiac: találkozások és töréspontok. Budapest: Új Mandátum Kiadó

Kozma Tamás ed. 2002. Felnőttképzés és gazdaság. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó

Polónyi István 2004. A felnőttképzés megtérülési mutatói. Budapest: Felsőoktatási Kutatóintézet

Polónyi István 2008. Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaságtan. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó

5. A felnőttképzés jogi relevanciája

Farkas Éva - Henczi Lajos 2014. A felnőttképzés új szabályozása. Budapest:MKIK. Elérhető: http://www.mkik.hu/upload/mkik/felnottkepzes/vegleges_felnottkepzesi_kezikonyv.pdf

Kiszter István 2010. A szak- és felnőttképzés jogszabály- és intézményrendszere. Budapest: Szaktudás Kiadó

Mihálka Gáborné 2013. A szak- és felnőttképzés jogi szabályozása. Budapest: NAK

(Valamint az aktuális felnőttképzési és szakképzési törvények és rendeletek)

6. A felnőttek tanulása és tanítása (Andragógiai didaktika)

Benedek András et al. ed. 2008. A felnőttképzés módszertani kérdései. [Tanár-továbbképzési sorozat IV. kötet.] Budapest: NSZFI

Benkei-Kovács Balázs 2012. Az előzetes tudás elismerési rendszerének komparatív andragógiai vizsgálata. Budapest: ELTE

Fehérvári Anikó – Györgyi Zoltán 2015. Tanulási attitűdök, tanulási stratégiák. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Maróti Andor 2005. Tanulmányok és előadások a felnőttek képzéséről. Budapest: Nyitott Könyvkiadó

7. A felnőttek tanításának intézményei és funkciói

Benedek András et al. ed. 2008. A felnőttképzés rendszere. [Tanár-továbbképzési sorozat I. kötet.] Budapest: NSZFI

Durkó Mátyás 1998. Társadalmi kihívások és a felnőttnevelés funkciói. Pécs: PTE FEEK

Juhász Erika 2016. A felnőttek képzése és művelődése egykor és ma Magyarországon. Debrecen:Csokonai Kiadó, 78-101. pp.

8. Andragógiai kutatások

Basel Péter - Eszik Zoltán eds. 2001. A felnőttoktatás kutatása. Budapest: Német Népfõiskolai Szövetség Nemzetközi Együttmûködési Intézete, Oktatáskutató Intézet

Kozma Tamás et al. 2015. Tanuló régiók Magyarországon: Az elmélettől a valóságig. [Régió és oktatás sorozat XI. kötet.] Debrecen: CHERD

Németh Balázs ed. 2015. Research and development in adult education and learning in Hungary. Bonn: DVV International

(Valamint választott aktuális andragógiai kutatások eredményeinek bemutatása.)

9. A távoktatás és az e-learning elmélete és gyakorlata

Benedek András et al. ed. 2008. Távoktatás és e-learning a felnőttképzésben. [Tanár-továbbképzési sorozat V. kötet.] Budapest: NSZFI

Kovács Ilma 2005. Új út az oktatásban? A távoktatás. Budapest: OKKER

Mankó Mária 1999. A távoktatás elmélete és gyakorlata. Szombathely:Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Művelődéstudományi és Felnőttképzési Tanszék

10. Az emberi erőforrás fejlesztés elmélete és módszerei

Karoliny Mártonné – Poór József 2012. Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv. Budapest: KJK

Matiscsákné Lizák Marianna 2012. Emberi erőforrás gazdálkodás. Budapest: Complex Kiadó

Zachár László 2003. Felnőttképzés, munkaerőpiaci képzés tervezése. Pécs: PTE FEEK

***

Valamennyi témakörhöz ajánlott:

Benedek András – Csoma Gyula – Harangi László eds. 2002. Felnőttoktatási és képzési lexikon. Budapest: Magyar Pedagógiai Társaság – OKI Kiadó – Szaktudás Kiadó Ház

English, Leona M. ed. 2008. International Encyclopedia of Adult Education. Oxford: Palgrave Macmillan

Henczi Lajos szerk. 2009. Felnőttoktató. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó

Tuijnman, C. Albert ed. 2002. International Encyclopedia of Adult Education and Training. Oxford: Elsevier Publishing

7. d.

Felsőoktatási kutatások

1.A felsőoktatásra ható nemzetközi oktatáspolitikai változások, nemzetközi összehasonlítások

Clark, B. R. (1983): The Higher Education System. Berkeley: University of California Press

Hrubos Ildikó: A felsőoktatás-politika - Európai trendek a felsőoktatásban a XXI. század első felében (online) Budapesti Corvinus Egyetem

http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/646598.pdf

Jürgen, E. – de Boer, H. – Westerheijden, D. (eds) (2011): Reform of Higher Education in Europe. (pp. 1-10.) Rotterdam, The Netherlands: SENSE publishers https://www.sensepublishers.com/media/871-reform-of-higher-education-in-europe.pdf

2.A felsőoktatás szervezete. Adminisztrátorok és menedzserek

Hrubos Ildikó - Török Imre (2012): Intézményi menedzsment a felsőoktatásban

Budapest: Felsőoktatási Gazdasági Szakemberek Egyesülete

Kováts Gergely (2013): A magyar dékánok tipikus és atipikus karrierútjai: egy empirikus vizsgálat eredményei. Felsőoktatási Műhely 7:(1) pp. 53-68.

Moore, K. M. (1983): The top-line: A report on presidents’, provosts’, and deans’ careers. Leaders in transition: A national study of higher education administrators. Pennsylvania State University, Center for the Study of Higher Education, University Park, PA. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED231301.pdf

Kozma Tamás (2004): Kié az egyetem? A felsőoktatás nevelésszociológiája. Budapest: Új Mandátum.

Higher Education Governance in Europe. Policies, structures, funding and academic staff. Eurydice, 2008.

3.Az expanzió és diverzifikáció hatása a hallgatók társadalmára

Trow, M. (2005): Reflections on the Transition from Elite to Mass to Universal Access: Forms and Phases of Higher Education in Modern Societies since WWII

https://cloudfront.escholarship.org/dist/prd/content/qt96p3s213/qt96p3s213.pdf

Burrage, M. (2010): Martin Trow. Twentieth-Century Higher Education. Elite to Mass to Universal. Baltimore, John Hopkins University Press.

Hrubos Ildikó (2002): Differenciálódás, diverzifikálódás és homogenizálódás a felsőoktatásban. Educatio 11, 1: 96-106

Hrubos Ildikó (2002): A társadalmi esélyegyenlőtlenségek új színterei a felsőoktatásban. Iskolakultúra 1-2. sz., 1: 85-90

http://epa.oszk.hu/00000/00011/00161/pdf/EPA00011_Iskolakultura_2012_01_057-062.pdf

Rosalind, M. O. Pritchard, Matthias Klumpp and Ulrich Teichler (Eds.): Diversity and Excellence in Higher Education. Sense Publishers

Veroszta Zsuzsa (2010). Felsőoktatási értékek – hallgatói szemmel. A felsőoktatás küldetésére vonatkozó hallgatói értékstruktúrák feltárása (Ph.D. értekezés). Budapest: Budapesti Corvinus

Pusztai Gabriella (2011): A láthatatlan kéztől a baráti kezekig. Hallgatói értelmező közösségek a felsőoktatásban. Budapest: ÚMK

4.Oktatók és kutatók a felsőoktatásban

Bourdieu, Pierre (1988): Homo Academicus. Stanford: Stanford University Press.

Becher, Tony (1989): Academic Tribes and Territories: intellectual inquiry across the disciplines. Bristol: Open University Press.

Altbach, P. (2002): The Decline of the Guru. Chestnut Hill: Boston College

Teichler, U. – Arimoto, A. – Cummings, W. K. (2013): The Changing Academic Profession. Major Findings of a Comparative Survey. Springer

https://www.researchgate.net/profile/Ulrich_Teichler/publication/280831616_The_Changing_Academic_Profession_Major_Findings_of_a_Comparative_Survey/links/562e494208ae22b17035db00/The-Changing-Academic-Profession-Major-Findings-of-a-Comparative-Survey.pdf

Hrubos Ildikó (2002): Az oktatást kutató diplomás. Educatio 2. sz. 253-266.

http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/article_attachments/hrubos_i_2002_02.pdf

Kozma T. (2004). Kié az egyetem? A felsőoktatás nevelésszociológiája. Budapest: Új Mandátum.

Philip, G. Altbach - Liz Reisberg - Laura E. Rumbley (2009): Trends in Global Higher Education: Tracking an Academic Revolution World Conference on Higher Education. UNESCO

5.Intézményszerkezet, privatizáció és egyetemalapítások

Altbach, P. G. (1999): Private Prometheus: Private Higher Education and Development in the 21st Century. Boston: Greenwood

Szemerszki Marianna (2003): A magánfelsőoktatás kialakulása Magyarországon. PhD értekezés. Budapest: Közgazdaságtudományi Egyetem http://phd.lib.uni-corvinus.hu/695/1/Szemerszki_Mariann.pdf

Kováts Gergely (2016): Intézményi egyesülések és szétválások: nemzetközi tapasztalatok, hazai gyakorlat. In: Derényi A – Temesi J. (szerk.): A magyar felsőoktatás 1988 és 2014 között. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest

http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/a_magyar_felsooktatas_beliv_net.pdf

Palfreyman, D. – Tapper, T. (eds) (2009): Structuring Mass Higher Education: The Role of Elite Institutions New York, Routledge Press

Philip G. Altbach - Reisberg, L. - Rumbley. L.E. (2009): Trends in Global Higher Education: Tracking an Academic Revolution World Conference on Higher Education. UNESCO

6.Virtualizálódás, új megközelítések és eszközök az oktatásban és a teljesítményértékelésben (e-learning, részidős és távoktatás kutatások)

Hrubos Ildikó (2016): A digitális campus, EDUCATIO 25: pp. 538-545.

Vámos Ágnes – Kopp Erika (2015): A tanulás támogatásának új megközelítései és eszközei a felsőoktatásban. Oktatási Hivatal, Budapesthttps://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/tamop413/eredmenyek/T413_A_tanulas_tamogatasanak_uj_megkozelitesei_es_eszkozei.pdf

Teichler, U. (2013): Future Scenarios of Higher Education. Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja. NFKK Füzetek 35–52. http://uni-corvinus.hu/fileadmin/user_upload/hu/kutatokozpontok/NFKK/NFKK_sorozat/NFKK_10_20130414_v3.pdf

7.A felsőoktatás és a munka világa

Polónyi István - Tímár János (2001): Tudásgyár vagy papírgyár? Budapest: Új Mandátum

Polónyi István (2013): Az aranykor vége - bezárnak-e a papírgyárak?, Budapest: Gondolat

Darvai Tibor (2013): Felsőoktatás és munkaerőpiac - Eszményektől a kompetenciák felé. Szeged: Belvedere Meridionale

Varga Júlia (2013): A pályakezdő diplomások munkaerő-piaci sikeressége 2011-ben. In. Garai O. – Veroszta Zs. 2013): Frissdiplomások 2011. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft, Budapest https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/DPR_kotet_frissdiplomasok2011/DPR_nyomdai.pdf

Teichler, U. (2011): International Dimensions of Higher Education and Graduate Employment. In: Allen, J.–van der Velden, R. (eds.): The Flexible Professional in the Knowledge Society: New Challenges for Higher Education. Research Centre for Education and the Labour Market Maastricht University The Netherlands

https://www.researchgate.net/publication/226326374_International_Dimensions_of_Higher_Education_and_Graduate_Employment

Kiss Paszkál (2010): Diplomás kompetenciaigény és munkával való elégedettség. In Garai O., Horváth T., Kiss L., Szép L. & Veroszta Zs. (szerk.). Diplomás Pályakövetés IV. Frissdiplomások 2010. Budapest: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály. 105-130.

8.Egyetem, régió, „harmadik misszió”

Hrubos Ildikó (2012): Elefántcsonttoronyból világítótorony. A felsőoktatási intézmények misszióinak bővülése, átalakulása. Aula Kiadó, Budapest

Zomer, A. – Benneworth, P. (2011): The Rise of the University’s Third Mission. In: Jürgen E. – de Boer H. – Westerheijden, D. (eds): Reform of Higher Education in Europe. pp. 81-102 Rotterdam, The Netherlands: SENSE publishers

Teperics Károly - Dorogi Zoltán (2014): Az egyetemek gazdasági és regionális hatásai. Educatio 3. sz. pp. 451-461http://epa.oszk.hu/01500/01551/00069/pdf/EPA01551_educatio_2014_03_451-461.pdf.

Kozma Tamás - Ceglédi Tímea (szerk.): Régió és oktatás: A Partium esete. Debrecen, CHERD-Hungary: Center for Higher Education Research and Development - Hungary, 2010

Kozma Tamás és munkatársai (2015): Tanuló régiók Magyarországon. Az elmélettől a valóságig. Debrecen: CHERD

9.A felsőoktatás irányításának és értékelésének hagyományos és új szereplői

Kozma Tamás - Rébay Magdolna (2003): Felsőoktatási akkreditáció Európában. Budapest: Oktatáskutató Intézet

Shin, Jung Cheol – Toutkoushian, Robert K.– Teichler, Ulrich (eds.) (2011) University Rankings. Theoretical Basis, Methodology and Impact on Global Higher Education. Dothrecht, Heidelberg, London, New York: Springer

Derényi András (2016): A felsőoktatás minőségbiztosítási horizontja: A megújított európai standardok és irányelvek működése, alkalmazása. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI)

Pusztai Gabriella - Kovács Klára. (szerk): Ki eredményes a felsőoktatásban? Nagyvárad-Budapest: Partium Presss.Új mandátum Könyvkiadó

Pusztai Gabriella - Bocsi Veronika - Ceglédi Tímea:(2017) A felsőoktatás (hozzáadott) értéke. Közelítések az intézményi hozzájárulás empirikus megragadásához. ? Nagyvárad-Budapest: Partium Press-s.Új mandátum Könyvkiadó

10.A felsőoktatás-finanszírozás hagyományos és új trendjei

Polónyi István (2008): Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaság, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó

Polónyi István (2016): Emberi erőforrásaink 21. százada, Budapest: Gondolat

Jongbloed, B. (2011): Funding Through Contracts: European and Institutional Perspectives. In: Jürgen E. – de Boer H. – Westerheijden, D. (eds): Reform of Higher Education in Europe. pp. 173-191. Rotterdam, The Netherlands: SENSE publishers

https://www.researchgate.net/publication/226427839_Funding_Through_Contracts

Philip G. Altbach, Liz Reisberg, Laura E. Rumbley. Trends in Global Higher Education: Tracking an Academic Revolution A Report Prepared for the UNESCO 2009 World Conference on Higher Education. UNESCO

8.a.

Kutatások a természettudományok oktatása területén

Revákné Dr. habil Markóczi Ibolya

 1. A természettudományos műveltség

A természettudományos műveltség fogalmi keretei. A természettudományos nevelés fogalmának megjelenése a hazai oktatási standardakban. A természettudományos műveltség mérése.

Irodalom

B. Németh Mária (2008): Természettudományos műveltség fogalma és értelmezései. Iskolakultúra, 18(7-8), 3-19.

B. Németh Mária (2010): A természettudományi tudás/műveltség értelmezései nemzeti standardokban. Iskolakultúra, 20(12), 92–99.

B. Németh Mária és Korom Erzsébet (2012): A természettudományos műveltség és az alkalmazható tudás értékelése. In: Csapó Benő és Szabó Gábor (szerk.): Tartalmi keretek a természettudomány diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 59-92. http://edia.hu/sites/default/files/books/Termeszettudomany_tartalmi_keretek.pdf

 1. Természettudományos nevelés ma

A természettudományos nevelés helyzetének diagnosztizálása. A tanulók természettudományos tudását mérő nemzetközi felmérések. Kihívások a 21.századi természettudományos nevelésben. Törekvések a természettudományos nevelés megújítására.

Irodalom

B. Németh Mária, Korom Erzsébet, Nagy Lászlóné (2012): A természettudományos tudás nemzetközi és hazai vizsgálata. In. Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 131-191.

McFarlane D. A., (2013): Understanding the Challenges of Science Educationin the 21st Century: New Opportunities for Scientific Literacy. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 4, 35-44.

Michel R., Csermely P., Jorde D., Lenzen D., Henriksson H. W., Hemmo V. (2010): Természettudományos nevelés ma: megújult pedagógia Európa jövőjéért. Iskolakultúra Online, 1, 13-30.

 1. Természettudományos nevelés és társadalom

Kulturálisan érzékeny természettudományos nevelés. Nemzetközi kitekintés. Természettudomány, technika és társadalom. A természettudományok tanítása társadalmi-filozófiai szemszögből.

Irodalom

McKinley E., Gan M. J. S. (2014): Culturally responsive science education for indigenous and ethnic minority students. In: Norman G. L., Abell S. G., (szerk.): Handbook of research on science education. Routledge, Taylor and Francis Group, New York and London, 284-303.

Veres Gábor (2009): Természettudományos nevelés és társadalom. OFI, Budapest. (http://ofi.hu/veres-gabor-termeszettudomanyos-neveles-es-tarsadalom)

Wiedemann László (2014): A természettudomány tanítása és az értelmiség helyzete: társadalmi-filozófiai kitekintés. http://fizika.fazekas.hu/fazekasban/Wiedemann.pdf

 1. Pedagógiai paradigmák a természettudományok tanításában

A természettudományos nevelés pedagógiai háttere. Pedagógiai irányzatok hatása a természettudományos nevelésre. Új pedagógiai paradigmák a természettudományos nevelésben.

Irodalom

Nahalka István (2014): A természettudományos nevelés pedagógiai háttere. In: Radnóti (szerk.): A természettudomány tanítása. Szakmódszertani kézikönyv és tankönyv. Mozaik Kiadó, Szeged, 19-68.

Nahalka István (1997): Konstruktív pedagógia – egy új paradigma a láthatáron, I-III. Iskolakultúra, 7 (2) 21-33. 7 (3) 22-41. 7 (4) 3-20.

Tóth Zoltán (2011): Pedagógiai paradigmák a természettudományok tanításában. In: Revákné, Nyakóné (szerk.): A természettudományok tanításának elméleti alapjai. RE-PE-T-HA-könyvek, Debreceni Egyetem TEK, Debrecen, 10-22.

 1. A fogalmi megértés zavarai a természettudományok tanítási-tanulási folyamatában

Természettudományos tévképzetek kutatása. A természettudományos fogalmi megértés zavarainak vizsgálati módszerei. A természettudományos tévképzetek feltárásának és kiküszöbölésének módszertana.

Irodalom:

Tóth Zoltán (2011): A természettudományos tévképzetek kialakulása, feltárása és korrekciójának módszerei. In: Revákné, Nyakóné (szerk.): A természettudományok tanításának elméleti alapja., RE-PE-T-HA-könyvek, Debreceni Egyetem TEK, Debrecen, 23-36.

Korom Erzsébet (1997): Naiv elméletek és tévképzetek a természettudományos fogalmak tanulásában. Magyar Pedagógia, 97 (1) 19-41.

Revákné Markóczi Ibolya, Tóth Zoltán (2015): Osztálytermi kutatás. Szaktárnet-könyvek 29. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 5-184.

 1. Tantárgypedagógiai kutatások a természettudományos oktatásban - tanítási-tanulási módszerek

A természettudományos tanulás környezete és eszközrendszere. Az egyéni tanulás és egymás tanításának módszerei a természettudományokban. Az IKT szerepe a természettudományos nevelésben.

Irodalom:

Adorjánné Farkas Magdolna, Makádi Mariann, Radnóti Katalin, Wágner Éva (2014): Tanulási környezetek, a tanulás eszközrendszere a természettudományos nevelés során. In: Radnóti (szerk.): A természettudomány tanítása. Szakmódszertani kézikönyv és tankönyv. Mozaik Kiadó, Szeged, 433-462.

Egri Sándor (2011): Az egyéni tanulást segítő módszerek a természettudományokban. In: Revákné, Nyakóné (szerk.): A természettudományok tanításának elméleti alapjai. RE-PE-T-HA-könyvek, Debreceni Egyetem TEK, Debrecen, 158-170.

Nyakóné Juhász Katalin, SitkunéGörömbei Cecília, Teperics Károly (2011): IKT eszközök a természettudományos nevelésben. In: Revákné, Nyakóné (szerk.): A természettudományok tanításának elméleti alapjai. RE-PE-T-HA-könyvek, Debreceni Egyetem TEK, Debrecen, 193-221.

Tóth Zoltán (2017): Egyetemi kurzusok hatékonyságnövelése a Mazur-féle„egymás tanítása” módszerrel. Magyar Kémikusok Lapja, 72 (4) 116-121.

 1. Tantárgypedagógiai kutatások a természettudományos oktatásban - tanítási-tanulási stratégiák

Kutatómódszer a természettudományok tanításában. IBL a természettudományos nevelésben. Projektoktatás a természettudományos nevelésben.

Irodalom

Egri Sándor (2011): Kutatómódszer a természettudományos oktatásban. In: Revákné, Nyakóné (szerk.): A természettudományok tanításának elméleti alapjai. RE-PE-T-HA-könyvek, Debreceni Egyetem TEK, Debrecen, 96-119.

Nagy Lászlóné (2010): A kutatásalapú tanulás/tanítás (’inquiry-basedlearning/teaching’, IBL) és a természettudományok tanítása. Iskolakultúra, 20 (12) 31-51.

Revákné Markóczi Ibolya (szerk.) (2011): Projektmódszer, projektoktatás. RE-PE-T-HA-könyvek, Debreceni Egyetem TEK, Debrecen, 23-36.

 1. Problémamegoldó gondolkodás a természettudományok tanításában és tanulásában

A természettudományos problémamegoldás fejlesztésének elméleti alapjai. A természettudományos problémamegoldás fejlesztésének gyakorlata. A természettudományos problémamegoldás fejlesztésének hatásvizsgálata.

Irodalom:

Adorjánné Farkas Magdolna, Makádi Mariann, Nagy Lászlóné, Nahalka István, Radnóti Katalin, Wágner Éva (2014): A problémamegoldás alapjai és szerepe a természettudományos tanulási folyamatban. In: Radnóti (szerk.): A természettudomány tanítása. Szakmódszertani kézikönyv és tankönyv. MOZAIK Kiadó, Szeged, 463-536.

Revákné Markóczi Ibolya (2011): Problémamegoldó gondolkodás a természettudományok tanításában és tanulásában. In: Revákné, Nyakóné (szerk.): A természettudományok tanításának elméleti alapjai. RE-PE-T-HA-könyvek, Debreceni Egyetem TEK, Debrecen, 51-84.

Revákné Markóczi Ibolya (2015): Természettudományos problémamegoldás kisiskolás korban. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen. 293 pp.

 1. A természettudományok tanításának kutatási módszerei

Tudástér-elmélet a tanulók természettudományos fogalmi elsajátításának vizsgálatában. Természettudományos oktatási módszerek hatás- és beválásvizsgálata. Szóasszociációs módszer a tanulók természettudományos tudásának vizsgálatában.

Irodalom

Norman R. (2006): Getting Startedin Pedagogical Researchinthe Physical Sciences. A Physical Science PracticeGuide. UK PhysicalSciences Centre.

Revákné Markóczi Ibolya, Tóth Zoltán (2015): Osztálytermi kutatás. Szaktárnet-könyvek 29. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen. 5-184.

Tóth Zoltán (2012): Alkalmazott tudástérelmélet, Gondolat Kiadó, Budapest.

10. A környezeti nevelés kutatása

A környezeti nevelés fogalma, céljai és története. A környezeti nevelés iskolai színtere. A környezeti nevelés kutatása.

Irodalom:

Kiss Ferenc, Tóthné Kosztin Beáta, Vallner Judit (2011): A környezettan tanítása. Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok, Debrecen.

Dillon, J. (2014): Enviromental education. In: Norman G. L., Abell S. G., (szerk.): Handbook of research on science education. Routledge, Taylor and Francis Group, New York and London, 497-515.

Varga Attila (2004): A környezeti nevelés pedagógiai, pszichológiai alapjai. PhD Disszertáció. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Neveléstudományi Doktori Iskola.

8.b.

Kutatások a zenei nevelés és oktatás területén

Váradi Judit PhD

 1. A zenei oktatás intézményrendszere és kurrikulumai Magyarországon európai kitekintéssel

 • Betty Hanlev, Janet Montgomery: Contemporary Curriculum Practices and Their Theoretical Bases. The New Handbook of Research on Music Teaching and Learning - A Project of the Music Educators National Conference, Edited by Richard Cowell, Carol Richardson, Oxford, University Press, 2002. 113-143.

 • Ian Westbury: Theory, Research and Improvement of Music Education. The New Handbook of Research on Music Teaching and Learning - A Project of the Music Educators National Conference, Edited by Richard Cowell, Carol Richardson, Oxford, University Press, 2002. 144-161.

 • Hegyi István: Világunk zeneoktatási öröksége, Janus Pannonius Tudományegyetem. Pécs, 1996.

 • Kertész Attila: A magyarországi zeneoktatás, hangszeres képzés és énekoktatás vázlatos története

  http://www.art.pte.hu/sites/www.art.pte.hu/files/files/menuk/dokument/tudomany/innovacio/zmi/zenepedagogia_vegleges.pdf 59-90.

 • Körtesi András: Zeneoktatási modellek

http://www.art.pte.hu/sites/www.art.pte.hu/files/files/menuk/dokument/tudomany/innovacio/zmi/zenepedagogia_vegleges.pdf 236-243.

 • Váradi Judit: Hogyan neveljünk értő közönséget a komolyzenének

https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/24968/9789513938987.pdf?sequence=1 90-133.

 • Kissné Poprádi Enikő, Bencéné Fekete Andrea:A zenei nevelés helye és szerepe az oktatásban az alapfokú művészetoktatásra fókuszálva

href="http://journal.ke.hu/asc/index.php/asc/article/viewFile/178/221">http://journal.ke.hu/asc/index.php/asc/article/viewFile/178/221

2. A zenepedagógia történetének főbb korszakai

 • Gönczy László: A zene jelentősége az archaikus kultúráktól a 19. századig

http://www.art.pte.hu/sites/www.art.pte.hu/files/files/menuk/dokument/tudomany/innovacio/zmi/zenepedagogia_vegleges.pdf 51-58.

 • Váradi Judit: Hogyan neveljünk értő közönséget a komolyzenének

https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/24968/9789513938987.pdf?sequence=1 74-89.

3. A zenepedagógia társadalmi vonatkozásai, szociális kirekesztés és zenei nevelés

 • Chris Philpott: The Sociological Critique of Curriculum Music in England: Is Radical Change Really Possible? Sociology and Music Education, Edited by Ruth Wright, Ashgate 2010 81-91.

 • Ruth Wright, John Finney: Culture, Society and Music Education Edited by Ruth Wright, Ashgate 2010 223-239.

 • Renate Mueller: Perspectives from the Sociology of Music 584- 603.The New Handbook of Research on Music Teaching and Learning - A Project of the Music Educators National Conference, Edited by Richard Cowell, Carol Richardson, Oxford, University Press, 2002

 • Adrian C. North, David J. Hargreaves, Mark Tarrant: Social Psychology and Music Education 604- 625. The New Handbook of Research on Music Teaching and Learning - A Project of the Music Educators National Conference, Edited by Richard Cowell, Carol Richardson, Oxford, University Press, 2002

 • Avedikian Viktória: „A zene mint az egyensúly és tolerancia forrása” In: Új Pedagógiai Szemle Kiadja az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2009/7

 • Bácskai Erika - Manchin Róbert - Sági Mária - Vitányi Iván: Ének-zenei iskolába jártak. Budapest, Zeneműkiadó, 1972

4. A művészetpedagógia és a zenepedagógia speciális aspektusai

 • Kertész Attila: Zenetanári és hangszeres tanári mesterség

  http://www.art.pte.hu/sites/www.art.pte.hu/files/files/menuk/dokument/tudomany/innovacio/zmi/zenepedagogia_vegleges.pdf 161-197.

 • Hang és lélek, Új utak a zene és társadalom kapcsolatában/Zenei nevelési konferencia 2002 Budapest: Magyar Zenei Tanács

 • Merryl Goldberg, Carol Scott Kassner: Teaching Other Subjects Through Music The New Handbook of Research on Music Teaching and Learning - A Project of the Music Educators National Conference, Edited by Richard Cowell, Carol Richardson, Oxford, University Press, 2002.1053-1065.

5. A zenetanulás non-formális és informális lehetőségei és hatása

- Geir Johansen: Modernity, Identity, and Musical Learning Sociology and Music Education, Edited by Ruth Wright, Ashgate 2010. 155-163.

 • Sidsel Karlsen: Revealing Musical Learning in the Informal Field Sociology and Music Education, Edited by Ruth Wright, Ashgate 2010. 193-204.

 • M. L. Mark: Nonmusical Outcomes of Music Education: Historical Consideration 1045-1052.The New Handbook of Research on Music Teaching and Learning - A Project of the Music Educators National Conference, Edited by Richard Cowell, Carol Richardson, Oxford, University Press, 2002. 1045-1052.

6. A zenei nevelés hatása a képességfejlesztésre és más diszciplínákra

 • Joyce Jordan-Decarbo & Jo Ann Nelson: Music and early childhood education The New Handbook of Research on Music Teaching and Learning - A Project of the Music Educators National Conference, Edited by Richard Cowell, Carol Richardson, Oxford, University Press, 2002. 210-242.

 • Micahel L. Mark (ed.): Outcomes in General Education. The New Handbook of Research on Music Teaching and Learning - A Project of the Music Educators National Conference, Edited by Richard Cowell, Carol Richardson Oxford, University Press, 2002. 1042-1083

 • Árvayné Nezvald Anett: A zenei nevelés transzferhatásai csecsemő- és kisgyermekkorban

http://epa.oszk.hu/02600/02641/00005/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2012_03-04_117-123.pdf

 • Hellmuth Petsche – Joydeep Bhattcharya: Zenei gondolkodás és intelligencia Parlando, Zenepadagógiai folyóirat, 2002, 44/3 46-51.

7. Zenei befogadóvá nevelés

 • Theodor W. Adorno: Zene, filozófia, társadalom – A zenével kapcsolatos magatartás típusai. Gondolat, Budapest,1970.

 • Gönczy László: A zene befogadása – zeneértés – zeneközvetítés

http://www.art.pte.hu/sites/www.art.pte.hu/files/files/menuk/dokument/tudomany/innovacio/zmi/zenepedagogia_vegleges.pdf 205-222.

 • Harnoncourt, Nikolaus: A beszédszerű zene. Utak egy új zeneértés felé. Budapest: Editio Musica, 1988

 • Stachó László (2005): Hányféleképpen értjük és szeretjük a zenét? – A zeneértés velünk született, mélylélektani, kulturális és kognitív útirányjelzői. In: Lindenbergerné Kardos Erzsébet (szerk.): Zeneterápia (szöveggyűjtemény). Kulcs a Muzsikához Kiadó, Pécs, 235–250.

8.c.

Kutatások a test- és egészségnevelés oktatása területén

Dr. Nagy Ágoston - Dr. Kovács-Nagy Klára

FRISSÍTVE: 2018. 02. 23.

1. A sportpedagógia tárgya, célja, feladatai, sportpedagógia kutatások helye, szerepe a neveléstudományban.

Biróné Nagy Edit (szerk., 2004): Sportpedagógia. Kézikönyv a testnevelés és sport pedagógiai kérdéseinek tanulmányozásához. Dialóg Campus Kiadó, Budapest

Hamar P, Karsai I, Soós I. Pedagógusi vélemények az iskolai testnevelés aktuális kérdéseiről. Értékteremtő testnevelés 2016. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen ISBN 978 963318 597

Révész László – Csányi Tamás (2015): Tudományos alapok a testnevelés tanításához I. kötet. Magyar Diáksport Szövetség, Budapest

2. A sportpedagógiai alapjai. A testnevelés, mint tantárgy, annak tanterveleméleti megközelítése (NOT, NAT-ok). A testnevelés oktatási reformjai, alternatív testnevelési pedagógiák az alternatív testnevelési tantervek példáján. A testnevelés megjelenés az extrakurrikulumban.

Gergely Gyula 2002 A testnevelés tantárgy helyzete és fejlesztési feladatai Új Pedagógiai Szemle 2002. július-augusztus

Hamar Pál (2016): A testnevelés tantervelmélete, Eötvös József Kiadó, Budapest

Hamar Pál (2008): Egy kifelejtett kulcskompetencia nyomában, Új Pedagógiai Szemle 2008. augusztus-szeptember

Révész László – Csányi Tamás (2015): Tudományos alapok a testnevelés tanításához I. kötet. Magyar Diáksport Szövetség, Budapest

Makszin I. (2002) A testnevelés elmélete és módszertana, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs,

TANTERVEK (NOT, NAT, Kerettanterv)

Don Hellison (2003) A személyes és társadalmi felelősség oktatása a testnevelésben Student learning in physical education in Stephen J. Silverman, Catherine D. Ennis, esitors- 2nd ed. Human Kinetics ISBN: 0-7360-4225-X 241-255

3. A sport társadalmi, gazdasági, kulturális funkciói

Kötelező

MÜLLER A, GABNAI Z, BÁCS Z, BÁCSNÉ BÁBA É (2017): A fizikai inaktivitás nemzetgazdasági terhei (The economic burden of physical inactivity at national level). megjelenés alatt. Régiókutatás szemle.

Ács P., Hécz R., Paár D., Stocker M.: A fittség (m)értéke. A fizikai inaktivitás nemzetgazdasági terhei Magyarországon. Közgazdasági Szemle, LVIII. évf., 2011. július–augusztus, pp. 689–708.

Staines, N., Prince, I., Oliver, D.: The Economic Impact of Physical Activity in Ontario. 2003. www.linea.ca/lin/recource/htmi/econom.htm. 2016.10.12.

Laczkó T.- Rétsági E.(szerk., 2015): A sport társadalmi aspektusai. PTE ETK

Kosiewicz, Jerzy (ed. 2005): Sport, Culture and Society. Warsawa, AWF.

Ajánlott

Katzmarzyk, P. T., Janssen, I., Ardern, C. I.: Physical inactivity, excess adiposity and premature mortality. Obesity Reviews, 4, 2003, pp. 257-290.

Ding, D., Kolbe-Alexander, T., Nguyen, B., Katzmarzyk, P. T., Pratt, M., Lawson, K. D.: The economic burden of physical inactivity: a systematic review and critical appraisal. British Journal of Sports Medicine, 51, 2017, pp. 1392-1409.

Bailey, Richard (2005): Evaulating the Relationship between Physical Education, Sport and Social Inclusion. Educational Review 1. 71—90.

Kovács Klára (2015): A sportolás mint támogató faktor a felsőoktatásban. Oktatáskutatók könyvtára 2. Debrecen, CHERD.

4. Sport, testkultúra, kultúra, értelmezése, eredete (Fogalmak, definíciók, jelentéstartalmak)

Borbély Attila-Müller Anetta: A testi-lelki harmónia összefüggései és módszertana. Valóság-Térkép-6. PEM tanulmányok (Kiadja: a Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület, Bp. szerkeszti: dr. Koncz István) 211.p. 2008.

Berkes Péter; Bartha Csaba (2004): A kultúra és testkultúra értelmezési dimenziónak tudományági perspektívái. Új Pedagógiai Szemle 2004 októberi sz. Forrás: http://www.ofi.hu/tudastar/kultura-testkultura.

Takács Ferenc (1995): A hazai testkultúra átalakulásának szociológiai problémái. Kalokagathia 2. 7—19.

Makszin I. (2002) A testnevelés elmélete és módszertana, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs,

5. Sportolás, egészség, egészségnevelés, egészség-magatartás

Hidvégi Péter-Kopkáné Plachy Judit- Müller Anetta (2015): Az egészséges életmód. (szerk: Hidvégi Péter) ISBN 978-615-5297-32-8. (In: https://sporttudomany.uni-eszterhazy.hu/hu/sporttud/e-jegyzet/letoltheto-dokumentumok -egeszseges-eletmod.)

Kirk, David (2005): Physical Education, Youth Sport and Lifelong Participation: the Importance of Early Learning Experiences. European Physical Education Review 3. 239–255.

Kovács Klára, Perényi Szilvia (2014): A sportolás és egészség. Kapcsolatok a fiatalok fizikai, mentális és szociális jóllétének szubjektív szintjével. In Nagy Ádám, Székely Levente (szerk.): Másodkézből. Magyar Ifjúság 2012. Budapest, Kutatópont. 245—262.

Vass Zoltán: Mit tehetünk és mit érhetünk el a fiatalok fizikai aktivitásának javítása érdekében? Opus et Educatio , 3. évfolyam 4. szám

Révész László – Csányi Tamás (2015): Tudományos alapok a testnevelés tanításához I. kötet. Magyar Diáksport Szövetség, Budapest

Pikó Bettina; Keresztes Noémi (2007). Sport, lélek, egészség. Budapest, Akadémiai Kiadó

Melinda A. Solmon (2003)Student learning in physical education in Stephen J. Silverman, Catherine D. Ennis, esitors- 2nd ed. Human Kinetics ISBN: 0-7360-4225-X 147-165.

6. A testnevelés és sportolás személyiség-, képességfejlesztő szerepe, hatása. Sport és eredményesség

Bognár József (2010). Pedagógiai és sportpedagógiai ismeretek, jegyzet. Budapest: Testnevelési Egyetem.

Gombocz János (2010): Sport és nevelés. Keszthely, Balaton Akadémiai Kiadó

Istvánfi Csaba (2005): Nevelés, testnevelés, sport. Kalokagathia 1—2. 15—26.

Kovács Klára (2015): A sportolás mint támogató faktor a felsőoktatásban. Oktatáskutatók könyvtára 2. Debrecen, CHERD.

7. Sportoktatási és nevelési módszerek, testi nevelés, testnevelés, motoros tanulás, motoros képességek azok fejlesztésének és mérésének eszköz- és módszertára. Teljesítményértékelés és mérés a testnevelésben.

Csepela Y. (2000): Örömtestnevelés – Gondolatok a testnevelésről, a sportról a 21. század küszöbén. Új pedagógiai szemle I./10: 83-89.

Makszin I. A testnevelés elmélete és módszertana, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2002: 282.

Csányi T – Révész L (2015): A testnevelés tanításának didaktikai alapjai, Magyar Diáksport szövetség, Budapest

Rétsági E(2004): A testnevelés tantárgypedagógiája, Dialóg Campus, Budapest

Borbély Attila-Müller Anetta: A testi-lelki harmónia összefüggései és módszertana. Valóság-Térkép-6. PEM tanulmányok (Kiadja: a Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület, Bp. szerkeszti: dr. Koncz István) 211.p. 2008.

Peter A Hastie (2003) A sport tanítása a testnevelés órán Student learning in physical education in Stephen J. Silverman, Catherine D. Ennis, esitors- 2nd ed. Human Kinetics ISBN: 0-7360-4225-X 227-241.

8. A sportszocializációs színterek, a sportolás szerepe a szocializációban, értékek a sportban

Bognár József (2010) Pedagógiai és sportpedagógiai ismeretek, jegyzet. Budapest: Testnevelési Egyetem.

Gombocz J. Trencsényi L. (2007): A sportoló szocializációja és nevelése. In.: Kalokagathia, A Magyar Testnevelési Egyetem Közleményei, 1.sz. 83-99.

Heinemann, Klaus (1995): A szocializáció és a sport. In Dr. Fóti Péter (szerk.): Bevezetés a sportszociológiába II. Miskolc, Miskolci Egyetemi Kiadó. 30—47.

Nagy Ágoston, Kovács Klára (2015): A sportolás hatása a debreceni egyetemisták értékrendjére és jövőképére. In Kozma Tamás, Kiss Virág Ágnes, Jancsák Csaba, Kéri Katalin (szerk.): Tanárképzés és oktatáskutatás. Debrecen, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete. 697-721

David Kirk (2003) Tanulás és Gender konstrukciója a sportban és a testnnevelésben Student learning in physical education in Stephen J. Silverman, Catherine D. Ennis, esitors- 2nd ed. Human Kinetics ISBN: 0-7360-4225-X 67-83

9. Testnevelők, edzők jellemzői, pedagógiai szerepe és feladatai. A testnevelő tanár képzés és annak változásai.

Bognár József (2010) Pedagógiai és sportpedagógiai ismeretek, jegyzet. Budapest: Testnevelési Egyetem. 68-81.

Bábosik I. A nevelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt, Budapest, 1999: 39-41.

Báthory Z. Tanítás és tanulás. Tankönyvkiadó, Budapest, 1985a: 24.

Gombocz János (2004): A testnevelő tanár és az edző pedagógiai szerepe. In: Sportpedagógia, Szerk: Biróné Nagy E. Dialóg-Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 147- 168.

Makszin I. A testnevelés elmélete és módszertana, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2002: 282.

10. A fiatalok sportolási szokásainak hazai és nemzetközi trendjei

Kötelező:

Special Eurobarometer 412. Sport And Physical Activity Report. (2014) .135.p. https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/nutrition_physical_activity/docs/ebs_412_en.pdf

Perényi Szilvia (2013): Alacsonyan stagnáló mozgástrend: a fizikai inaktivitás újratermelődése. In Székely Levente (szerk.): Magyar Ifjúság 2012. Budapest, Kutatópont. 229—249.

Kovács Klára (2016): Értékteremtő testnevelés. Tanulmányok a testnevelés és a sportolás szerepéről a Kárpát-medencei fiatalok életében. Oktatáskutatás a 21. században 1. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, CHERD-H

Ullrich-French, Sarah; Smith, Alan L. (2009): Social and motivational predictors of continued youth sport participation. Psychology of Sport and Exercise 10. 87–95.

Manuel Gómez-López , Antonio Granero Gallegos and Antonio Baena Extremera (2010):Perceived barriers by university students in the practice of physical activities. Journal of Sports Science and Medicine (2010) 9, 374-381. http://www.jssm.org

Ajánlott

Czabak-Garbacz , Skibniewska A, Mazurkiewicz P, Gdula A. (2002): Ways of spending leisure time by the third year-students of the Faculty of Pharmacy, Medical University of Lublin. Ann Univ Mariae Curie Sklodowska Med. 2002;57(1):257-63.

Andrade Bichescua (2014): Leisure Time Sport Activities of the Students at Resita University. Procedia - Social and Behavioral Sciences 117 ( 2014 ) 735 – 740.

Daniel J. Stynes and Calvin Peterson (1978): Michigan State University Student Interests in Sports Participation. July 1978. https://msu.edu/course/prr/475/title9.pdf

Tari-Keresztes Noémi (2009): Fiatalok szabadidős fizikai aktivitásának magatartástudományi vizsgálata. Doktori értekezés. Semmelweis Egyetem. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola. Budapest. 116.p.

Perényi Szilvia (2011): Sportolási szokások — Sportolási esélyek és változástrendek. In Bauer Béla; Szabó Andrea (szerk.): Arctalan (?) nemzedék. Ifjúság 2000-2010. Budapest, Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet. 159—184.

Thomas L. McKanzie (2003) Egészséggel kapcsolatos testnevelés- fizikai aktivitás fitnesz és wellness Student learning in physical education in Stephen J. Silverman, Catherine D. Ennis, esitors- 2nd ed. Human Kinetics ISBN: 0-7360-4225-X 207-227.

8.d.

Kutatások a nyelvoktatás területén

Dr. Csépes Ildikó, Dr. Czellér Mária, Dr. Maior Enikő, Dr. Gaál Szabó Péter

frisstíve: 2017. 09.29.

Tételek:

1.Az idegennyelv-oktatás és -tanulás hagyományos megközelítése és ennek újraértékelése

2.Az idegennyelv tanulás kognitív vetületei, a szociokulturális elmélet és a kognitív nyelvészet integrációja

3.Tanulási stratégiák az idegennyelv elsajátításában

4.Az osztálytermi nyelvtanulás értékelése

5.Szaknyelv-oktatási kutatások

6.Az Output hipotézis: elmélet és kutatás, a tartalom alapú és a kommunikatív nyelvoktatás

7.Számítógéppel segített nyelvtanulás

8.A nyelvtervezés története és elmélete

9.Globális nyelv, (De)kolonizáció

10.Nyelvoktatás és tanulás interkulturális perspektívából, nyelvpolitika és kisebbségi nyelvi jogok

Kötelező szakirodalom:

Hinkel, Eli (Ed.), 2005. Handbook of research in second language learning I. London: Routledge

Hinkel, Eli (Ed.), 2011. Handbook of research in second language learning II. London: Routledge:

Hinkel, Eli (Ed.), 2017. Handbook of research in second language learning III. London: Routledge

Müller-Hartmann, A.; Schocker vDitfurth, M. (Hrsg.):2001. Qualitative Forschung im Bereich Fremdsprachen lehren und lernen. Tübingen: Narr

Burwitz-Melzer, E. – Mehlhorn G.- Riemer C. - Bausch, K.R - Krumm, H.-J. (Hrsg.) 2016: Handbuch Fremdsprachenunterricht. Tübingen, Basel: A Francke

8.e.

Az olvasás és szövegértés pedagógiai kutatása

Dr. habil Dani Erzsébet

1. Az olvasás történetének jelentősége a pedagógiai kutatásokban

Chappell, Warren: A Short History of the Printed Book, NY, 1970.

Fischer, Steven Roger: A History of Reading. London, Reaktion Books, 2004 Szemelvények: http://whatisareader.stanford.edu/whatisareader_images/Fischer_Printed_Page.pdf

Jászó Anna, Adamikné: Az olvasás múltja és jelene. http://mek.oszk.hu/09400/09498/

Jászó Anna, Adamikné: Van-e az olvasásnak jövője? In: Csak az ember olvas: Az olvasás tanítása és lélektana. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2003, 9-13. p.

Manquel, Alberto: A History of Reading. NY, Penguin Books, 2014.

Várkonyi Nándor: Az írás és a könyv története. http://mek.oszk.hu/01600/01653/01653.pdf

Venezky, Richard L.: The History of Reading Research. In: Handbook of Reading Research, vol. I., NY, Routledge, 2010, 3-39. p.

2. Az olvasáskutatás nemzetközi története különös tekintettel az irodalomszociológiára

Dulin, Ken L.: The Sociology of Reading. In: The Journal of Educational Research. Vol. 67, No. 9, Research in Reading, 392-396. p.

Escarpit, Robert: Irodalomszociológia: A könyv forradalma. Budapest, Gondolat, 1973.

Fröhler, Rolf: Das Buch in der Gegenwart. [s.l.] Bertelksmann, 1961

Gereben Ferenc: Olvasás és társadalom: olvasászociológia, olvasáslélektan, olvasáspedagógia. Budapest, OSZK KMK, 1992.

Iser, Wolfgang: Az értelmezés világa. Bp., Gondolat, 2004.

Kamarás István: Az irodalmi mű befogadása. Budapest, Gondolat, 2007.

Lőrincz Judit: The Sociology of Reading: A Comparison of Novel Reading in Hungary and Finland in the 1980s. In: Journal of Reading, Vol. 36, No. 8., 642-646 p.

Waples, Douglas: What Reading Does to People. Chicago, The University Of Chicago Press, 1940. https://archive.org/details/whatreadingdoest00wapl

Waples, Douglas – Ogburn, William F.: Research Memorandum on Social Aspects of Reading in the Depression. NY, Social Science Research Council, 1937. https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.b3921066;view=1up;seq=11

3. Magyar olvasáskutatás-műhelyek és eredményeik

Benczik Vilmos: Az olvasás alkonya? In: Szávai Ilona /szerk./: Olvasni jó! Ta-nulmányok az olvasás fontosságáról. Budapest, Pont Kiadó, 2009, 7-14. p.

Dán Krisztina: Olvasásfejlesztés a kerettantervekben. In: Könyv és Nevelés. 2001/2. letöltés helye: http://www.opkm.hu/konyvesneveles/2001/2/cikk2.html

Durkó Mátyás: Olvasás, megértés. Budapest, Gondolat, 1976.

Gereben Ferenc: A felnőtt népesség olvasási és olvasmánybeszerzési szokásai. Egy repre-zentatív országos vizsgálat eredményei., Budapest, OSZK KMK, 1989.

Gereben Ferenc: Könyv, könyvtár, közönség. A magyar társadalom olvasáskultúrája olvasás- és könyvtárszociológiai adatok tükrében. Budapest. OSZK, 1998

Gereben Ferenc: Olvasás- és könyvtárszociológiai vizsgálatok Magyarországon. In: Könyvtárosok kézikönyve. 4. kötet, Határterületek. Budapest, Osiris Kiadó, 2002, 17-50.

Gereben Ferenc: Az ún. "Máté-effektus" az olvasás- és könyvtárszociológiában. In: Könyvtári figyelő. 43. évf. 3. sz. http://epa.oszk.hu/00100/00143/00023/gereben.html

Gondos Ernő: Olvasói ízléstípusok. Budapest, Kossuth, 1975

Gondos Ernő: Olvasói magatartás változatai (Az olvasás anatómiája). Budapest, 1982.

Józsa Péter: Művészetszociológia, művelődésszociológia. Budapest, Valóság, 1972.

Kamarás István: Olvasáskutatások Magyarországon 1962-1972: Olvasásszociológiai kutatásokról közművelődési könyvtári szemmel. http://epa.oszk.hu/00100/00143/00215/pdf/EPA00143_konyvtari_figyelo_1973_05-06_489-502.pdf

Mándi Péter: A könyv és közönsége. Budapest, Közgazd. Kiadó, 1968.

Nagy Attila: Az olvasásismeret alapjai. Budapest, Könyvtári Intézet, 2004.

Ughy Jenő: Ezer falusi lakos és a könyv. Budapest, OSZK KMK, 1965.

4. A nemzeti identitás és olvasás közötti összefüggés a magyar olvasáskutatás eredményeinek tükrében

Gereben Ferenc: Olvasáskultúra és identitás. A Kárpát-medence magyarságának kultu-rális és nemzeti azonosságtudata. Kisebbségkutató könyve. Budapest, Lucidus Kiadó, 2005.

Jászó Anna, Adamikné: Gyermekirodalom és nemzeti azonosságtudat. In: Csak az ember olvas: Az olvasás tanítása és lélektana. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2003, 136-142. p.

Gereben Ferenc: Identitás, kultúra, kisebbség: felmérés a közép-európai magyar népesség körében. Budapest, Osiris, 1999.

5. A család és az iskola szerepe az olvasóvá nevelésben

Gadsden, Vivian L.: Intergenerational Literacy Within Families. Handbook of Reading Research, vol. III., NY, Routledge, 2010, 871-889. p.

Guthrie, John T. - Klauda, Susan Lutz - Ho, Amy N.: Modeling the Relationships Among Reading Instruction, Motivation, Engagement, and Achievement for Adolescents. In: Reading Research Quarterly Vol. 48, No. 1 (JANUARY/FEBRUARY/MARCH 2013), pp. 9-26

Jáki László: A család és a családi környezet szerepe az olvasás megszerettetésében. http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/a_csalad_es_a_csaladi_kornyezet_szerepe_az_olvasas_megszeretteteseben

Juel Connie: Beginning Reading? In: Handbook of Reading Research, vol. II., NY, Routledge, 2010, 759-788. p.

Kozma Tamás: A formális nevelés szociológiája. In: Bevezetés a nevelésszociológiába. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2001, 145-209. p.

Kozma Tamás: Az informális és nem formális nevelés szociológiája. In: Bevezetés a nevelésszociológiába. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2001, 65-144 p.

Miért jó a gyerekeknek a rendszeres olvasás? https://www.digitaliscsalad.hu/fogalomtar/miert-jo-gyereknek-rendszeres-olvasas/

Nagy Attila: Háttal a jövőnek?: középoskolások olvasás- és művelődésszociológiai vizsgálata. Budapest, Gondolat, 2003.

Az olvasás össztantárgyi feladat. [szerk. Nagy Attila, Imre Angéla, Köntös Nelli]. Szombathely, Savaria Univ. Press, 2011.

Paratore, Jeanne R. – Cassano, Christina M. – Schickedanz, Judith A.: Supporting Early (and Later) Literacy Development at Home and at School. Handbook of Reading Research, vol. IV., NY, Routledge, 2010, 107-136. p.

Péterfi Rita: Olvasásfejlesztés itthon és külföldön. http://www.tanszertar.hu/eken/2008_04/pr_0804.htm

Steklács János: Az olvasás kis kézikönyve szülőknek és pedagógusoknak: A funkcionális analfabetizmustól az olvasási stratégiákig. Budapest, OKKER, 2009.

Tönnies, F.: Közösség és társadalom. Budapest, Gondolat, 1983.

6. Az olvasás mint kulturális tőke

Blaskó Zsuzsa: Kulturális reprodukció vagy kulturális mobilitás? http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-569/szoc_szemle/TPUBL-A-569.pdf

Czachesz Erzsébet, Cs. – Vidákovich Tibor: A családi-kulturális tényezők hatása az olvasás elsajátítására. http://www.magyarpedagogia.hu/document/Czachesz_MP961.pdf

Hegedűs Szabina: A kulturális tőke szerepe az olvasóvá nevelésben http://ki.oszk.hu/kf/2014/10/a-kulturalis-toke-szerepe-az-olvasova-nevelesben/

Péterfi Rita: Intelligencia és/vagy műveltség. Olvasási szokások Magyarországon az ezredfordulón http://www.peterfirita.hu/index.php/publikaciok/2-uncategorised/51-intelligencia-es-vagy-muveltseg-olvasasi-szokasok-magyarorszagon-az-ezredfordulon

Pusztai Gabriella: Társadalmi tőke és iskolai pályafutás. Budapest, Új mandátum Kiadó, 2009.

Sándor Klára: Olvasáskutatás. Eger, EKTF, 2011.

Tanárképzés és oktatáskutatás. [szerk.] Kozma Tamás. Budapest, MNOE, 2015.

7. Olvasás, megértés, befogadás, szövegértés – olvasásszociológiai kutatások és nemzetközi felmérések

Allington, Richard L.: The Other Five „Pillars” of Effective Reading Instruction. In: Reading Today 22, 6:3, 2005.

Allington, Richard L.: Oral Reading. Handbook of Reading Research, vol. I., NY, Routledge, 2010, 829-864. p.

Babbie, E. R.: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest, Balassi, 2003.

Castells, M.: A tudás világa. Budapest, Napvilág, 2006.

McKenna, Michael C. - Conradi, Kristin – Lawrence, Camille, et al.: Reading Attitudes of Middle School Students: Results of a U.S. Survey. In: Reading Research Quarterly, Vol. 47, No. 3 (July/August/September 2012), 283-306, p.

PISA, IEA (PIRLS) felmérései

Spéder, Zs.: Kultúrák, értékek, normák, szocializáció. Változások az ezredfordulón. In:

Andorka, R. Bevezetés a szociológiába. Budapest, Osiris, 2006, 557-564. p.

Tierney, Robert J. – Cunningham, James W.: Research on Teaching Reading Comprehension. In: Handbook of Reading Research, vol. I., NY, Routledge, 2010, 609-655. p.

8. Hazai és nemzetközi szövegértésfelmérés-eredmények és az oktatás kapcsolata

Balázsi Ildikó és mtsai: PISA 2009 Összefoglaló jelentés – Szövegértés tíz év távlatában. Oktatási Hivatal, Budapest, 2010.

Csapó Benő: A képességek fejlődésének empirikus vizsgálata. In: A Képességek fejlődése és iskolai fejlesztése. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2003, 121-150. p.

Csapó Benő: Képességfejlődés iskolai és társadalmi kontextusban. In: A Képességek fejlődése és iskolai fejlesztése. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2003, 153-190. p.

Csapó Benő: Az iskolai tudás. Budapest, Osiris, 1998

Csíkos Csaba: Olvasás és metakogníció. In: Metakogníció: A tudásra vonatkozó tudás pedagógiája. Budapest, Műszaki Kiadó, 2007. 117-128. p.

Kapitány, B.: Oktatás. Változások az ezredfordulón. In Andorka, Bevezetés a szociológiába. Budapest: Osiris, 2006, 450-457. p.

OKM, Monitor felmérések.

Összefoglaló a Köznevelési Kerekasztal számára a magyar köznevelési rendszer teljesítményéről a 2015. évi nagy tanulói teljesítményvizsgálatok, különös tekintettel a PISA-vizsgálat eredményei alapján

Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése. [szerk. Józsa Krisztián]. Budapest, Dinasztia, 2006.

Spéder, Zs.: Család. Változások az ezredfordulón. In: Andorka, R. Bevezetés a szociológiába. Budapest, Osiris, 2006, 415-425. p.

9. Az e-eszközök és a digitális olvasás.

Bauerlein, Mark: The Dumbest Generation: How the Digital Age Stupifies Young Americans and Jeopardizes Our Future. New York, Jeremy P. Tarcher/Penguin, 2008.

Birkerts, Sven: The Gutenberg Elegies: The Fate of Reading in an Electronic Age. Boston, 1994.

Carr, Nicholas: The Shallows: What the Internet is Doing to Our Brains. NY, WW. Norton, 2012.

Józsa Péter: Irodalom a digitális közegben. http://mek.oszk.hu/02300/02313/html/index.htm

Hayles, Katherine N.: Electronic Literature. Indiana, Notre Dame, 2008.

Hayles, Katherine N.: How We Think: Digital Media and Contemporary Technogenesis. Chicago, U. of Chicago, 2012.

10. A digitális szövegértés és a tanulás-tanítás elméleti alapjainak összefüggése

Kolcsár Irén, Csekéné: Műveltség - iskola - digitális kultúra. In: Korunk. – 16. (2005) 6., A háló tudománya - művészetek hálója, 129-130. p.

Csapó Benő: Kognitív pedagógia. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1992, 54–77., 85–95., 109–128. p.

Csík Tibor: A digitális bennszülöttek és az olvasás. In: Új pedagógiai szemle. – 61. (2011) 5., 30-47. p.

Mangen, Anne: A joker in the class: Teenager readers’ attitudes and preferences to readingon different devices In: Library and Information Science Research, 36 (2014) 3-4. p. 179–184.

Prensky, Marc Digital natives, digital immigrants. In: On the Horizon. MCB University Press. 9. évf. (2001.) 5. 1-6. p.

Golden Dániel: Az elektronikus olvasás mintázatai http://www.infonia.hu/digitalis_folyoirat/2009_3/2009_3_golden.pdf

Hayles, Katherine N.: My mother Was a Computer: Digital Subjects and Literary Texts.

Chicago, The University of Chicago Press, 2015.

Gereben Ferenc: Hagyományos és/vagy digitális olvasás? / Gereben Ferenc In: Könyvtári figyelő. – 22. (2012) 3. p. 503-523.

He, Zhen – Shao, Shanshan – Zhou, Jie et al.: Does long time spending on the electronic devices affect the reading abilities? A cross-sectional study among Chinese scool-aged children. In: Research in Developmental Disabilities 2014 (35), 3645-3654. p.

Pap-Szigeti Róbert - Zentai Gabriella - Józsa Krisztián: A szövegfeldolgozó képesség-fejlesztés módszerei. In: Józsa Krisztián (szerk.): Az olvasási képesség fejlődése és fejleszté-se Budapest, Dinasztia Tankönyvkiadó, 2006, 235–258. p.

Rockinson-Szapliw, Amanda – Courduff, Jennifer – Carter, Kimberly et al: Eletronic versus traditional print textbooks. In: Computers & Education, 63. (2013), 259–266. p.